Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng: Chú trọng công tác phát triển đảng viên mới 

    Trong những năm qua, công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác phát triển đảng viên mới nói riêng đã được Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Qua đó từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên.

    Hiện nay, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có 2.707 đảng viên sinh hoạt tại 75 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 29 đảng bộ cơ sở, 46 chi bộ cơ sở và 220 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Xác định phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng nên ngay từ đầu năm 2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các ban xây dựng Đảng và các đoàn thể trực thuộc quán triệt nghiêm túc phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ kết nạp đảng viên mới theo tinh thần Nghị quyết của Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015-2020) của Đảng bộ Khối đề ra. Chỉ đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Khối thực hiện tốt chức năng hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, cung cấp đầy đủ tài liệu, đảm bảo cho cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng quy định; tham mưu kịp thời cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xử lý những vướng mắc trong quá trình thẩm tra, xác minh lịch sử chính trị. Đồng thời, chỉ đạo Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Ban Thường vụ mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới theo chương trình công tác toàn khóa và hằng năm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối. Kết quả 8 tháng đầu năm nay, Đảng ủy Khối đã mở 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 54 đảng viên mới; 06 lớp nhận thức về Đảng cho 319 quần chúng của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, đảm bảo tốt yêu cầu công tác kết nạp đảng viên mới. Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã quyết định chuẩn y kết nạp 122 đảng viên mới, đạt 101,7% chỉ tiêu kết nạp năm 2017.

    Qua thống kê, theo dõi có thể thấy số lượng và chất lượng đảng viên kết nạp năm sau đều tăng hơn năm trước; đa số là đoàn viên thanh niên được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn, có năng lực công tác, trình độ chuyên môn vững, luôn gương mẫu trong các hoạt động tại cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với việc xem xét, quyết định kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng, các cấp ủy cơ sở còn tích cực giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho đảng viên. Nhờ đó, hầu hết đảng viên phát huy tốt vai trò, trách nhiệm; đồng thời, tạo nền tảng để các cấp ủy chủ động nguồn xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh.

    Để tiếp tục làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề ra nhiệm vụ: Tập trung tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, nhất là trong đoàn viên, thanh niên, để quần chúng ưu tú xác định động cơ, phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đồng thời, tăng cường phát huy vai trò của tổ chức đảng và đảng viên, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong quá trình thực hiện công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, phát triển đảng viên, kịp thời bổ sung nguồn đảng viên trẻ nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Nguyễn Văn Bằng
Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng uỷ