Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Tin tức - Sự kiện
Văn bản QPPL
Quy hoạch phát triển
Liên hệ
Sơ đồ website
Truyền thanh Truyền hình
Thủ tục Hành chính
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Văn bản QPPL
Huyện Đơn Dương
Văn bản UBND tỉnh
Huyện ủy Đơn Dương
Các phòng-ban
Phòng VHTT huyện
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND-UBND huyện
Video giới thiệu
Video thời sự của huyện
Hướng dẫn kỹ thuật
Công khai ngân sách

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thủ tục hành chính
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasCác phòng-ban > Phòng VHTT huyện
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

1. Thông tin cơ quan

Tên cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

Địa chỉ: Thị trấn Thạnh mỹ - Đơn Dương - Lâm Đồng.

Điện thoại: 0633 847438

Email: vhttdonduong@lamdong.gov.vn

Trưởng phòng: Đặng Huệ Chí

2. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan

Vị trí và Chức năng

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương, có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về: văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính và chuyển phát, viễn thông và internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản. Quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Phòng Văn hóa và Thông tin trên địa bàn huyện và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn được sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật, đảm bảo sự thống nhất quản lý nhà nước của ngành từ Trung ương đến địa phương.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng.

Nhiệm vụ và Quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; thông tin và truyền thông. Chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; Thông tin và Truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình sau khi được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý hoạt động phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao và du lịch; về lĩnh vực thông tin và truyền thông; chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, chống bạo lực trong gia đình.

4. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao và du lịch; lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

5. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ; phong trào thể dục thể thao; lễ hội truyền thống; bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa; bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn huyện.

6. Là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện. Chủ trì, phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể của huyện và UBND các xã, thị trấn hướng dẫn xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; xây dựng thiết chế văn hóa; xây dựng gia đình văn hóa; thôn, khu phố văn hóa; xã, thị trấn văn hóa; huyện văn hóa; cơ quan, đơn vị văn hóa và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

7. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, các thiết chế văn hóa, thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông, điểm vui chơi, giải trí công cộng thuộc phạm vi quản lý của Phòng trên địa bàn huyện.

8. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân thuộc lĩnh vực văn hóa và thông tin; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn huyện thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

9. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch, lĩnh vực thông tin và truyền thông đối với ban văn hóa các xã, thị trấn.

10. Giúp Ủy ban nhân dân huyện trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, Internet và phát thanh.

11. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở.

12. Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện theo sự phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

13. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch, thông tin và truyền thông.

14. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, đơn vị và cá nhân trong các hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và Internet, công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, phát thanh, quảng cáo, báo chí, xuất bản trên địa bàn huyện. Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, thông tin và truyền thông với Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng.

16. Thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

17. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Cuộc thi
Bài viết cuộc thi tìm hiểu
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3847355; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng