Skip navigation links
Trang chủ
Hệ thống chính trị
Tin tức - Sự kiện
Văn bản QPPL
Quy hoạch phát triển
Liên hệ
Sơ đồ website
Truyền thanh Truyền hình
Thủ tục Hành chính
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên dân số
Tiềm năng du lịch
Lịch sử văn hóa
Cơ sở hạ tầng
Lịch sử hình thành
Hoạt động của huyện
Hoạt động Huyện ủy
Hoạt động HĐND
Hoạt động UBND
Hoạt động MTTQVN
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong huyện
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin tổng hợp
Chính sách đầu tư
Công nghiệp xây dựng
Du lịch thương mại
Nông nghiệp
Văn hóa xã hội
Văn bản QPPL
Huyện Đơn Dương
Văn bản UBND tỉnh
Huyện ủy Đơn Dương
Các phòng-ban
Phòng LĐTB&XH huyện
Phòng Tư Pháp huyện Đơn Dương
Phòng Y Tế huyện Đơn Dương
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương
Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đơn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đơn Dương
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương
Thanh tra huyện Đơn Dương
Phòng Dân Tộc huyện Đơn Dương
Phòng Nội Vụ huyện Đơn Dương
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Đơn Dương
Văn phòng HĐND-UBND huyện
Video giới thiệu
Video thời sự của huyện
Hướng dẫn kỹ thuật
Công khai ngân sách

 Banner liên kết

Làm theo Hồ Chí Minh
Thủ tục hành chính
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập
 
sadfasCác phòng-ban > Phòng LĐTB&XH huyện
Báo cáo triển khai Công tác giảm nghèo quý 1 năm 2012 

  ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HUYỆN ĐƠN DƯƠNG                              Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

  Số:  10 / BC – UBND                            Đơn Dương , ngày  16    tháng 02 năm 2012.


BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

GIẢM NGHÈO NĂM 2012

 

Thực hiện công văn số 96/LĐTBXH ngày 07 tháng 02 năm 2012 của Sở Lao động – TB & XH tỉnh Lâm Đồng về việc Báo cáo tình hình triển khai công tác giảm nghèo.

UBND huyện Đơn Dương Báo cáo tình hình thực hiện chương trình giảm nghèo  đầu năm 2012, những nội dung sau :

1/- Tình hình cấp thẻ BHYT :

- Tổng số hộ nghèo:1.884 hộ, tổng số khẩu nghèo: 8.626 khẩu.

- Tổng số hộ nghèo DTTS: 1.269 hộ, tổng số khẩu nghèo DTTS :6.036 khẩu.

- Tổng số người được cấp thẻ BHYT : 29.290 thẻ.

Trong đó :

+ Người nghèo: 8.265 thẻ

+ Người dân tộc không thuộc hộ nghèo: 18.764 thẻ.     

+ Đối tượng BTXH : 1.935 thẻ.

+ Trẻ em dưới 6 tuổi : 329thẻ.

2/- Tình hình cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo :

 -Tổng số hộ nghèo:1.884 hộ, trong đó:

+ Số hộ nghèo được  gia hạn sổ và cấp sổ hộ nghèo mới :1.367 hộ.

+ Số hộ nghèo đang  thu  hồi gia hạn và cấp sổ mới : 517  hộ.

- Tổng số hộ cận nghèo: 1250 hộ, trong  đó.

+ Số hộ cận nghèo được cấp giấy chứng nhận: 517 hộ.

+ Số hộ cận nghèo đang thu  hồi gia hạn và cấp sổ mới : 733 hộ.

3/- Nguồn vốn 30 a:

3.1/- Đầu tư cho xã nghèo ( xã Pró)

-Nguồn vốn của tỉnh đầu tư cho 1 xã nghèo ( xã Pró) : 1.570.000.000 đồng.

-  Lĩnh vực  đầu tư :

+Trồng rừng : 420.000.000 đồng

+Phục hóa : 650.000.000 đồng

+ Chăn nuôi và chuyển đổi cầy trồng : 500.000.000 đồng

3.2/- Đầu tư các  thôn nghèo.

- Số thôn đầu tư : 16 thôn.

- Nguồn vốn  đầu  từ ngân sách huyện 2.800.000 đồng.

- Lĩnh vực đầu tư : Trồng trọt và chăn nuôi.

4/-Xác định nguyên nhân  nghèo.

Để có cơ sở đầu tư  cho hộ nghèo đạt hiệu quả đã chỉ đạo các ngành chức năng của huyện, UBND các xã, thị trấn điều tra tìm ra nguyên nhân dẫn đến nghèo, từ đó xác định đầu tư  đúng hướng trong giai đoạn 2012 - 2015 đạt kết quả tốt.

5/- Kiến nghị.

- Hỗ trợ kinh phí 100% cho hộ cận nghèo mua thẻ khám, chữa bệnh.    
Trên đây báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác giảm nghèo đầu năm 2012 trên địa bàn huyện Đơn Dương./-                                                                            

 

Nơi nhận:                                                    KT. CHỦ TỊCH

- Sở Lao động – TB&XH tỉnh;                                             PHÓ CHỦ TỊCH

- TT UBND huyện;                                                                   (Đã ký)

- Phòng Lao động – TB&XH huyện;

- Lưu VP UBNDHuyện.

 

 

 

 

 

                                                                                             Lê Hữu Túc

 

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Cuộc thi
Bài viết cuộc thi tìm hiểu
Video giới thiệu
 

TRANG TIN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Đơn Dương
Điện thoại: 0263.3847355; Fax: 0263.3848743
© 2009 Bản quyền thuộc UBND Huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng