Hướng dẫn nghiệp vụ

        Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng được thành lập ngày 04/6/1976. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, với nhiều lần chia tách, sáp nhập, sắp xếp lại, thay đổi tên gọi, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong việc lãnh đạo các thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong khối các cơ quan tỉnh trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, luôn biết vươn lên, đoàn kết, khắc phục khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, góp phần vào thắng lợi chung của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
“Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” Một giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (khóa XI)
Thông báo(04-07-2012)
Văn phòng Đảng ủy thông báo việc thay đổi số tài khoản tại kho bạc và việc lập dự toán năm 2013
Theo đề nghị của các tỉnh uỷ, thành uỷ, Văn phòng Trung ương Đảng sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Công văn số 141-CV/VPTW/nb, ngày 17-3-2011 về chế độ đảng phí như sau :
Thực hiện Quyết định số 342-QĐ/TW ngày 28-12-2010 của Bộ Chính trị về chế độ đảng phí, Văn phòng Trung ương Đảng hướng dẫn thực hiện như sau:
Quy định về chế độ đảng phí thay thế Quy định chế độ đảng phí ban hành tại Quyết định số 09-QĐ/TW, ngày 24-9-2001 của Bộ Chính trị (khóa IX).
Các tin khác
Trang sau >>