Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Tin tức - Sự kiện
Văn bản QPPL
Quy hoạch phát triển
Liên hệ
Sơ đồ website
Truyền thanh Truyền hình
Thủ tục Hành chính
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Văn bản QPPL
Huyện Đơn Dương
Văn bản UBND tỉnh
Huyện ủy Đơn Dương
Các phòng-ban
Phòng Nội vụ huyện
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND-UBND huyện
Video giới thiệu
Video thời sự của huyện
Hướng dẫn kỹ thuật
Công khai ngân sách

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thủ tục hành chính
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasCác phòng-ban > Phòng Nội vụ huyện
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2012 

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH

Cải cách hành chính năm 2012

(Ban hành kèm theo Quyết định số 534 /QĐ-UBND

ngày 23 tháng 05 năm 2012 của UBND huyện Đơn Dương)

 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Xác định những nhiệm vụ thực hiện cải cách hành chính (CCHC) của cơ quan hành chính Nhà nước trong năm 2012, để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020; Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/HU ngày 14/10/2011 của Ban Thường vụ Huyện ủy Đơn Dương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện Chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2011-2015 của UBND huyện Đơn Dương, nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại; đội ngũ cán bộ công chức (CBCC) có đủ phẩm chất và năng lực; hệ thống các cơ quan nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

                  2. Yêu cầu:

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn quán triệt và xác định rõ CCHC vừa là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong quá trình lãnh đạo, điều hành của hệ thống chính trị, vừa là một trong những khâu đột phá, là giải pháp chủ yếu cải thiện và tạo môi trường đầu tư để thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục duy trì tốc độ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:

- Các cơ quan chức năng tham mưu cho cấp ủy đảng cùng cấp các chủ trương, biện pháp, chương trình cụ thể để đẩy mạnh công tác CCHC, đặc biệt là cải cách TTHC, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC; tăng cường công tác kiểm tra, đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trong triển khai thực hiện công tác CCHC.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC, đặc biệt là quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ, các Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng về công tác CCHC. Nghiên cứu mở rộng các hình thức tiếp dân, đối thoại trực tiếp với các cá nhân, tổ chức để kịp thời tuyên truyền, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.

- Tăng cường thực hiện kiểm tra công tác CCHC, trong đó tập trung là cải cách TTHC; xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC.

- Tổ chức các Hội nghị sơ, tổng kết về công tác CCHC để đánh giá, rút kinh nghiệm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC

2. Công tác rà soát, ban hành văn bản quy phạm pháp luật:

 - Tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng ban hành, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng toàn diện yêu cầu công tác quản lý Nhà nước và CCHC.

- Triển khai thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC theo quy định tại quyết định số 62/2011/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 21/10/2010 của UBND tỉnh.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện và cụ thể hóa kế hoạch đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn

 - Tiếp tục rà soát, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền kịp thời hủy bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật mới ban hành; hệ thống lại các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và phổ biến rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, CBCCVC nhà nước và nhân dân thực hiện.

3. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông:

- Tiếp tục rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa TTHC, tiếp tục cập nhật các thủ tục hành chính còn thiếu, mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung; đảm bảo cập nhật kịp thời, đầy đủ các TTHC. Thực hiện nghiêm túc, kịp thời các yêu cầu về cải cách TTHC theo chương trình CCHC của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ, ngành chức năng.

- Tổ chức thực hiện áp dụng các TTHC đã được UBND tỉnh công bố, niêm yết công khai nội dung của từng TTHC đã công bố: Trên cổng thông tin điện tử của tỉnh; Website các sở, ban, ngành và UBND huyện;

- Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, xác định phù hợp những TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, việc quy định TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, gắn với việc rà soát, công bố TTHC.

- Xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính một cách toàn diện, bảo đảm về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, các ứng dụng công nghệ thông tin…

- Đẩy mạnh việc khảo sát ý kiến về mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về chất lượng giải quyết TTHC, từ đó có những biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện giải quyết TTHC.

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính:

- Tiếp tục hoàn thiện quy chế làm việc của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn, cải tiến chế độ làm việc, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính.

- Xây dựng quy chế, quy trình quản lý quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm cho việc quản lý, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân CBCC.

- Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, loại bỏ nhiệm vụ chồng chéo, trùng lắp, bổ sung những nhiệm vụ mới cho phù hợp với yêu cầu quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; gắn với việc xây dựng cơ cấu công chức phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

- Tiếp tục nghiên cứu sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy và cơ chế quản lý, hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công.

- Tiếp tục thực hiện xã hội hóa trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, thể dục - thể thao.

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức:

- Triển khai thực hiện có kết quả Luật CBCC; Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện; Tăng cường công tác quản lý, xây dựng đội ngũ CBCCVC.

- Thực hiện cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm trong từng cơ quan, đơn vị. Thực hiện công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng CBCCVC theo đúng quy hoạch, quy định; tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBCC, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo CBCC cấp xã.

- Đổi mới công tác đánh giá, nhận xét đối với CBCC đảm bảo trung thực, khách quan và đúng với thành tích, kết quả thực thi công vụ, nhiệm vụ của từng CBCC.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ ở các cơ quan, đơn vị cũng như trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

6. Cải cách tài chính công.

- Nâng cao hiệu quả thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng…

- Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công; Tiếp tục rà soát và kiến nghị sửa đổi hoặc bãi bỏ một số loại phí, lệ phí, quỹ và các quy định về huy động sức đóng góp của nhân dân.

7. Hiện đại hóa hành chính:

 - Triển khai thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước của huyện; Thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử nhằm giúp cho quá trình tác nghiệp được nhanh chóng, thuận lợi, minh bạch.

- Tiếp tục đầu tư cải tạo, nâng cấp trụ sở các cơ quan hành chính, nhất là ở các xã, thị trấn đảm bảo có đủ diện tích làm việc, phương tiện, trang thiết bị hiện đại cần thiết nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước và phục vụ tốt nhân dân, doanh nghiệp, nhất là phòng làm việc của bộ phận một cửa.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

            1. Căn cứ Kế hoạch Cải cách hành chính 2012 của UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp huyện, Chủ tịch UBND xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể thuộc phạm vi phụ trách để triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo tiến độ về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) theo quy định.

            2. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện. Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện chịu trách nhiệm xây dựng đề án, chương trình kế hoạch, giải pháp cụ thể trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình trình Chủ tịch UBND huyện triển khai thực hiện.

            3. Phòng Nội vụ có trách nhiệm giúp UBND huyện triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2012 của Huyện; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo việc thực hiện kế hoạch với UBND huyện.

            4. Phòng Tài chính-Kế hoạch có trách nhiệm giúp UBND huyện trong việc đảm bảo kinh phí để triển khai chương trình, kế hoạch công tác cải cách hành chính của huyện; đồng thời tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách tài chính công trong năm 2012.

            5. Đài Truyền thanh - truyền hình huyện, phòng VHTT, Văn phòng HĐND-UBND huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh thông tin tuyên truyền phổ biến các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2012 của Huyện bằng việc xây dựng chuyên đề, chuyên trang, phân công phóng viên phụ trách về công tác cải cách hành chính.

            6. Đề nghị các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thực hiện cải cách hành chính.

7. UBND huyện tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra thực hiện cải cách hành chính đối với các phòng ban, đơn vị trực thuộc và UBND các xã, thị trấn.

Trên đây là Kế hoạch cải cách hành chính năm 2012 của UBND huyện Đơn Dương./-

 

                                                                                         

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
(Đã ký) 

 

 

 

 

Đinh Ngọc Hùng

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Cuộc thi
Bài viết cuộc thi tìm hiểu
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3847355; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng