Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Tin tức - Sự kiện
Văn bản QPPL
Quy hoạch phát triển
Liên hệ
Sơ đồ website
Truyền thanh Truyền hình
Thủ tục Hành chính
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Văn bản QPPL
Huyện Đơn Dương
Văn bản UBND tỉnh
Huyện ủy Đơn Dương
Các phòng-ban
Phòng VHTT huyện
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND-UBND huyện
Video giới thiệu
Video thời sự của huyện
Hướng dẫn kỹ thuật
Công khai ngân sách

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thủ tục hành chính
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasCác phòng-ban > Phòng VHTT huyện
Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lượt phát triển văn hóa đến năm 2015 

 

  ỦY BAN NHÂN DÂN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN ĐƠN DƯƠNG                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Số: /KH-UBND                                               Đơn Dương, ngày 14 tháng 09 năm 2011.

 

KẾ HOẠCH

Triển khai, thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2015

trên địa bàn huyện Đơn Dương.

 

            Thực hiện kế hoạch số 2016/KH-UBND ngày 06/4/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng và kế hoạch số 27/KH-SVHTTDL ngày 19.7.2011 của Sở Văn hóa thể thao và Du lịch Lâm Đồng về việc triển khai, thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. UBND huyện Đơn Dương xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2015 với nội dung sau:

            I. Mục đích yêu cầu:

            - Nhằm từng bước hoàn thành mục tiêu phát triển văn hóa đến năm 2015. Trong đó nhiệm vụ trọng tâm là: xây dựng con người văn hóa, đời sống và môi trường văn hóa lành mạnh; bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở…

            - Tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chiến lược phát triển văn hóa đến các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và nhân dân huyện nhà, góp phần làm chuyển biến ý thức, hành động trong việc xây dựng và phát triển văn hóa trên địa bàn huyện.

            - Tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương trong việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển văn hóa. Trọng tâm là nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; xây dựng và phát triển đời sống văn hóa cơ sở phải trở thành mục tiêu và động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển nhanh, bền vững; đảm bảo giữ vững trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

            - Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về văn hóa và dịch vụ văn hóa, góp phần xây dựng môi trường văn hóa – xã hội trong sạch, lành mạnh.

            II. Nội dung thực hiện:

            1. Công tác tuyên truyền:

            - Đầu tư nâng cao chất lượng hoạt động đội thông tin lưu động cấp huyện và các đội văn nghệ quần chúng cơ sở nhằm phục vụ có hiệu quả và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân và các dân tộc trên địa bàn huyện.

            - Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: cổ động trực quan, xe loa, hệ thống trạm truyền thanh cơ sở.

            - Nội dung tuyên truyền: tuyên truyền lối sống văn hóa, nếp sống văn minh, tuân thủ pháp luật, tôn trọng quy ước của thôn, khu phố gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên từng địa bàn, cơ quan, đơn vị …

 - Tiếp tục tuyên tuyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” với những tiêu chí cụ thể nhằm ổn định và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.

- Truyền về bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn.

2. Phát triển văn hóa - nghệ thuật chuyên nghiệp:

- Không ngừng đào tạo, bồi dưỡng đội viên đội viên đội thông tin lưu động đạt trình độ chuyên nghiệp. Xây dựng chương trình đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhân dân trong huyện và tham gia liên hoan do tỉnh tổ chức.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình biểu diễn theo hướng xã hội hóa, đa dạng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Chú trọng xây dựng các chương trình mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc trong huyện.

- Củng cố và phát triển hệ thống thư viện huyện hướng về cơ sở, phục vụ cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa, văn nghệ chuyên nghiệp.

- Chú trọng công tác đào tạo đội ngũ CBCCVC chuyên ngành, đảm bảo về trình độ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của xã hội.

3. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc:

- Bảo tồn, phát huy, khai thác có hiệu quả những giá trị văn hóa vật thể và phi vệt thể của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện, đặc biệt là đồng bào Churu, K’ho; tạo điều kiện để các đội cồng chiêng, làng nghề truyền thống tổ chức, duy trì các hoạt động, phục dựng các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc.

- Bảo tồn làng nghề truyền thống như: gốm ở làng K’răngọ (Proh); nhẫn bạc ở làng Ma Đanh (Tutra) gắn với phát triển kinh tế du lịch nhằm quảng bá, giới thiệu và tạo cơ hội việc làm cho người dân tại địa phương.

- Phối hợp với các ngành liên quan điều tra, khảo sát và hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đối với Đình Phú thuận (thị trấn Dran), Đình Lạc bình (xã Lạc xuân) và di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia đối với Hồ Đa nhim (thị trấn Dran); đề nghị ngành cấp trên tiếp tục quan tâm có chủ trương đầu tư phát triển mô hình du lịch văn hóa khu vực nam sông Đa Nhim gắn với bảo tồn phát huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc khu vực nam sông Đa Nhim.

- Bảo vệ và phát huy, khai thác có hiệu quả giá trị Đình Thạnh nghĩa (thị trấn Thạnh mỹ) và Đình Càng rang (thị trấn Dran) đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh.

4. Xây dựng và phát triển đời sống văn hóa ở cơ sở:

- Nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở về xây dựng và phát triển đời sống văn hóa cơ sở, từ đó tạo sự chuyển biến rõ nét.

- Thường xuyên tổ chức các hội thi, liên hoan, các hoạt động hội thảo, thảo luận chuyên đề nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống cơ sở và văn hóa văn nghệ quần chúng.

- Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nâng cao chất lượng thông qua những hoạt động thiết thực như xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa, xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa… phấn đấu đến năm 2015 có 80% số hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa; 70% số thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; 95% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa; từ 2 đến 3 xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa.

- Phối hợp Trung tâm VHTT huyện xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng sinh hoạt nhà văn hóa xã, thị trấn và thôn, khu phố văn hóa; cũng cố các đội văn nghệ quần chúng phấn đấu mỗi xã có 01 đội văn nghệ.

- Xây dựng và củng cố hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu tham gia và sáng tạo của nhân dân các dân tộc trong huyện. Phấn đấu đến năm 2015 có 50% nhà văn hóa và khu thể thao xã, thị trấn; 80% số thôn, khu phố có nhà sinh hoạt cộng đồng; 50% nhà văn hóa xã, thị trấn, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố được trang bị phương tiện hoạt động và tổ chức thường xuyên các hoạt động văn hóa.

-Phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan hướng dẫn, vận động các tổ chức, cá nhân tổ chức các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phấn đấu thực hiện đến năm 2015 có 60% xã thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, tang lễ hội, phấn đấu không có tệ nạn xã hội; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức con ngườ Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh .

5. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa:

Tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích vận động các tổ chức, cá nhân quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân.

Tiếp tục thực hiện đề án phát triển xã hội hóa các hoạt động văn hóa thể dục thể thao giai đoạn 2015 của UBND tỉnh và kế hoạch thực hiện đề án  xã hội hóa các hoạt động văn hóa thể dục thể thao giai đoạn 2015 của UBND huyện Đơn Dương.

6. Đào tạo và quy hoạch nguồn nhân lực cho sự nghiệp văn hóa:

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực văn hóa từ huyện đến xã, thị trấn đảm bảo tính chuyên nghiệp của đội ngũ làm công tác văn hóa.

- Có kế hoạch đào tạo và đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ văn hóa các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, đặt biệt quan tâm cán bộ văn hóa ở cơ sở, cán bộ văn hóa là người đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ văn hóa đầu ngành.

- Tổ chức các hoạt động hội thảo, trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trong triển khai phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

7. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước:

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên hoạt động văn hóa thông tin và kinh doanh dịch vụ văn hóa thông tin.

- Thực hiện cải cách hành chính theo quy định của chính phủ và đúng với quy định quản lý nhà nước tại địa phương.

- Tổ chức kiểm tra hoạt động văn hóa thông tin, TDTT và kinh doanh dịch vụ văn hóa thông tin, TDTT định kỳ và đột xuất nhằm phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của nhân dân. Đề nghị UBND huyện và các ngành liên quan xem xét có chính sách hỗ trợ kinh phí để phục vụ công tác kiểm tra hoạt động văn hóa thông tin, TDTT.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Căn cứ kế hoạch triển khai chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2015 của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2015 của đơn vị mình cho phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

2. Phòng VHTT là cơ quan trực tiếp triển khai, thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2015 trên địa bàn huyện.

Các bộ phận thuộc Phòng VHTT căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm được giao chủ động xây dựng kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện, phấn đấu đến năm 2015 thực hiện đạt các nội dung, yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Theo sự phân công phụ trách địa bàn, CBCC phòng VHTT có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị, các xã thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn triển khai, thực hiện nội dung công việc đã đề ra, báo cáo kết quả cho lãnh đạo phòng biết để có hướng tham mưu chỉ đạo.

Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy, UBMTTQVN huyện, Phòng Giáo dục huyện, Phòng Tài chính và kế hoạch huyện, Phòng LĐTB&XH huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và môi trường huyện, Trung tâm Văn hóa thể thao huyện, Đài TTTH huyện và UBND các xã, thị trấn phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Phòng VHTT thực hiện đạt hiệu quả kế hoạch chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2015 trên địa bàn huyện Đơn Dương./.

               Nơi nhận:                                                                  KT.CHỦ TỊCH                           

- Sở VHTT&DL Lâm Đồng;                                         PHÓ CHỦ TỊCH

- Huyện ủy, HĐND;

- Chủ tịch, các Phó CT-UBND huyện;                             (Đã ký)

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

- UBMTTQVN huyện;

- Các cơ quan liên quan;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu.                                                                             Lê Hữu Túc

 

 

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Cuộc thi
Bài viết cuộc thi tìm hiểu
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3847355; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng