Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 40 năm hình thành và phát triển của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng 
LỜI NÓI ĐẦU
        Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng được thành lập ngày 04/6/1976. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, với nhiều lần chia tách, sáp nhập, sắp xếp lại, thay đổi tên gọi, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong việc lãnh đạo các thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong khối các cơ quan tỉnh trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, luôn biết vươn lên, đoàn kết, khắc phục khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, góp phần vào thắng lợi chung của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
        Là Đảng bộ cấp trên cơ sở với đặc thù không có chính quyền cùng cấp, nhưng Đảng bộ Khối các cơ quan là nơi tập trung các cơ quan lãnh đạo của tỉnh, quản lý hầu hết đảng viên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, bộ khung của các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh. Vì vậy, hoạt động của Đảng bộ có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Trung ương Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy và Uỷ ban nhân dân tỉnh đề ra.
 Nhằm ôn lại chặng đường 40 năm phấn đấu và trưởng thành, những cống hiến, đóng góp xứng đáng của đội ngũ đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức khối các cơ quan tỉnh, khẳng định truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ, làm điểm tựa tinh thần và thống nhất hành động, tiếp tục phát huy trong chặng đường tiếp theo của thời kỳ mới. Ban Thường vụ Đảng ủy đề nghị cấp ủy các TCCSĐ tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về truyền thống 40 năm Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh với những nội dung khái quát như sau:

Tải về