Quy chế làm việc Đảng bộ Huyện Khóa XIII, nhiệm kỳ 2010-2015 

 ĐẢNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG

       HUYỆN ỦY DI LINH

                         *

             Số 01-QC/HU

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Di Linh, ngày 01 tháng 10 năm 2010  

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Di Linh

Khóa XIII (nhiệm kỳ 2010-2015)

 

 

            - Căn cứ vào Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh.

            Nhằm thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ (tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách), đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp trong việc tổ chức thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng.

          Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Di Linh lần thứ 2 họp ngày 01     tháng 10 năm 2010 đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc như sau:

 

CHƯƠNG I

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TẬP THỂ BAN CHẤP HÀNH

 

            Điều 1: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Di Linh (gọi tắt là Huyện ủy) có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực công tác của Đảng bộ và cả hệ thống chính trị của huyện như: chính trị; kinh tế; văn hóa; xã hội; quốc phòng - an ninh, công tác vận động quần chúng và công tác xây dựng Đảng theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

            Điều 2: Những vấn đề phải đưa ra tập thể Huyện uỷ để thảo luận và quyết định gồm:

            1- Quán triệt và quyết định các chủ trương, biện pháp, kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Tỉnh uỷ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy, thảo luận, quyết định Quy chế làm việc, Chương  trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm. Riêng kế hoạch 6 tháng, Huyện uỷ chỉ thông qua những chỉ tiêu, biện pháp nếu có sự thay đổi điều chỉnh kế hoạch năm

            2- Thảo luận và quyết định những chủ trương quan trọng về quốc phòng an ninh, về công tác xây dựng Đảng, chính quyền và công tác vận động quần  chúng ở địa phương. Quyết định dự toán và quyết toán ngân sách Đảng hàng năm.

            3- Thảo luận và quyết định các vấn đề lớn có liên quan đến các mặt của đông đảo nhân dân, nhất là những vấn đề về cơ chế và các chính sách kinh tế. Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất…

4- Thông qua phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, biện pháp lớn về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách dài hạn, hàng năm.

5- Quyết định các vấn đề về công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền theo quy định của Trung ương, Tỉnh uỷ; quyết định nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện; giới thiệu đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu Quốc hội thuộc phạm vi địa phương (nếu có).

6- Cho ý kiến về việc chia tách hoặc thành lập mới các xã, thị trấn thuộc huyện; những vấn đề liên quan đến thay đổi địa giới hành chính của huyện liên quan đến các huyện giáp ranh.

7- Định kỳ nghe và cho ý kiến về tình hình hoạt động của Ban Thường vụ Huyện uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy.

8- Chuẩn bị và triệu tập Đại hội Đảng bộ huyện; bầu cử  Ủy viên Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm UBKT của Huyện ủy; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo thẩm quyền.

9- Đề xuất với Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy những vấn đề cần thiết thuộc thẩm quyền Quyết định của Tỉnh ủy.

Điều 3: Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường vụ:

1- Lãnh đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội đại biểu và các Nghị quyết, Chỉ thị của Huyện uỷ cũng như việc lãnh đạo, kiểm tra, giám sát toàn diện các mặt công tác của Đảng và quản lý Nhà nước của chính quyền ở các cấp, các ngành của địa phương; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên và của Huyện ủy.

2- Triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Huyện uỷ, báo cáo tình hình các mặt công tác và tình hình xử lý giải quyết các công việc giữa hai kỳ họp với Huyện ủy.

3- Căn cứ vào Nghị quyết của cấp trên, của Huyện ủy, thảo luận và quyết định những nhiệm vụ, chủ trương, biện pháp chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; cho ý kiến về việc chia tách, thành lập mới các thôn, khu phố thuộc các xã, thị trấn trong huyện. Những vấn đề lớn, cấp bách thuộc thẩm quyền quyết định của Huyện ủy nhưng không kịp họp Huyện ủy thì Ban Thường vụ Huyện ủy bàn bạc quyết định và báo cáo với Huyện ủy trong kỳ họp gần nhất.

4- Quyết định việc chia tách, sáp nhập, thành lập, giải thể và tổ chức bộ máy các Ban của Huyện ủy, các Ban, các Tổ công tác tạm thời của Huyện ủy, của Ban Thường vụ Huyện ủy; các cơ sở Đảng, cho ý kiến về thành lập mới, giải thể các phòng, ban ngành thuộc huyện; bố trí, đề bạt, nâng lương, giải quyết hưu đối với cán bộ theo đúng quy định phân cấp quản lý cán bộ và báo cáo lại Huyện ủy.

5- Quyết định kết nạp đảng viên mới, kỷ luật Đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm thuộc thẩm quyền, chứng nhận tuổi Đảng cho đảng viên theo quy định. Chỉ định tăng thêm cấp ủy viên cấp dưới theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên; kết luận về lịch sử chính trị của đảng viên theo Quy định  của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

6- Xét và cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến các dự án đầu tư của các thành phần kinh tế trên địa bàn huyện có mức vốn đầu tư trên 5 tỷ đồng thuộc nguồn vốn ngân sách và các dự án có mức vốn  từ trên 10 tỷ đồng  từ nguồn vốn ngoài ngân sách hoặc có sử dụng diện tích đất từ 05 ha trở lên và các dự án có số vốn và diện tích ít hơn nhưng nhạy cảm liên quan đến quốc phòng, an ninh và dư luận xã hội.

7- Xem xét và cho ý kiến về chủ trương quy hoạch các khu dân cư, về việc tổ chức đấu thầu, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc Nhà nước quản lý trong khu vực thị trấn, trung tâm các xã thuộc huyện.

8- Cho ý kiến về việc đề nghị khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có hình thức khen thưởng từ Huy chương trở lên.

9- Quyết định việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý theo theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ trong huyện.

10- Quyết định chức năng, nhiệm vụ, Quy chế làm việc, tổ chức bộ máy các Ban của Huyện ủy và cấp uỷ cấp dưới. Chỉ đạo thực hiện kiểm tra ,giám sát tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Huyện ủy.

11- Thay mặt Huyện uỷ báo cáo tình hình các lĩnh vực của Đảng bộ lên Tỉnh uỷ theo quy định.

Điều 4: Thường trực Huyện uỷ (Bí thư và các Phó Bí thư) có trách nhiệm và quyền hạn như sau:

1- Chuẩn bị nội dung và Chương trình làm việc của Huyện ủy ,Ban Thường vụ Huyện ủy . Quyết định triệu tập Hội nghị Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy; chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung làm việc với lãnh đạo, các cơ quan, ban, ngành cấp trên.

2- Tổ chức chỉ đạo thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, của Huyện ủy và Thường vụ Huyện ủy. Chỉ đạo giải quyết những công việc hàng ngày của Đảng bộ, những vấn đề đột xuất phát sinh giữa 2 kỳ họp của Ban Thường vụ Huyện ủy.

3- Được Ban Thường vụ Huyện ủy ủy quyền giải quyết một số vấn đề sau:

3.1- Thay mặt Ban Thường vụ Huyện uỷ báo cáo định kỳ và đột xuất với Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời thông báo cho các cấp ủy trực thuộc theo quy định; Chuẩn y kết quả bầu cử cấp ủy viên, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; quyết định bổ sung cấp ủy viên theo đề nghị của cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

3.2- Ban hành các văn bản của Ban Thường vụ Huyện ủy, riêng Nghị quyết, Kết luận phải được tập thể thông qua, hướng dẫn chỉ đạo triển khai các Chỉ thị, Thông báo, Công văn, Quyết định, của Trung ương và của Tỉnh. Quyết định xử lý những vấn đề phát sinh hàng ngày trên cơ sở chủ trương chung của Tỉnh, của Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy.

3.3- Cho ý kiến về việc khởi tố, tạm giam, tạm giữ đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện Huyện ủy quản lý và nhân sĩ, trí thức mà vai trò của họ ảnh hưởng đến công tác quần chúng, các chức sắc tôn giáo, người nước ngoài… và những người có uy tín trong các dân tộc thiểu số, sau đó báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy tại kỳ họp gần nhất. Trường hợp phức tạp phải báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện uỷ.

3.4- Quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng, sinh hoạt cấp ủy và  hoạt động của tổ chức Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng khi các cơ quan pháp luật, các cơ quan Đảng và tổ chức Đảng đề nghị.

3.5- Cho ý kiến đề nghị Tỉnh cho cán bộ thuộc diện Huyện ủy quản lý được đi tham quan, học tập, công tác ở trong và ngoài nước theo quy định.

3.6- Chỉ đạo điều hành ngân sách Đảng; quyết định việc sử dụng các khoản chi từ nguồn hỗ trợ của Tỉnh, Trung ương và các tổ chức trong và ngoài nước, quỹ dự phòng… cho các nhu cầu phòng chống thiên tai, cứu trợ khẩn cấp, đột xuất... (trừ trường hợp đặc biệt khẩn cấp không có điều kiện hội ý Thường trực, do Phó Bí thư-Chủ tịch UBND huyện quyết định, sau đó báo cáo lại Thường trực Huyện ủy). Chỉ đạo công tác chăm sóc sức khỏe và công tác cán bộ, tổ chức tang lễ đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý theo đúng chế độ, chính sách quy định.

3.7- Cho ý kiến các vấn đề có liên quan đến những dự án có mức vốn đầu tư từ 1 tỷ đến dưới 05 tỷ đồng thuộc nguồn vốn ngân sách và các dự án có mức vốn từ 5 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng từ vốn ngoài ngân sách hoặc các dự án đầu tư qui mô nhỏ tại Trung tâm Thị trấn và các khu vực đông dân cư.

3.8-  Cho ý kiến về Chương trình công tác hàng năm và đánh giá công tác hàng năm của các cơ quan nội chính; cho chủ trương xử lý các vấn đề đột xuất có liên quan đến an ninh trên địa bàn, nhất là an ninh chính trị, tôn giáo, dân tộc. Trong trường hợp phải xử lý những vụ việc bất thường, Thường trực Huyện uỷ có quyền quyết định các biện pháp xử lý và ngay sau đó báo cáo với Ban Thường vụ Huyện uỷ bằng các hình thức thích hợp.

4- Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Đảng, Chính quyền, đoàn thể trong thực hiện các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước ở địa phương.

5- Cho ý kiến về việc đề nghị khen thưởng đối với tập thể và cá nhân với hình thức khen thưởng từ bằng khen của cấp Tỉnh trở lên. Trường hợp đặc biệt không thể tổ chức họp Ban Thường vụ Huyện uỷ được, nhưng cần giải quyết gấp những trường hợp khen thưởng thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét thì tập thể Thường trực Huyện ủy thống nhất cho ý kiến, báo cáo lại Ban Thường vụ trong kỳ họp gần nhất.

 6- Giữ mối quan hệ làm việc giữa Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy,  với Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Ban Đảng của Tỉnh uỷ với các cấp uỷ Đảng, các ban ngành, đoàn thể thuộc tỉnh.

7- Căn cứ Quy chế này, Thường trựcHuyện ủy xây dựng quy định cụ thể chế độ làm việc, mối quan hệ làm việc của các đồng chí trong Thường trực Huyện uỷ.

 

CHƯƠNG II

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁ NHÂN

Điều 5: Các đồng chí Huyện ủy viên:

1- Tham gia vào sự lãnh đạo tập thể của Huyện uỷ dự đầy đủ các phiên họp của Huyện uỷ; bàn bạc và biểu quyết công việc của Huyện uỷ. Nếu vắng mặt phải xin phép và phải được Thường trực Huyện uỷ đồng ý. Khi đi công tác, đi phép hoặc đi việc riêng ở ngoài tỉnh phải báo cáo bằng văn bản và được sự đồng ý của Thường trực Huyện uỷ, trừ trường hợp đột xuất cấp thiết báo cáo trực tiếp Thường trực Huyện ủy.

2- Có trách nhiệm chỉ đạo quán triệt, thực hiện các đường lối, chính sách, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở địa phương, đơn vị mình; chịu trách nhiệm trước Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện ủy về lĩnh vực, ngành, địa phương mình được phân công phụ trách.

3- Thường xuyên nắm chắc tình hình, phát hiện các vấn đề mới nảy sinh, trước hết là trong phạm vi ngành và đơn vị mình phụ trách; định kỳ hàng tháng  làm việc với Ban Thường vụ, Thường trực cấp uỷ cơ sở và mỗi quý họp với cấp uỷ cơ sở một lần để nắm tình hình và giúp tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Đồng thời báo cáo, đề xuất ý kiến, kiến nghị cách giải quyết với Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện uỷ.

4- Có trách nhiệm cùng cấp uỷ địa phương và cơ quan làm tốt công tác xây dựng Đảng vững mạnh; Cùng cấp uỷ kiểm tra, giám sát việc tổng kết thực hiện Nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực ngành và địa phương được phân công phụ trách.

5- Được thông tin theo quy định về tình hình chung của Đảng bộ và các vấn đề cần thiết khác. Được quyền yêu cầu Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ và các Ban của Huyện uỷ trả lời những vấn đề mình xét thấy cần thiết. Được mời dự họp Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ để tham gia ý kiến vào những quyết định, chủ trương quan trọng có liên quan đến ngành, lĩnh vực hoặc địa phương mình phụ trách.

6- Trong khi thực hiện công tác chuyên môn hoặc nhiệm vụ được phân công, không được lấy danh nghĩa thay mặt Huyện uỷ, trừ khi được sự uỷ nhiệm của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ hoặc phân công của Thường trực Huyện uỷ.

Điều 6: Các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy:

1- Tham gia đầy đủ các cuộc sinh hoạt của Ban Thường vụ Huyện ủy, đóng góp vào sự lãnh đạo tập thể của Ban Thường vụ Huyện ủy; chịu trách nhiệm chính trong chỉ đạo quán triệt, vận dụng, cụ thể hóa Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên, của Huyện ủy và của Ban Thường vụ Huyện ủy trong lĩnh vực phụ trách; có kế hoạch, biện pháp cụ thể để tổ chức thực hiện có hiệu quả những Chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết ấy.

2- Chịu trách nhiệm trước Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện ủy về toàn bộ các mặt công tác thuộc phạm vi được phân công. Thường xuyên báo cáo với đồng chí Bí thư và các Phó Bí thư Huyện ủy về tiến độ công tác chủ yếu của khối và địa phương mình phụ trách; kịp thời đề xuất những vấn đề cần phát huy hay uốn nắn.

3- Khi cần, mỗi đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ được Ban Thường vụ Huyện ủy, ủy nhiệm giải quyết một số công việc cụ thể. Thường xuyên chỉ đạo, chăm lo công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ trong ngành và địa phương mình phụ trách.

Điều 7: Đ/c Bí thư Huyện uỷ có trách nhiệm và quyền hạn sau:

1- Bí thư là người chịu trách nhiệm cao nhất trước Huyện uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực; cùng Huyện uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Đảng bộ và nhân dân địa phương về sự lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực. Giữ vai trò trung tâm đoàn kết trong Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ. Chủ trì và kết luận các phiên họp của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ. Nắm vững đường lối, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng để quán triệt vận dụng chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo, sát hợp với thực tế của địa phương, đề xuất hoặc chỉ đạo các cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu những vấn đề quan trọng, cấp thiết để Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ thảo luận và quyết định.

2- Nắm vững các nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời điểm để tập trung chỉ đạo; kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở các cấp, các ngành và chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, trực tiếp phụ trách công tác tư tưởng và công tác tổ chức cán bộ của Đảng bộ và hoạt động của BanTuyên giáo, Ban Tổ chức  Huyện uỷ; chỉ đạo những vấn đề cơ mật trong quốc phòng an ninh; Làm Bí thư Đảng uỷ Quân sự huyện, trực tiếp chỉ đạo công tác quốc phòng.

3- Chỉ đạo kiểm tra và giám sát thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp uỷ cấp trên. Thay mặt Huyện uỷ báo cáo với Tỉnh uỷ và thông báo cho cấp dưới về hoạt động của Huyện uỷ theo chế độ quy định. Ký các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Kết luận của Huyện uỷ và Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực Huyện uỷ.

4- Chỉ đạo thực hiện các công tác trọng tâm, trọng điểm của huyện và sự lãnh đạo của Huyện uỷ. Chỉ đạo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy giải quyết công việc hàng ngày của Đảng bộ, việc tổ chức quán triệt, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng các cấp. Chỉ đạo đồng chí Phó Bí thư-Chủ tịch UBND huyện tổ chức, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Thông báo, Kết luận... của Đảng và của cấp ủy liên quan đến công tác quản lý Nhà nước ở địa phương. Chỉ đạo đồng chí Phó Bí thư xây dựng tổ chức cơ sở Đảng tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và của Huyện ủy về xây dựng và củng cố hệ thống chính trị trong tòan huyện.

5- Thực hiện các nhiệm vụ khác được tập thể phân công.

Điều 8: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ có trách nhiệm và quyền hạn sau:

1- Phó Bí thư Thường trực cùng với Bí thư và các Phó Bí thư chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc và hoạt động của Thường trực Huyện ủy, đồng thời chịu trách nhiệm trước Huyện uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực và đồng chí Bí thư trong việc điều hành, giải quyết công việc hàng ngày của Thường trực Huyện uỷ. Chỉ đạo việc chuẩn bị, dự thảo, thẩm định Quy chế làm việc, Chương trình công tác và Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy; Chương trình công tác năm, 6 tháng, hàng quý, hàng tháng của Ban Thường vụ; Chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp ủy, kịp thời báo cáo công việc đột xuất, những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong chỉ đạo điều hành hoặc tồn tại cần khắc phục để đề xuất với đồng chí Bí thư Huyện uỷ và Ban Thường vụ Huyện uỷ.

2- Tổ chức quán triệt và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ và của cấp trên đối với các cấp, các ngành trong Huyện.

3- Trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị nội dung Hội nghị Huyện uỷ và Ban Thường vụ Huyện uỷ, xây dựng Chương trình công tác của Ban Thường vụ Huyện uỷ, của Huyện uỷ và điều hành các công việc theo chương trình, kế hoạch.

4- Trực tiếp phụ trách cơ quan Huyện ủy, thực hiện chức năng giúp Huyện uỷ và Ban Thường vụ Huyện uỷ điều hành công việc của cấp uỷ theo quy chế; phụ trách công tác đối ngoại của cấp uỷ và công tác tài chính Đảng phục vụ hoạt động của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ và của Đảng bộ. Chỉ đạo xây dựng các báo cáo của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ lên Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; đồng thời thông báo tình hình đến các đồng chí Huyện uỷ viên và cấp uỷ trực thuộc.

5- Trực tiếp chỉ đạo đối với lĩnh vực tôn giáo. Nghe và cho ý kiến chỉ đạo về công tác của các đồng chí Huyện uỷ viên. Giúp đồng chí Bí thư chỉ đạo công tác quốc phòng- an ninh.

6- Trực tiếp chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ, Văn phòng cấp uỷ.

7- Chỉ đạo công tác, phối hợp thực hiện nhiệm vụ đối với các Ban của Huyện uỷ, điều hành việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đối với các Ban của Huyện ủy.

8- Thay mặt Huyện uỷ, Ban Thường vụ ký một số văn bản của  Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện ủy theo lĩnh vực được phân công phụ trách. Thay mặt Bí thư khi Bí thư đi vắng, giải quyết công việc được đồng chí Bí thư uỷ quyền.

9- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được tập thể phân công.

Điều 9: Đồng chí Phó Bí thư Huyện uỷ phụ trách xây dựng TCCS Đảng, có trách nhiệm và quyền hạn như sau:

1- Cùng với Bí thư và các Phó Bí thư chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc và hoạt động của Thường trực Huyện ủy. Chịu trách nhiệm trướcHuyện uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực và đồng chí Bí thư Huyện uỷ trong việc điều hành, giải quyết công việc hàng ngày của Thường trực Huyện uỷ theo nhiệm vụ được phân công, kịp thời báo cáo công việc đột xuất, những vấn đề khó khăn vướng mắc trong chỉ đạo điều hành hoặc tồn tại cần khắc phục để đề xuất với đồng chí Bí thư Huyện uỷ và Ban Thường vụ Huyện uỷ .

2- Cùng với đồng chí Phó Bí thư Thường trực chỉ đạo, tổ chức quán triệt và kiểm tra giám sát đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, của cấp trên đối với các cấp, các ngành trong Huyện.

3- Trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị nội dung Hội nghị Huyện uỷ và Ban Thường vụ Huyện uỷ, xây dựng Chương trình công tác của Ban Thường vụ Huyện uỷ, của Huyện uỷ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và điều hành công việc theo chương trình, kế hoạch và ký các văn bản thụôc lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc được Bí thư uỷ quyền.

         4- Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị  cơ sở và hoạt động của Ban Dân vận Huyện uỷ, Mặt trận, các đoàn thể và hội quần chúng của huyện.

5- Thay mặt Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ  ký một số văn bản của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Thay mặt Bí thư giải quyết một số công việc khi được Bí thư uỷ quyền.

6- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được tập thể phân công.

Điều 10: Đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện có trách nhiệm và quyền hạn sau:

1- Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện cùng với Bí thư và các Phó Bí thư chịu trách nhiệm về công việc và toàn bộ hoạt động của Thường trực Huyện uỷ, đồng thời chịu trách nhiệm trực tiếp về những công việc được phân công như sau:

.        1.1- Chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực và đồng chí Bí thư về toàn bộ hoạt động của UBND huyện và của hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương theo quy định của pháp luật. Cùng với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên, các thành viên trong UBND chỉ đạo xây dựng bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả đúng pháp luật.

1.2- Chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, Chỉ thị, các Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực Huyện uỷ và của HĐND huyện đối với cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trong huyện. Chỉ đạo công tác quy hoạch, kế hoạch hàng năm và 5 năm; chỉ đạo xây dựng các đề án cụ thể về kinh tế-xã hội; về ngân sách; về quốc phòng, an ninh, về hợp tác, liên doanh, liên kết... để đưa ra Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy bàn và quyết định.

1.3- Chỉ đạo các cơ quan chính quyền từ huyện đến cơ sở thường xuyên thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác cải cách hành chính, công tác thi đua-khen thưởng và kỷ luật; công tác dân vận của chính quyền gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác đối ngoại ở địa phương; Chỉ đạo thực hiện chế độ báo cáo về kinh tế- xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh và công tác điều hành chủ yếu của UBND cho Thường trực, Ban Thường vụ, theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu. Xem xét đề xuất với Ban Thường vụ quyết định về công tác cán bộ đối với cán bộ khối Nhà nước thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

1.4- Thường xuyên phản ánh tình hình với đồng chí Bí thư, với Thường trực và báo cáo với Thường vụ Huyện uỷ về các mặt hoạt động của chính quyền; chủ động đề xuất những vấn đề thuộc trách nhiệm và phạm vi công tác của UBND khi cần xin ý kiến của tập thể Thường trực hoặc Ban Thường vụ.

1.5- Phối hợp chặt chẽ với đồng chí Phó Bí thư Thường trực, Phó Bí thư về xây dựng TCCS Đảng và đồng chí Chủ tịch HĐND huyện trong xử lý công việc để đảm bảo sự thống nhất trong lãnh đạo, điều hành giữa Đảng và Nhà nước. Trực tiếp chỉ đạo công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội, tham gia Đảng ủy Quân sự Huyện, phụ trách Đảng uỷ Công an huyện.

2- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được tập thể phân công.

 

CHƯƠNG III

SỰ LÃNH ĐẠO CỦA HUYỆN UỶ ĐỐI VỚI CÁC BAN

 HUYỆN UỶ, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, UỶ BAN NHÂN DÂN,

CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP, MẶT TRẬN, CÁC ĐOÀN THỂ

VÀ TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

Điều 11: Huyện uỷ và Ban Thường vụ Huyện uỷ thực hiện sự lãnh đạo  toàn diện đối với các Ban của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, các cơ quan tư pháp, Mặt trận, các đoàn thể và các tổ chức cơ sở Đảng bằng: Chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kế họach, các văn bản chỉ đạo khác; bố trí đội ngũ cán bộ và thực hiện tốt công tác tư tưởng và kiểm tra, giám sát.

Điều 12: Các Ban của Huyện uỷ có trách nhiệm sau:

1- Nắm vững các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,công tác quốc phòng, an ninh,các chủ trương, Nghị quyết của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện uỷ và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để chủ động tham mưu đề xuất chủ trương, kế hoạch, biện pháp thực hiện với Ban Thường vụ Huyện ủy hoặc Huyện ủy thảo luận quyết định.

2- Sau khi có Nghị quyết của cấp uỷ, theo chức năng nhiệm vụ của mình, các Ban của Huyện ủy có trách nhiệm giúp cấp uỷ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát theo dõi việc thực hiện ở các cấp, các ngành, đoàn thể và sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm.

3- Tham gia công tác cán bộ với Ban Thường vụ Huyện ủy trong phạm vi lĩnh vực phụ trách.

4- Định kỳ hàng tháng các Ban báo cáo bằng văn bản tình hình thực hiện nhiệm vụ với Thường trực Huyện ủy và mỗi tháng 1 lần Thường trực Huyện ủy giao ban với các Ban của Huyện ủy.

Điều 13: Đối với Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân:

1- Căn cứ Luật tổ chức HĐND&UBND và chủ trương, Nghị quyết của Huyện uỷ. HĐND, UBND có trách nhiệm cụ thể hóa, thể chế hóa thành những văn bản quy định và giải pháp, kế họach để thực hiện. Đồng thời có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến nhiệm vụ lãnh đạo của Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy.

2- Chịu trách nhiệm trước Huyện uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy về toàn bộ hoạt động của HĐND huyện và hướng dẫn HĐND các xã, thị trấn theo quy định của pháp luật; cùng với UBND chỉ đạo xây dựng bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đúng pháp luật.

3- Có trách nhiệm chỉ đạo cụ thể hóa, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của cấp ủy và của cơ quan Nhà nước cấp trên liên quan đến hoạt động của HĐND huyện; chỉ đạo xây dựng Chương trình hoạt động, Chương trình giám sát hàng năm, Chương trình các kỳ họp HĐND; những quyết định quan trọng của HĐND về kinh tế-xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh và những vấn đề quan trọng khác của địa phương phải xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy,  trước khi trình HĐND quyết định.

4- Định kỳ báo cáo tình hình với Thường trực Huyện ủy về hoạt động của HĐND, chủ động đề xuất những vấn đề thuộc trách nhiệm và phạm vi công tác của HĐND cần xin ý kiến của Thường trực hoặc Ban Thường vụ Huyện ủy.

5- UBND huyện có trách nhiệm chuẩn bị các đề án về kinh tế - xã hội và quốc phòng ,an ninh trình Hội nghị Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy thảo luận và quyết định.

6- UBND huyện phải báo cáo với Huyện uỷ, Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy trước khi thực hiện các vấn đề sau:

Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm, công tác kế hoạch và quy hoạch tổng thể, kế hoạch ngân sách hàng năm. Những vấn đề lớn liên quan đến đời sống xã hội như quy hoạch chi tiết Thị trấn và những vùng trọng điểm, kế hoạch sử dụng đất, cứu trợ, huy động đóng góp của nhân dân...

Báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng quý, 6 tháng. Báo cáo Thường trực Huyện ủy kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trong tháng.

7- Định kỳ mỗi quý 1 lần giao ban giữa: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND và UBND huyện để bàn giải quyết công việc

Điều 14: Đối với công tác  quốc phòng-an ninh:

Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ lãnh đạo trực tiếp đối với các vấn đề xây dựng khu vực phòng thủ, các nội dung trọng yếu, cơ mật, công tác đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và công tác cán bộ.

Đối với các vấn đề cụ thể như: Trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng,  vũ trang, chính sách hậu phương quân đội…Thường trực Huyện uỷ cho ý kiến để UBND huyện trình HĐND huyện xem xét quyết định.

- Định kỳ 3 tháng 1 lần Thường trực Huyện ủy làm việc với Lãnh đạo Công an, Ban Chỉ huy Quân sự và các cơ quan Nội chính.

Điều 15: Đối với Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân huyện:

Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ lãnh đạo trực tiếp các vấn đề quan trọng, bảo đảm đúng đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; kiểm tra, giám sát việc chấp hành, bảo vệ pháp luật, cũng như việc truy tố xét xử thông qua tổ chức đảng và đảng viên.

            - Về xét xử các vụ án mà tội phạm là cán bộ thuộc diện Huyện ủy quản lý, là nhân sĩ, trí thức mà vai trò của họ có ảnh hưởng lớn đến quần chúng, những người có chức sắc trong tôn giáo, những vụ án chính trị, hình sự đặc biệt, những vụ án mà các ngành trong khối Nội chính còn khác nhau về quan điểm xét xử phải báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy.

            - Đối với các vụ án khác, việc truy tố xét xử do Viện Kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân huyện xử lý theo chức năng, quyền hạn do Luật định và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và ngành cấp trên.

            Điều 16: Đối với Mặt trận và các đoàn thể quần chúng:

            Huyện uỷ và Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo Mặt trận, các đoàn thể quần chúng và các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, thông qua tổ chức đảng và đảng viên trong các đoàn thể, tổ chức đó bằng phương pháp trực tiếp làm việc với các Ủy viên Thường vụ, Huyện ủy viên và đảng viên hoạt động trong các đoàn thể và tổ chức đó. Các đoàn thể có nhiệm vụ cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy thành các chủ trương, biện pháp, để tổ chức thực hiện có hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ và phương pháp công tác của đoàn thể.

            - Việc bố trí cán bộ Mặt trận và các Đoàn thể thực hiện theo Quy định phân cấp quản lý cán bộ.

            - Định kỳ hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm các đoàn thể phải báo cáo tình hình và chương trình hoạt động của mình cho Ban Thường vụ Huyện ủy.

            - Ba tháng 1 lần Thường trực Huyện ủy nghe phản ảnh khối Dân vận Mặt trận. Hàng tháng, Ban Dân vận Huyện ủy được ủy quyền của Ban Thừơng vụ Huyện ủy giao ban nghe phản ánh tình hình các đoàn thể.

            Điều 17: Đối với tổ chức cơ sở Đảng:

         - Định kỳ mỗi quý 1 lần Thường Trực Huyện uỷ cùng các Ban xây dựng Đảng giao ban với Bí thư Đảng uỷ các xã, thị trấn để nghe báo cáo tình hình chung và các chuyên đề cần quan tâm. 

            - Các Ủy viên Thường vụ phụ trách cụm, khối định kỳ mỗi quý một lần làm việc với  Bí thư Đảng uỷ các xã, thị trấn, khi cần thiết có thể làm việc với Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ và Bí thư Chi bộ khối cơ quan, doanh nghiệp để nghe phản ánh tình hình và chỉ đạo giải quyết những vấn đề vướng mắc ở cơ sở.

            - Thường vụ Huyện ủy tổ chức kiểm tra việc chấp hành đối với các tổ chức cơ sở Đảng, nhằm rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.

            - Hàng tháng, các đồng chí Huyện uỷ viên được phân công phụ trách cơ sở có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc cấp ủy cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời thực hiện chế độ báo cáo bằng văn bản về Huyện ủy theo quy định.

 CHƯƠNG IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC

 

            Điều 18: Hội nghị và ra Quyết định:

            1- Hội nghị định kỳ:

            - Huyện uỷ 3 tháng họp 1 kỳ,  khi cần thiết có thể họp bất thường.

            - Ban Thường vụ Huyện ủy họp ít nhất mỗi tháng một kỳ. Khi cần thiết có thể họp bất thường, nhằm bàn biện pháp thực hiện Nghị quyết, Chương trình công tác của Huyện ủy hoặc của cấp trên. Trong đó cuộc họp tháng cuối quý tập trung bàn về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng quý sau.

            - Hội nghị Huyện uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực trong trường hợp cần thiết có thể mở rộng thành phần tham dự do Ban Thường vụ hoặc Thường trực quyết định, các Ủy viên UBKT Huyện ủy chuyên trách  được mời dự các Hội nghị của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện uỷ trừ những cuộc họp cần họp riêng.

            - Huyện uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, các quan hệ công tác theo quy định Trung ương, Tỉnh ủy và theo Quy chế này.

            2- Chuẩn bị Hội nghị:

            - Căn cứ vào Chương trình công tác hàng năm của Huyện ủy, Ban Thường vụ và tình hình thực tế của địa phương, Thường trực Huyện ủy có trách nhiệm xác định lựa chọn các nội dung trọng tâm, quan trọng để đưa ra thảo luận và quyết định ở Hội nghị của Huyện ủy ,Ban Thường vụ Huyện ủy.

            - Nội dung công việc thuộc ban ngành, đoàn thể nào thì ban ngành , đoàn thể đó có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo hoặc dự thảo Nghị quyết, Chỉ thị. Đồng thời, báo cáo Thường trực Huyện ủy trước khi đưa ra Hội nghị, nếu cần Thường trực mời các ban ngành có liên quan lấy ý kiến tham gia trước khi đưa ra Hội nghị thảo luận quyết định.

            - Sau khi làm tốt công tác chuẩn bị mới chính thức triệu tập Hội nghị, tài liệu Hội nghị Huyện ủy phải được gửi trước ít nhất 3 ngày, Hội nghị Ban Thường vụ phải được gửi trước ít nhất 2 ngày để nghiên cứu trước và chuẩn bị ý kiến thảo luận.

            3- Tiến hành Hội nghị và ra Quyết định:

            - Các Hội nghị làm việc đúng giờ, đúng nội dung quy định. Trong Hội nghị phải đảm bảo thật sự dân chủ, phát huy được trí tuệ tập thể. Đồng chí điều hành Hội nghị cần nêu lên những ý kiến trái ngược nhau để Hội nghị thảo luận đi đến nhất trí cao, đồng chí điều hành Hội nghị kết luận lấy biểu quyết theo đa số để quyết định.

.           - Căn cứ vào các ý kiến của tập thể, kết luận chính thức của Hội nghị, các ban, ngành có trách nhiệm chuẩn bị Hội nghị, hoàn chỉnh dự thảo văn bản, Nghị quyết. Văn phòng Huyện ủy có trách nhiệm chỉnh lý và thông qua đồng chí Chủ trì Hội nghị, ký ban hành văn bản kịp thời.

            - Trường hợp không tổ chức họp Huyện ủy hoặc Ban Thường vụ Huyện ủy được thì Thường trực Huyện ủy có thể gửi văn bản dự thảo Nghị quyết, Chỉ thị đến từng đồng chí Uỷ viên Thường vụ hoặc Huyện ủy viên để lấy ý kiến, sau đó Thường trực Huyện ủy chỉnh sửa ban hành, đó là văn bản chính thức của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.

            - Ban Thường vụ Huyện ủy căn cứ vào các văn bản của tổ chức Đảng cấp trên, Nghị quyết của Huyện ủy để ra các văn bản chỉ đạo thực hiện.

            - Đối với các văn bản của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy mà nội dung do các ban, ngành, đoàn thể chịu trách nhiệm soạn thảo thì phải thông qua Văn phòng Huyện ủy và được sự đồng ý của đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư  phụ trách khối, ngành mới phát hành.

         - Các cuộc Hội nghị, làm việc với các đơn vị trong huyện có ý kiến hoặc kết luận chỉ đạo của Thường Trực Huyện uỷ, sau 3 ngày Văn phòng Huyện uỷ có trách nhiệm tổng hợp thành văn bản trình Thường trực Huyên ủy xem xét ký ban hành.

            Điều 19: Chế độ làm việc:

            1- Duy trì chế độ làm việc theo khối gồm một số đồng chí Thường vụ và Huyện ủy viên trong cùng lĩnh vực công tác hoặc theo nhóm chuyên đề, cụm công tác. Có nhiệm vụ trao đổi đề xuất với Ban Thường vụ và Huyện ủy những vấn đề liên quan đến các ngành trong khối, theo dõi kiểm tra đôn đốc hoạt động của các cấp ủy trong khối, khi được Ban Thường vụ ủy quyền các đồng chí Uỷ viên Thường vụ có quyền thay mặt Ban Thường vụ chỉ đạo giải quyết và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ và Huyện ủy đối với lĩnh vực công tác được phân công.

            2- Bí thư và các Phó Bí thư Huyện ủy có chế độ hội ý thường xuyên để giải quyết công việc hàng ngày:

            - Thường trực Huyện ủy (gồm Bí thư và các Phó Bí thư) hội ý mỗi tuần một lần hoặc đột xuất theo yêu cầu của đồng chí Bí thư hoặc của một đồng chí Phó Bí thư được đồng chí Bí thư nhất trí để xử lý công việc phù hợp với Nghị quyết, chủ trương của Huyện uỷ, Ban Thường vụ và báo cáo lại với Ban Thường vụ Huyện ủy..

            3- Ban Thường vụ Huyện ủy có Chương trình kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng.

            4- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Huyện uỷ viên có Chương trình làm việc với cấp dưới, kể cả cơ sở được phân công phụ trách, có kế hoạch và dành ít nhất 1/3 thời gian đi cơ sở giúp cơ sở tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, từ những vấn đề phát sinh mới và từ thực tiễn ở cơ sở mà đề xuất biện pháp giải quyết.

            Điều 20: Chế độ thông tin và học tập:

            1- Ban Thường vụ Huyện ủy có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho các đồng chí Huyện uỷ viên về tình hình chung và các nhiệm vụ công tác trọng tâm của Đảng bộ, để tạo điều kiện cho các cấp ủy viên nắm bắt tham gia vào sự lãnh đạo của Huyện ủy và thực hiện báo cáo tình hình các mặt công tác lên Tỉnh ủy.

            2- Thường trực Huyện ủy qua Văn phòng Huyện uỷ gửi đầy đủ, kịp thời những văn bản cần thiết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy đến các đồng chí Huyện ủy viên, kể cả các tài liệu nghiên cứu, tham khảo thông tin cần thiết.

            3- Giữa 2 kỳ Hội nghị của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện ủy, thông báo tình hình chung và những công việc đã giải quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy cho các đồng chí Huyện ủy viên  bằng hình thức thích hợp.

            4- Mỗi cấp ủy viên căn cứ theo yêu cầu nhiệm vụ, điều kiện công tác xây dựng kế hoạch học tập của cá nhân về mọi mặt theo Quy định của Trung ương và của Tỉnh ủy và chấp hành Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy khi được cử đi học.

            5- Sáu tháng một lần, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị nhằm thông tin nhanh tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh các chính sách, chủ trương lớn của Trung ương và địa phương cho các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên các khoá.

            Điều 21: Chế độ tự phê bình và phê bình:

            1- Hàng năm Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành kiểm điểm trước Huyện ủy  về hoạt động và công tác chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Huyện ủy  và của Ban Thường vụ Huyện ủy.

            2- Cá nhân các đồng chí Huyện ủy viên  phải thường xuyên tham gia sinh hoạt trong tổ chức cơ sở Đảng nơi mình công tác với tư cách đảng viên phục tùng sự phân công, kiểm tra ,giám sát  và quản lý của tổ chức cơ sở đảng. Hàng năm tự phê bình và phê bình trước Huyện uỷ và trước Chi bộ, những trường hợp cần thiết phải kiểm điểm trước Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

Điều 22: Chế độ phát ngôn và giữ gìn bí mật:

            1- Khi Nghị quyết của tập thể cấp ủy được ban hành, mọi cấp ủy viên và cán bộ, đảng viên phải nói và làm theo Nghị quyết, không nói và làm trái Nghị quyết.

            2- Các cấp ủy viên phải giữ đúng quy định về bảo vệ tài liệu, nhận và trả lại tài liệu, giữ bí mật nội dung Hội nghị, nội dung tài liệu khi chưa được phép phổ biến rộng rãi.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

            Điều 23: Các đồng chí Huyện uỷ viên, các tổ chức cơ sở Đảng và các ban ngành, đòan thể nghiêm túc thực hiện Quy chế và có trách nhiệm giúp Huyện ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế này.

            - Giao Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ phối hợp với các Ban Đảng của Huyện uỷ theo dõi và giúp Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế này.

            - Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được phổ biến đến các  tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ huyện./-

  Nơi nhận:

- BTV Tỉnh ủy (Báo cáo);

-  VP, các ban Đảng TU (B/cáo);

- Các đ/c HUV khoá XIII;

- Các TCCS Đảng trực thuộc;

- Các Ban của Huyện uỷ;

- Mặt trận và các đoàn thể huyện;

- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

 

          T/M  BCH ĐẢNG BỘ HUYỆN

                              BÍ THƯ

                    Đã ký: Lù Chấn Lìn