Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Tin tức - Sự kiện
Văn bản QPPL
Quy hoạch phát triển
Liên hệ
Sơ đồ website
Truyền thanh Truyền hình
Thủ tục Hành chính
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Văn bản QPPL
Huyện Đơn Dương
Văn bản UBND tỉnh
Huyện ủy Đơn Dương
Các phòng-ban
Phòng Y tế huyện
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND-UBND huyện
Video giới thiệu
Video thời sự của huyện
Hướng dẫn kỹ thuật
Công khai ngân sách

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thủ tục hành chính
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasCác phòng-ban > Phòng Y tế huyện
Quy chế làm việc của BCĐ chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện Đơn Dương 

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐƠN DƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Của Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện Đơn Dương

 ( Ban hành theo Quyết định số 1157/ QĐ-UBND ngày 08/12/2011

của UBND huyện Đơn Dương)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này qui định về chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện Đơn Dương.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

1. Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể; UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác phối hợp liên ngành, lồng ghép thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, phòng chống dịch; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe, huy động cộng  đồng tích cực tham gia các hoạt động trong lĩnh vực y tế, vệ sinh phòng bệnh, chăm sóc rèn luyện thân thể, tăng cường xã hội hóa công tác y tế.

2. Chỉ đạo tổ chức xây dựng xã, thị trấn đạt và duy trì tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011- 2020 theo Quyết định số 3447/QĐ-BYT.

Điều 3.

1. Văn phòng thường trực của Ban Chỉ đạo đặt tại Phòng Y tế huyện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

2. Trưởng ban, Phó Trưởng ban, thành viên Ban Chỉ đạo, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 4. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo:

1. Ban Chỉ đạo được thành lập theo Quyết định số 1147/QĐ –UBND ngày 06/12/2011 của UBND huyện Đơn Dương về việc Thành lập Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện Đơn Dương ( giai đoạn 2011 -2020).

2. Thường trực Ban chỉ đạo gồm Trưởng ban và các Phó Trưởng ban

 

 

 

Điều 5. Trách nhiệm của Trưởng ban chỉ đạo:

Trưởng ban chịu trách nhiệm trước UBND huyện về việc thực hiện các nhiệm vụ sau:

1.  Phê duyệt danh sách các thành viên Ban Chỉ đạo;

2. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên và chủ trì các phiên họp của Ban Chỉ đạo;

3. Chỉ đạo, điều hành việc triển khai các kế hoạch hoạt động đã được Ban Chỉ đạo thông qua.
Điều 6. Trách nhiệm của Phó Trưởng ban chỉ đạo:

 Phó Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và có các nhiệm vụ sau:

1. Giúp việc cho Trưởng ban trong chỉ đạo, điều hành triển khai kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo;

2. Thay mặt Trưởng ban điều hành công việc khi được uỷ quyền;

3. Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo quy định tại điều 7 của Quy chế này.

Điều 7. Thành viên Ban Chỉ đạo có các nhiệm vụ sau:

1. Giúp Trưởng ban trong việc điều phối, triển khai thực hiện kế hoạch về chăm sóc sức khỏe nhân dân theo sự phân công.

2. Trực tiếp chỉ đạo điều hành, kiểm tra, đôn đốc các hoạt động liên quan đến phần công việc được phân công phụ trách và đề xuất các biện pháp thực hiện.

3. Phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác trong việc tổ chức, triển khai các hoạt động cụ thể liên quan trực tiếp tới ngành  mình.

4. Xây dựng chương trình, kế hoạch về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân thuộc lĩnh vực ngành mình phụ trách.

5. Tổ chức triển khai chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt trong phạm vi quản lý của mình để đạt được hiệu quả. Lồng ghép các nhiệm vụ về chăm sóc sức khỏe nhân dân với nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị mình phụ trách.

6. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong việc triển khai nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

7. Tham dự đầy đủ các kỳ họp Ban Chỉ đạo và báo cáo về phần công việc được phân công phụ trách. Tham gia ý kiến về những vấn đề đưa ra thảo luận tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo và các vấn đề do Trưởng ban đề xuất.

Điều 8. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo:

1. Ban Chỉ đạo họp một năm 2 lần;

Tuỳ theo yêu cầu công tác có thể họp bất thường hoặc họp nhóm một số thành viên có liên quan khi cần thiết để thảo luận, thông qua và thống nhất những chủ trương, biện pháp để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

2. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc dân chủ tập trung, quyết định theo đa số. Trưởng ban Ban Chỉ đạo là người có ý kiến quyết định cuối cùng.

Điều 9. Nhiệm vụ của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo

 1. Là cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 2 của Quy chế này.

2. Bố trí công chức để thực hiện nhiệm vụ giúp việc Ban Chỉ đạo. Xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm cho Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện. Chuẩn bị tài liệu, số liệu, nội dung cho cuộc họp của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban chỉ đạo.

3. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị liên quan, các xã, thị trấn triển khai nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân và kiến nghị những vấn đề phải xử lý, giải quyết. Định kỳ báo cáo hoạt động với Ban Chỉ đạo.

4. Theo dõi và tổ chức triển khai kế hoạch về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân theo đúng mục tiêu, tiến độ và nhiệm vụ đột xuất khác khi được Trưởng ban giao.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Căn cứ Quy chế làm việc Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện Đơn Dương. Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức điều hành hoạt động Ban Chỉ đạo; phân công các thành viên theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để hoàn thành tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân./.

                                                                                                              KT. CHỦ TỊCH

                                                                                                             PHÓ CHỦ TỊCH                

                                                                                                                  ( Đã ký )

 

                                                                                         

 

                                                                                                                  Lê Hữu Túc                                                             

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Cuộc thi
Bài viết cuộc thi tìm hiểu
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3847355; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng