Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Tin tức - Sự kiện
Văn bản QPPL
Quy hoạch phát triển
Liên hệ
Sơ đồ website
Truyền thanh Truyền hình
Thủ tục Hành chính
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Văn bản QPPL
Huyện Đơn Dương
Văn bản UBND tỉnh
Huyện ủy Đơn Dương
Các phòng-ban
Phòng LĐTB&XH huyện
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND-UBND huyện
Video giới thiệu
Video thời sự của huyện
Hướng dẫn kỹ thuật
Công khai ngân sách

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thủ tục hành chính
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasCác phòng-ban > Phòng LĐTB&XH huyện
Kế hoạch thực hiện chương giảm nghèo trên địa bàn huyện năm 2012 

ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN ĐƠN DƯƠNG                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  Số   221/KH – UBND                     Đơn  Dương, ngày 29  tháng  02  năm 2012.

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO

NHANH VÀ  BỀN VỮNG NĂM 2012

___________

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng và  Thường trực Huyện ủy,UBND huyện Đơn Dương đã triển khai thực hiện các biện pháp giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn đạt kết quả. Để tiếp tục đưa nền kinh  tế  - xã hội của huyện phát triển, UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2012, cụ thể như sau :

         I/-ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG NĂM 2011:

1/-Thuận lợi :

              Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững được xác định một trong các chương  trình trọng tâm của huyện. Các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến các xã, thị trấn đã triển khai đồng bộ tạo được sức mạnh tổng hợp trong việc tổ chức thực hiện. Nhiều chương trình dự án như: Cho vay vốn phục vụ người nghèo,cho vay vốn Quốc  gia hỗ trợ việc làm, tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật về khuyến nông, khuyến lâm, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tăng cường cải tạo giống cây trồng, vật nuôi . . . Bên cạnh đó, các ngành chức năng của huyện cũng đã khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia vào công tác giảm nghèo như: Nhận đỡ đầu các xã đặc biệt khó khăn, xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, phong trào xóa nhà tạm . . . 100% người nghèo được cấp thẻ khám, chữa bệnh miễn phí, nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân được đáp ứng kịp thời, người nghèo được thụ hưởng các chính sách của Đảng và Nhà nước, các đối  tượng bảo trợ xã hội được trợ cấp hàng tháng theo quy định. Đặc biệt, trong quá trình triển khai các chương trình dự án đã chú trọng hỗ trợ cho người nghèo thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Các xã, thị trấn là nơi trực tiếp quản lý và thực hiện các chính sách đối với hộ nghèo, vì vậy các địa phương đã xác định công tác giảm nghèo nhanh và bền vững là chương trình mang tính chiến lược, lâu dài, hàng đầu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. UBND các xã, thị trấn đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, thôn, khu phố quán triệt các chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm giúp nhân dân hiểu và nhận thức đúng ý nghĩa, mục đích của công tác giảm nghèo, từ đó nhân dân tự nổ lực vươn lên thoát  nghèo .

             Thực hiện Nghị Quyết 30a/2008/ NQ – CP ngày 27 tháng 12 năm 2008  của Chính Phủ, năm 2011 huyện đã đầu tư cho 21 thôn nghèo trên địa bàn huyện, qua 01 năm triển khai tỷ lệ hộ nghèo chung của các thôn giảm từ 34,33 % xuống còn 26,29%, giảm 8,04%.

            2/- Khó khăn.

 Trong quá trình thực hiện chính sách giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện vẫn còn những khó khăn nhất định là: Chất lượng hộ nghèo chưa bền vững, số hộ nghèo phát sinh hàng năm nhiều, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khoảng cách giàu nghèo trong các tầng lớp dân cư ngày càng lớn, các biện pháp giảm nghèo chưa được tập trung và có hiệu quả, một số ngành chưa xây dựng chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, việc quản lý điều hành công tác giảm nghèo còn hạn chế, một số hộ nghèo chưa tự vươn lên thoát nghèo, còn trông chờ ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước.

II/-KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2012.

-Đầu năm 2012, toàn huyện có 1884 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 8,89%, trong đó hộ đồng bào dân tộc  có 1.269 hộ nghèo,  chiếm tỷ lệ 22,29%.

 -Số thôn nghèo trên địa bàn huyện 16 thôn, tổng số hộ nghèo của 16 thôn nghèo là 730 hộ, chiếm tỷ lệ bình quân 24,60 % ( có bảng tổng hợp  kèm theo) .

- Số xã nghèo : 01 xã ( xã Pró) có tỷ lệ hộ nghèo 30,01%

1/- Mục đích, yêu cầu.

1.1/-Mục đích .

 Tiếp tục củng cố kết quả giảm nghèo, hạn chế tái nghèo, tạo điều kiện cho hộ nghèo vươn lên khá. Cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân ở xã nghèo, các thôn nghèo, rút gần khoảng cách chênh lệnh về thu nhập, mức sống giữa thành thị và nông thôn, giữa nhóm hộ giàu và nhóm hộ nghèo, cơ bản hoàn thành chương trình xóa nhà tạm cho hộ nghèo theo tiêu chí mới, chương trình giao đất, giao rừng. Trong đó, ưu tiên giải quyết cho các hộ nghèo thuộc đồng bào dân tộc thiểu số. Tạo sự chuyển biến bước đầu trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, kinh tế nông thôn và nâng cao đời sống nhân dân trên cơ sở đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, bảo vệ và phát triển rừng, từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo bước đột phá trong đào tạo nhân lực, triển khai xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh đào tạo nghề, phấn đấu đạt trên 30% lao động được đào tạo và tập huấn .

 - Giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đến cuối năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 8,89 %  xuống còn 6%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 22,99 % xuống còn 18%.

- Giảm  lệ  hộ nghèo xã nghèo (xã Pró)  giảm từ 30,01% xuống còn 26%.

- Giảm lệ hộ nghèo bình quân  của các thôn nghèo giảm từ 24,60 % xuống còn 18,26%.

 -Giải quyết việc làm mới  từ 500 đến 800 lao động.

1.2/-Yêu cầu :

 -Các cấp, các ngành tiến hành xây dựng kế hoạch giảm nghèo nhanh và bền vững  để tổ chức triển khai đạt kết quả tốt.

-Đối với xã nghèo (xã Pró) được UBND tỉnh công nhận là xã nghèo,UBND xã Pró xây dựng kế hoạch đầu tư cụ thể theo các hạng mục đầu tư  được UBND  tỉnh phê duyệt, thông qua  Hội  đồng xét duyệt của huyện và triển  khai thực hiện.

-Đối với 16 thôn nghèo/6 xã, thị trấn (TT D’ran, xã Lạc Xuân, Ka Đô, Ka Đơn, Tu Tra, Đạ Ròn) tiến hành xây dựng kế hoạch đầu tư cụ thể, thông qua Hội đồng xét duyệt của huyện và triển khai thực hiện.

2/-Nội dung và phân công thực hiện.

2.1/-Phòng  Lao Động – TB & XH huyện.

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể thực hiện lồng ghép các chương trình, sử dụng vốn đúng mục đích, đúng đối tượng trên các lĩnh vực:

-Cho vay vốn từ quỹ Quốc gia hỗ trợ việc là: Căn cứ  kế hoạch phân bổ  vốn Quốc gia hỗ trợ việc làm năm 2012 của UBND tỉnh phối hợp với phòng Giao Dịch Ngân Hàng Chính  Sách Xã Hội huyện triển khai thực hiện cho vay vốn đúng đối tượng, đạt kết quả.

 -Chính sách hỗ trợ về y tế cho người nghèo: Cấp miễn phí thẻ khám, chữa bệnh  cho người nghèo kịp thời gian, đảm bảo đúng quy định.

 -Công tác xuất khẩu lao động: Căn cứ chỉ tiêu xuất khẩu lao động của UBND tỉnh Lâm Đồng giao năm 2012, tham mưu xây dựng kế hoạch tháng việc làm của huyện, triển khai xác định rõ nhu cầu, khả năng người lao động, triển khai công tác tư vấn, tổ chức học giáo dục định hướng, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người lao động  tham gia xuất khẩu lao động.

 -Chính sách an sinh xã hội:Thực hiện đầy đủ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các đối tượng bảo trợ xã hội được thụ hưởng các chế độ theo quy  định.

 -Tổ chức dạy nghề tạo việc làm: Phối hợp đào tạo các nghề nông nghiệp công nghệ cao, sửa chữa xe máy, động cơ, thêu tranh lụa, đan len công nghiệp và các  nghề phục vụ công tác xuất khẩu lao động . . . . cho nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, chủ yếu lao động thuộc hộ nghèo, dân tộc thiểu số, lao động nông thôn, con gia đình chính sách. Phối hợp với Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt chiêu sinh các lớp nghề như: Lập trình vi tính, chăm sóc cây cảnh, du lịch, công nghệ thực  phẩm  . . . cho thanh niên.

 -Tổ chức phiên giao dịch việc làm: Phối hợp với Sở Lao Động – TB & XH tỉnh  Lâm Đồng, Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm tỉnh Lâm Đồng và một số  doanh nghiệp có uy tín về xuất khẩu lao động, tổ chức hội nghị tư vấn về xuất khẩu lao động tại các xã, thị trấn vào tháng 5/2012.

  -Triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở và chuẩn bị triển khai hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2011 – 2015.

-Tiếp tục triển khai Nghị định số 49/2010/NĐ – CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015.

2.2/-Phòng Giao Dịch Ngân Hàng Chính Sách: Chủ trì xây dựng kế hoạch cho vay vốn Quốc gia hỗ trợ việc làm, vốn phục vụ người nghèo . . .

2.3/-Trung Tâm Y tế Huyện: Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch hỗ trợ về y tế, thực hiện các chính sách khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, tăng cường cán bộ y tế về vùng sâu, vùng xa, triển khai có hiệu quả các chương y tế.

2.4/-Trung tâm  Dân số – KHHGĐ huyện: Xây dựng kế hoạch giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, giảm tỷ lệ sinh con  thứ 3.

2.5/-Công Ty TNHH  một thành viên Lâm Nghiệp Đơn Dương, Ban Quản lý rừng phòng hộ Dran: Xây dựng kế hoạch giao khoán bảo vệ rừng cho những hộ nghèo ở  các xã, thị trấn.

2.6/-Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện: Có kế hoạch phát triển thuỷ lợi nhỏ, hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi . . . .

2.7/-Trung Tâm Nông Nghiệp: Xây dựng kế hoạch khuyến nông và hỗ trợ sản xuất  vùng đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn .

2.8/-Phòng Tư pháp huyện: Xây dựng kế hoạch trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao nhận thức, hiểu  biết pháp luật.

2.9/-Phòng Văn Hoá - Thông Tin Huyện: Có kế hoạch thực hiện các chính sách về văn hóa thông tin đối với hộ nghèo.Triển khai các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nhằm củng cố, nâng cao chất lượng xã, thôn văn hóa, gia đình văn hóa  .  . . đưa văn hóa về vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc  thiểu số . . .

2.10/-Phòng Tài Nguyên -  Môi Trường huyện: Xây dựng kế hoạch quy hoạch đất sản xuất, đất ở cho hộ nghèo.

2.11/-Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện: Có biện pháp duy trì sĩ số, chất lượng giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Giải quyết các chính sách miễn, giảm học phí, trợ cấp  cho học sinh, sinh viên, cấp phát vở cho học sinh dân tộc  .

2.12/- Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện: Xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chương trình giảm nghèo.

2.13/-Các ngành chuyên môn khác thuộc huyện: Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ngành liên quan  giúp đỡ các địa phương  giảm nghèo nhanh và bền vững  .

2.14/-UBND các xã, thị trấn: Xây dựng kế hoạch giảm nghèo nhanh và bền vững  năm 2012.

2.15/-Đề nghị Mặt trận, các đoàn thể của huyện:Vận động nhân dân thực hiện kế hoạch giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện, vận động đồng bào dân tộc xóa bỏ các tập tục lạc hậu, tính trông chờ ỷ lại của Nhà nước .

 Ngoài các nội dung tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo nhanh và bền vững  chung toàn huyện nêu trên, trách nhiệm  của các ngành, các cấp đối với  xã nghèo (Pró)  và 16 thôn nghèo như sau :

- Trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể và thành viên Ban chỉ đạo Nghị Quyết 30a của huyện.

 + Các ngành của huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định cụ thể  và hướng dẫn các địa  phương xây dựng kế hoạch giảm nghèo nhanh và bền vững  .

 + Các thành viên Ban chỉ đạo, tổ công tác liên ngành của huyện hướng dẫn xã nghèo, các xã, thị trấn có thôn nghèo xây dựng và triển khai kế hoạch giảm nghèo nhanh và bền vững.

- UBND các xã, thị trấn .

 +Phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến các thôn, người dân trên địa bàn.

 +Khảo sát, tổng hợp toàn bộ thông tin, số liệu cần thiết để xây dựng kế hoạch giảm nghèo nhanh và bền vững của xã nghèo và của các thôn nghèo.

 +Tổ chức lấy ý kiến, xác định nhu cầu của nhân dân để xây dựng bổ sung kế hoạch giảm nghèo của từng thôn và tổng hợp kế hoạch chung của xã.

 +Tổ chức để người dân được chủ động tham gia quá trình thực hiện công tác giảm nghèo, định kỳ hàng tháng, quý báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo cấp huyện.

 +Phân công cán bộ chủ chốt của xã chỉ đạo, theo dõi việc xây dựng thực hiện kế  hoạch tại xã nghèo và các thôn nghèo, vận động các hộ giàu, bà con  giòng họ giúp hộ nghèo .

- Đề nghị Uy Ban MTTQ Huyện.

 Chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên chỉ đạo các cấp hội cơ  sở tổ chức  tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên và toàn dân hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động hỗ trợ giúp xã nghèo, thôn nghèo giảm nghèo nhanh và bền vững như phong trào “ Ngày vì người nghèo”, “ Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư “ , “ Xây dựng nông thôn mới” . . . động viên khuyến khích tính tự chủ của người dân vươn lên thoát nghèo.

-Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh huyện: Tổ chức cuộc vận động phong trào thanh niên đến giúp đỡ xã nghèo, thôn nghèo .

-Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện: Mỗi đơn vị nhận hỗ trợ, giúp đỡ xã nghèo, thôn nghèo để đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nghề miễn phí  và nhận lao động vào làm việc tại đơn vị  để tăng thu nhập cho hộ dân, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững .

-Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện: Có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về hỗ trợ thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững cho xã nghèo, các thôn nghèo tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu giảm nghèo .

3/- Các giải pháp chính .

3.1/-Tổ chức tuyên truyền, vận động và triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nuớc về giảm nghèo nhanh và bền vững.

 -Tiếp tục nâng cao nhận thức, ý chí quyết tâm phấn đấu vượt nghèo để vươn lên làm giàu của chính hộ nghèo. Đề cao tinh thần trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch  giảm nghèo nhanh và bền vững trong các cấp, các ngành, đặc biệt là đề cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở.

 -Tổ chức tuyên truyền các mô hình, cách làm hay, sáng tạo có hiệu quả về giảm nghèo, tuyên truyền kết quả việc thực hiện kế hoạch để nâng cao trách nhiệm của các hộ dân và các ngành, các cấp.

3.2/-Kiện toàn Ban điều hành chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện, xã, thị trấn, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, mỗi thành  viên phụ trách từng địa bàn và có báo cáo định kỳ về kết quả đạt được.

3.3/-Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành chức năng, các địa phương và đoàn thể  để hướng dẫn các hộ nghèo về sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả các chương trình  khuyến nông, khuyến công, khuyến lâm và hỗ trợ phát triển ngành nghề. Tổ chức tuyên truyền xóa bỏ các tập quán lạc hậu, vận động nhân dân tự vươn lên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số .

Đề nghị các đoàn thể xây dựng các dự án hỗ trợ vốn bằng vay tín chấp và hướng dẫn cách làm ăn cho các hội viên  nghèo thuộc đoàn thể mình  quản lý.

3.4/-Đầu tư phát triển thủy lợi (nhất là thủy lợi nhỏ), xây dựng hệ thống giao thông  nông thôn để góp phần thúc đẩy sản xuất.

3.5/-Thực hiện các nguồn vốn.

 -Từ ngân sách TW, ngân sách của tỉnh, huyện .

 -Từ nguồn vốn giải quyết việc làm .

 -Từ kinh phí lồng ghép  với các chương trình mục tiêu.

 -Huy động các nguồn lực trong nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội tham gia vào chương trình giảm nghèo .

 -Triển khai thực hiện các nguồn vốn đúng mục đích, đúng đối tượng, nâng cao  hiệu quả kinh  tế.

3.6/-Thực hiện các chính sách  xã hội.

 -Triển khai công tác xóa nhà tạm cho hộ nghèo trên địa bàn huyện .

 -Chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục cho người nghèo, cấp 100% thẻ khám, chữa bệnh  miễn phí cho người nghèo đảm bảo đúng quy định  .

 -Miễn giảm học phí, các khoản đóng góp của học sinh, cấp vở viết cho học sinh thuộc hộ nghèo.

 -Thực hiện đầy đủ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đối tượng bảo trợ xã hội  được thụ hưởng các chế độ theo quy định.

 -Công tác xuất khẩu lao động: Căn cứ kế hoạch, khả năng người lao động, tổ chức tư vấn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người lao động  tham gia xuất khẩu lao động.             

3.7/-Thực hiện việc dạy nghề, tạo việc làm :

 -Đào tạo nghề  cho 500 – 800 lao động bằng nguồn vốn mục tiêu đào tạo nghề  của TW, của  địa phương . . . Đối tượng đào tạo nghề chủ yếu là lao động thuộc hộ nghèo, dân tộc thiểu số, người tàn tật, lao động nông thôn, con gia đình chính sách, lưu ý khôi phục  các ngành nghề truyền thống , mở các lớp dạy nghề phù hợp với nhu cầu thị trường .

 -Tổ chức  cho thanh niên tham gia học nghề tại Trường Cao Đẳng Nghề  Đà Lạt .

3.8/-Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ làm cho tác giảm nghèo, công tác quản lý hộ nghèo và nhân rộng mô hình  giảm nghèo có hiệu quả.

 -Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ, trang bị kiến thức mới cho cán bộ công chức làm công tác giảm nghèo ở huyện, xã, thị trấn, thôn, khu phố, nắm vững quy trình bình xét hộ nghèo, tìm ra nguyên nhân dẫn đến nghèo, nâng cao kiến thức về giảm nghèo nhanh và bền vững, có kỹ năng phù hợp thực hiện các dự án.

 -Ban điều hành giảm nghèo các cấp phải thường xuyên theo dõi tình hình số hộ nghèo cần hỗ trợ, số hộ thoát nghèo.

 -Sơ kết, tổng kết để đánh giá việc thực hiện kế hoạch, rút kinh nghiệm  việc xây dựng và nhân rộng các mô hình về giảm  nghèo vào tháng 11 năm 2012.

            4/- Tổ chức thực hiện.

4.1/-Giao cho Phòng Lao Động – TB & XH huyện phối hợp với các ngành, đoàn thể, cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, theo dõi các dự án của ngành chuyên môn liên quan để triển khai thực hiện, tổng hợp  kết quả chung báo cáo UBND huyện .

4.2/-Các ngành chuyên môn, các đoàn thể được phân công tiến hành xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảm  nghèo nhanh và bền vững trong năm.

4.3/-UBND các xã, thị trấn tiến hành xây dựng kế hoạch công tác giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2012.

4.4/- Đối với xã nghèo, thôn nghèo.

4.4.1/- Đối với xã Pró ( xã nghèo có tỷ lệ hộ nghèo 30,01%)

- Tổng nguồn vốn đầu 1.570.000.000 đồng.

- Nội dung đầu tư: Đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt gồm các nội dung đầu tư  sau :

+ Trồng rừng .

            + Phục hóa

            + Thâm canh chuyển đổi cây trồng .

            - Đối tượng  đầu tư .

Thuộc hộ nghèo năm 2012(Không đầu tư lại các hộ nghèo đã  được đầu tư  năm 2009,2010,2011 từ nguồn vốn của huyện và tỉnh)

            - Quy trình bình xét hộ nghèo thụ  hưởng chính sách.

 + Triển khai cho các hộ nghèo đăng ký thoát nghèo.

 + Hướng dẫn các thôn tổ chức các hộ dân trong thôn họp bình xét chọn các hộ  nghèo đầu tư ( có sự tham gia  các ban ngành, đoàn thể xã).

 + Sau đó các thôn gởi toàn bộ hồ sơ về UBND xã, UBND xã tổng hợp danh sách  và tổ chức họp quân dân chính xem xét, lập tờ trình gởi về phòng Tài chính – KH và phòng  Lao  động – TB và XH huyện  tổng hợp trình  Hội đồng xét duyệt của huyện .

4.4.2/- Đối với các thôn nghèo.

Đối với các xã: Tu Tra, Ka Đơn, Lạc Xuân, Ka Đô, Đạ Ròn và Thị Trấn Dran có thôn nghèo tiến hành xây dựng kế hoạch đầu    như sau :

-Chủ trương chung:

+ Lĩnh vực đầu tư: Tập trung vào lĩnh vực chăn nuôi, đầu tư hỗ trợ sản xuất, chuyển đổi ngành nghề, tạo việc làm.

+Nguồn vốn: Căn cứ trên số hộ nghèo của mỗi thôn ( có quyết định phân bổ kèm theo)

+Đối tượng đầu tư : Là hộ nghèo năm 2012 (không đầu tư lại những hộ nghèo đã đầu tư năm 2009,2010,2011)

 -Tổ chức thực hiện :

            +Triển khai cho các hộ nghèo đăng ký thoát nghèo năm 2012 và tổ chức các hộ dân trong thôn họp chọn ra những hộ nghèo có khả năng thoát nghèo để đầu tư (có sự tham gia các ban, ngành, đoàn thể của xã).

            + Lập danh sách các hộ nghèo đầu tư năm 2012.

            + Xây dựng kế hoạch đầu tư từng thôn .

 Khi xây dựng kế hoạch đầu tư phải xác định cụ thể lĩnh vực đầu tư mà xã quản lý, đánh giá được kết quả, tính toán  thật cụ thể  kinh phí đầu tư. Trong quá trình xác định lĩnh vực đầu tư  phải lựa chọn lĩnh vực đầu tư phù hợp với thị trường, tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương như: Đầu tư chăn nuôi, hỗ trợ sản xuất, chuyển đổi ngành nghề, tạo việc làm  . .

4.4.3/- Hồ sơ của  các  thôn nghèo và xã nghèo nộp về UBND huyện gồm :

+ Tờ trình của UBND xã xin phê duyệt kế hoạch đầu tư.

+ Kế hoạch đầu tư của xã.

+ Biên bản họp bình xét của xã và các thôn.

+ Bản đăng ký thoát nghèo năm 2012 của những hộ được đầu tư.

Hồ sơ của xã nghèo, các thôn nghèo gởi về UBND Huyện (Qua Phòng Tài Chính – KH Huyện Đơn Dương và Phòng Lao Động – TB & XH ) trước ngày 15/03/2012 để tổng hợp và tổ  chức xét duyệt.

 

Trên đây là kế hoạch giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2012, UBND huyện Đơn Dương yêu cầu trưởng các phòng, ban của huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai  thực hiện đạt hiệu quả .

 

 Nơi nhận.                                                                               KT.  CHỦ TỊCH

-TT. Huyện Uy .                                                                       PHÓ CHỦ TỊCH

-TT. HĐND Huyện .                                                                         Đã ký

-CT, các PCT UBND huyện.                                                     LÊ HỮU TÚC

-UBMTTQVN, các đoàn thể

-Các cơ quan, đơn vị liên quan.

-UBND các xã, thị trấn .

-LĐVP

-Lưu VP. UBND.                                                                      

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Cuộc thi
Bài viết cuộc thi tìm hiểu
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3847355; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng