Hoạt động các phòng, ban

KẾ HOẠCH(22-10-2013)
Chỉ đ o cho các trạ m Y t ế ng cường kim tra công tác y tế trường hc, v sinh an toàn thc phm, phòng chng dch bnh ti các trường hc trên đa bàn; đặc bit chú ý kim tra ti các nhà tr, trường tiểu hc, trường ni trú
Thành lập Đoàn kiểm tra công tác y tế trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh tại các trường học trên địa bàn huyện năm học 2013 - 2014
Các tin khác
<< Trang trước   Trang sau >>