Nhiệm vụ của Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 và VP HĐND&UBND 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện làm việc theo chế độ tập thể, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 104, Điều 105, Điều 107 của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

2. Chủ tịch HĐND huyện là Bí thư Huyện ủy, hoạt động kiêm nhiệm; các Phó Chủ tịch HĐND huyện hoạt động chuyên trách; Chủ tịch HĐND huyện phân công 01 Phó Chủ tịch HĐND thường trực, giúp Chủ tịch HĐND huyện chỉ đạo, điều hòa phối hợp hoạt động các thành viên Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện;

3. Phó Chủ tịch, Trưởng ban, Phó Trưởng các ban HĐND huyện, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, trước Thường trực HĐND, trước Chủ tịch HĐND về kết quả công tác được phân công;

4. Thường trực HĐND huyện họp thường kỳ mỗi tháng một lần. Phiên họp Thường trực HĐND huyện do Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa, nếu Chủ tịch HĐND huyện vắng mặt thì Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ tọa. Thành phần dự phiên họp thường kỳ Thường trực HĐND huyện gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban và Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện. Các nội dung khác của phiên họp Thường trực HĐND thực hiện theo quy định tại Điều 106 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

5. Hàng năm, Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực, các Ban của HĐND huyện với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND các xã, thị trấn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp ở địa phương.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Ông Nguyễn Canh- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện:

a) Lãnh đạo hoạt động của Thường trực HĐND huyện theo quy định của pháp luật, thay mặt Thường trực HĐND huyện giữ mối liên hệ với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, các cơ quan nhà nước, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện, các tổ chức chính trị- xã hội, các tổ chức xã hội cấp huyện, các cơ quan, tổ chức hữu quan khác và công dân. Thực hiện những nhiệm vụ khác và giữ mối liên hệ với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và Đoàn đại biểu, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng;

b) Quyết định thời gian, chương trình, chỉ đạo việc chuẩn bị và chủ tọa phiên họp Thường trực HĐND huyện theo quy định tại Điều 106 Luật tổ chức chính quyền địa phương;

c) Chủ tọa các kỳ họp HĐND; ký các nghị quyết, biên bản kỳ họp của HĐND huyện; ký ban hành các văn bản liên quan về quyết định các chủ trương, biện pháp thi hành pháp luật, phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương theo quy định của pháp luật và các văn bản về tổ chức nhân sự liên quan đến thẩm quyền của HĐND huyện và Thường trực HĐND huyện;

d) Tham gia tiếp công dân theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật tiếp công dân năm 2013.

2. Ông Đoàn Văn Bông- Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện:

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; đồng thời, tham mưu, giúp Chủ tịch HĐND huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐND. Thay mặt Chủ tịch HĐND chủ trì giải quyết các công việc hàng ngày của Thường trực HĐND huyện; chỉ đạo, điều hòa phối hợp hoạt động của các Ban của HĐND huyện theo sự phân công của Chủ tịch HĐND huyện;

b) Giữ mối quan hệ công tác với lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan nhà nước, UBMTTQVN huyện, các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy, các tổ chức chính trị- xã hội, các tổ chức xã hội huyện các cơ quan, đơn vị của địa phương, Trung ương và tỉnh đóng trên địa bàn huyện; với Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBMTTQVN cấp xã thuộc huyện và công dân.

c) Tham gia các phiên họp Thường trực HĐND huyện, thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND huyện. Giúp Thường trực HĐND huyện theo dõi, giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết, đề xuất chương trình giám sát của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện; chủ trì các cuộc giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND huyện, giám sát tình hình thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện;

d) Ký các văn bản điều hành theo phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐND huyện. Ký các báo cáo hằng tháng, quý, 6 tháng và hằng năm của Thường trực HĐND huyện, các văn bản gửi Ban Thường vụ Huyện ủy và các cơ quan cấp tỉnh, các văn bản của HĐND huyện và các văn bản khác thuộc lĩnh vực phụ trách;

đ) Tham gia tiếp công dân theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật tiếp công dân năm 2013;

e) Thực hiện những nhiệm vụ khác trong mối liên hệ với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh và Đoàn đại biểu, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng theo phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐND huyện;

g) Thực hiện theo dõi, phụ trách địa bàn các xã: Đinh Trang Hòa, Tân Lâm và Đinh Trang Thượng.

3. Ông Phạm Hồng Ngoại- Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện:

a) Thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Chủ tịch HĐND huyện; tham gia cùng với Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chỉ đạo giải quyết công việc hàng ngày của Thường trực HĐND huyện; thay mặt HĐND huyện trong quan hệ công tác với các cơ quan hữu quan theo phân công, ủy quyền của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện;

b) Tham mưu, giúp Thường trực HĐND huyện theo dõi, giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết, đề xuất chương trình giám sát của HĐND huyện, của Thường trực HĐND huyện và chủ trì theo phân công việc giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND huyện, giám sát tình hình thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện;

c) Tham gia các phiên họp Thường trực HĐND, thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND huyện. Chỉ đạo tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; chỉ đạo việc soạn thảo các văn bản, báo cáo định kỳ và đột xuất của Thường trực HĐND huyện;

d) Tham gia tiếp công dân theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật tiếp công dân năm 2013;

đ) Thực hiện những nhiệm vụ khác trong mối liên hệ với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh và Đoàn Đại biểu, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội theo phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐND huyện;

e) Thực hiện theo dõi, phụ trách địa bàn xã Gia Bắc, Sơn Điền và Thị trấn Di Linh.

4. Ông Hà Văn Duyên- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban kinh tế- xã hội HĐND huyện:

a) Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định với trách nhiệm là thành viên Thường trực HĐND huyện. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban kinh tế- xã hội chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội, thông tin, thể dục, thể thao, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, chính sách tôn giáo trên địa bàn huyện;

b) Đề xuất đưa vào chương trình ban hành nghị quyết của HĐND huyện các vấn đề về kinh tế- xã hội; hoàn chỉnh các nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách sau khi đã được HĐND huyện thông qua để trình Chủ tịch HĐND huyện hoặc Chủ tọa kỳ họp ký ban hành; theo dõi tình hình thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương về lĩnh vực phụ trách trong các nghị quyết của HĐND huyện;

c) Phối hợp đề xuất chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND huyện; đề xuất chương trình giám sát của Ban kinh tế- xã hội HĐND huyện. Trực tiếp quan hệ phối hợp giám sát hoạt động các lĩnh vực thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện liên quan đến từng lĩnh vực phụ trách. Chủ trì giám sát thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện, giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước đối với lĩnh vực phụ trách của Ban; thu thập và đề xuất giải quyết ý kiến, nguyện vọng đối với các lĩnh vực chịu trách nhiệm phụ trách;

d) Tham gia các phiên họp Thường trực HĐND, thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND huyện. Tham gia đóng góp các ý kiến vào các báo cáo định kỳ và đột xuất của Thường trực HĐND huyện. Ký các báo cáo giám sát của Ban kinh tế- xã hội HĐND huyện và các văn bản khác thuộc lĩnh vực phụ trách;

đ) Thường xuyên liên hệ, quan hệ phối hợp với các thành viên Thường trực HĐND huyện, các Ban xây dựng Đảng, Ban Thường trực UBMTTQVN và các đoàn thể huyện và với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện tốt công tác thuộc lĩnh vực phụ trách;

e) Tham gia tiếp công dân định kỳ theo phân công của Thường trực HĐND huyện;

g) Thực hiện theo dõi, phụ trách địa bàn xã Hòa Nam và xã Hòa Ninh.

5. Ông Lê Hồng Phong- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban pháp chế HĐND huyện:

a) Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định với trách nhiệm là thành viên Thường trực HĐND huyện. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban pháp chế, chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực thi hành Hiến pháp và pháp luật đối với công tác xét xử, công tố, kiểm tra hoạt động tư pháp, thi hành án dân sự, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính ở địa phương;

b) Đề xuất đưa vào chương trình ban hành nghị quyết của HĐND huyện các vấn đề về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính ở địa phương; hoàn chỉnh các nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách sau khi đã được HĐND huyện thông qua để trình Chủ tịch HĐND huyện hoặc Chủ tọa kỳ họp ký ban hành; theo dõi tình hình thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương về lĩnh vực phụ trách trong các nghị quyết của HĐND huyện;

c) Phối hợp đề xuất chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND huyện; đề xuất chương trình giám sát của Ban pháp chế HĐND huyện. Trực tiếp quan hệ phối hợp giám sát hoạt động các lĩnh vực thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện liên quan đến từng lĩnh vực phụ trách. Chủ trì giám sát thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện, giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước đối với lĩnh vực phụ trách của Ban; thu thập và đề xuất giải quyết ý kiến, nguyện vọng đối với các lĩnh vực chịu trách nhiệm phụ trách;

d) Tham gia các phiên họp Thường trực HĐND, thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND huyện. Tham gia đóng góp các ý kiến vào các báo cáo định kỳ và đột xuất của Thường trực HĐND huyện. Ký các báo cáo giám sát của Ban pháp chế HĐND huyện và các văn bản khác thuộc lĩnh vực phụ trách;

đ) Thường xuyên liên hệ, quan hệ phối hợp với các thành viên Thường trực HĐND huyện, các Ban xây dựng Đảng, Ban Thường trực UBMTTQVN và các đoàn thể huyện và với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện tốt công tác thuộc lĩnh vực phụ trách;

e) Thực hiện tham gia tiếp công dân định kỳ theo phân công của Thường trực HĐND huyện.

g) Thực hiện theo dõi, phụ trách địa bàn xã Hòa Bắc và xã Hòa Trung.

6. Ông Nguyễn Văn Bính- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban dân tộc HĐND huyện:

a) Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định với trách nhiệm là thành viên Thường trực HĐND huyện. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban dân tộc, chịu trách nhiệm trong lĩnh vực dân tộc ở địa phương;

b) Đề xuất đưa vào chương trình ban hành nghị quyết của HĐND huyện các vấn đề về dân tộc; hoàn chỉnh các nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách sau khi đã được HĐND huyện thông qua để trình Chủ tịch HĐND huyện hoặc Chủ tọa kỳ họp ký ban hành; theo dõi tình hình thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương về lĩnh vực phụ trách trong các nghị quyết của HĐND huyện;

c) Phối hợp đề xuất chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND huyện; đề xuất chương trình giám sát của Ban dân tộc HĐND huyện. Trực tiếp quan hệ phối hợp giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Chủ trì giám sát thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện, giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước đối với lĩnh vực phụ trách của Ban; thu thập và đề xuất giải quyết ý kiến, nguyện vọng đối với các lĩnh vực chịu trách nhiệm phụ trách;

d) Tham gia các phiên họp Thường trực HĐND, thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND huyện. Tham gia đóng góp các ý kiến vào các báo cáo định kỳ và đột xuất của Thường trực HĐND huyện. Ký các báo cáo giám sát của Ban dân tộc HĐND huyện và các văn bản khác thuộc lĩnh vực phụ trách;

đ) Thường xuyên liên hệ, quan hệ phối hợp với các thành viên Thường trực HĐND huyện, các Ban xây dựng Đảng, Ban Thường trực UBMTTQVN và các đoàn thể huyện và với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện tốt công tác thuộc lĩnh vực phụ trách;

e) Tham gia tiếp công dân định kỳ theo phân công của Thường trực HĐND huyện;

g) Thực hiện theo dõi, phụ trách địa bàn xã Tân Châu và xã Liên Đầm.

7. Ông Nguyễn Huy Thành- Phó Trưởng ban kinh tế- xã hội HĐND huyện.

a) Tham mưu, giúp Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ của Ban trong lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đô thị giao thông, xây dựng, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục, thể thao, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, chính sách tôn giáo trên địa bàn huyện;

b) Trực tiếp chịu trách nhiệm soạn thảo các văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động thuộc lĩnh vực của Ban kinh tế- xã hội. Tham mưu, giúp Trưởng ban kinh tế- xã hội triển khai, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chương trình công tác của Ban; thay mặt Trưởng ban giải quyết các công việc hàng ngày của Ban khi được Trưởng ban ủy quyền; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và Thường trực HĐND huyện về những công việc được phân công;

 c) Được ký các văn bản liên quan đến tổ chức hoạt động của Ban khi được Trưởng ban ủy quyền. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện chương trình giám sát, khảo sát của Ban liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách. Tham dự các cuộc họp thuộc lĩnh vực phụ trách do huyện hoặc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức, mời dự.

d) Xử lý các thông tin, văn bản, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân và các cơ quan, đơn vị liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

e) Thực hiện tham gia tiếp công dân định kỳ theo phân công của Thường trực HĐND huyện.

g) Thực hiện theo dõi, phụ trách địa bàn xã Tân Nghĩa và xã Đinh Lạc.

8. Ông Lâm Hải Tuấn- Phó Trưởng ban pháp chế HĐND huyện

a) Tham mưu, giúp Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ của Ban trong lĩnh vực thi hành Hiến pháp và pháp luật đối với công tác xét xử, công tố, kiểm tra hoạt động tư pháp, thi hành án dân sự, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính ở địa phương; tự kiểm tra văn bản quy pháp luật của HĐND huyện; theo dõi việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của UBND và Nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn.

b) Trực tiếp chịu trách nhiệm soạn thảo các văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động thuộc lĩnh vực của Ban pháp chế. Tham mưu, giúp Trưởng ban pháp chế triển khai, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chương trình công tác của Ban; thay mặt Trưởng ban giải quyết các công việc hàng ngày của Ban khi được Trưởng ban ủy quyền; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và Thường trực HĐND huyện về những công việc được phân công;

c) Được ký các văn bản liên quan đến tổ chức hoạt động của Ban khi được Trưởng ban ủy quyền. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện chương trình giám sát, khảo sát của Ban liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách. Tham dự các cuộc họp thuộc lĩnh vực phụ trách do huyện hoặc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức, mời dự.

d) Xử lý các thông tin, văn bản kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân và các cơ quan, đơn vị liên quan đến lĩnh vực phụ trách của Ban pháp chế;

e) Thực hiện Tham gia tiếp công dân định kỳ theo phân công của Thường trực HĐND huyện.

g) Thực hiện theo dõi, phụ trách địa bàn các xã Tam Bố, Gia Hiệp và Tân Thượng.

9. Ông K’ Gẹo- Phó Trưởng ban dân tộc HĐND huyện;

a). Tham mưu, giúp Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ của Ban trong lĩnh vực dân tộc.

b) Trực tiếp chịu trách nhiệm soạn thảo các văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động thuộc lĩnh vực của Ban dân tộc. Tham mưu, giúp Trưởng ban dân tộc triển khai, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chương trình công tác của Ban; thay mặt Trưởng ban giải quyết các công việc hàng ngày của Ban khi được Trưởng ban ủy quyền; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và Thường trực HĐND huyện về những công việc được phân công;

c) Được ký các văn bản liên quan đến tổ chức hoạt động của Ban khi được Trưởng ban ủy quyền. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện chương trình giám sát, khảo sát của Ban liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách. Tham dự các cuộc họp thuộc lĩnh vực phụ trách của Ban do huyện hoặc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức, mời dự.

d) Xử lý các thông tin, văn bản, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân và các cơ quan, đơn vị liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách của Ban.

e) Thực hiện tham gia tiếp công dân định kỳ theo phân công của Thường trực HĐND huyện.

g) Thực hiện theo dõi phụ trách địa bàn các xã Gung Ré, Bảo Thuận.

10. Văn phòng HĐND và UBND huyện:

Theo quy định tại Điều 127 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 Văn phòng HĐND và UBND huyện là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của HĐND và UBND huyện. Chính phủ quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện …. Tuy nhiên đến nay Chính phủ chưa có Quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Để đảm bảo công tác tham mưu tổng hợp trong hoạt động của HĐND huyện được hiệu quả. Thường trực HĐND huyện tạm thời phân công, giao Văn phòng HĐND và UBND huyện thực hiện một số nội dung sau:

- Phân công 01 Phó Chánh Văn phòng trực tiếp tham mưu giúp hoạt động của Thường trực HĐND huyện; phân công thư ký các kỳ họp, cuộc họp của HĐND, Thường trực HĐND huyện.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác chuẩn bị và tham gia nội dung dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trước khi trình HĐND huyện tại các kỳ họp và cuộc họp của Thường trực HĐND huyện;

- Tham mưu, giúp Thường trực HĐND huyện về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức các kỳ họp, phiên họp của Thường trực HĐND, các cuộc họp liên tịch giữa Thường trực HĐND với UBND, UBMTTQVN, các Ban của HĐND huyện và các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện;

- Xây dựng, trình Thường trực HĐND các báo cáo định kỳ và đột xuất của Thường trực HĐND huyện. Thừa lệnh ký các văn bản hành chính thông thường của Thường trực HĐND huyện, như: Giấy mời họp, Chương trình công tác của Thường trực HĐND huyện, Thông báo kết luận của Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, các văn bản đôn đốc thực hiện ý kiến chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện; trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện các văn bản thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND và HĐND huyện.