Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị 
    Chiều 14/5, Đảng ủy Khối các cơ quan (ĐUKCCQ) tỉnh đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy cùng các đồng chí là bí thư, phó bí thư các TCCS đảng trực thuộc.

    Qua hai năm thực hiện Chỉ thị 05, ĐUKCCQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt việc thực hiện tới tất cả các TCCS đảng trực thuộc. Đồng thời xác định rõ các nội dung, lộ trình cần làm ngay trong năm 2016 và những năm tiếp theo. Cấp ủy các TCCS đảng và các đoàn thể đã kịp thời xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hện Chỉ thị ở đơn vị mình, đảm bảo đúng yêu cầu nội dung đề ra…
 
    Đến nay, đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Khối đều xác định rõ: việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm cần thiết, đúng đắn và thiết thực của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, các cấp ủy Đảng, các đoàn thể trong Khối đã quan tâm chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) từ đó đã tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. 
 
    Trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 05, đã xuất hiện nhiều vấn đề còn tồn tại như: việc triển khai thực hiện Chỉ thị ở nhiều đơn vị còn chậm, chất lượng xây dựng việc làm theo cũng như xây dựng gương điển hình tiên tiến tại một số TCCS đảng còn hạn chế; việc đưa nội dung thực hiện Chỉ thị ở một số chi bộ đảng còn chưa thường xuyên, chất lượng còn thấp; công tác kiểm tra chưa được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên; và còn cán bộ đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống vi phạm pháp luật bị truy tố, khai trừ khỏi Đảng…
 
    Dịp này có 8 tập thể và 36 cá nhân là điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 đã được khen thưởng tại hội nghị.