DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2016 – 2020 
New Page 1

Số TT

Họ và Tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Địa chỉ e- mail

01

Nguyễn Canh

Bí thư – Chủ tịch HĐND huyện

Huyện ủy

canhng@lamdong.gov.vn

02

Vũ Đình Sơn

Phó Bí thư

Huyện ủy

sonvd@lamdong.gov.vn

03

Trần Đình Sỹ

Phó Bí thư – Chủ tịch UBND

UBND huyện

sytd@lamdong.gov.vn

04

K’BRoi

Phó Bí thư

Huyện ủy

kbroi@lamdong.gov.vn

05

Đoàn Văn Bông

UVBTV-Phó chủ tịch HĐND

HĐND huyện

bongdv@lamdong.gov.vn

06

Hoàng Quốc Cường

UVBTV-Chủ tịch UBMTTQ VN huyện

UBMTTQVN huyện

cuonghq@lamdong.gov.vn

07

Nguyễn Văn Bính

UVBTV-Trưởng Ban dân vận

Ban Dân vận Huyện ủy

binhnvdl@lamdong.gov.vn

08

Hà Văn Duyên

UVBTV-Trưởng Tuyên giáo

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

duyenhv@lamdong.gov.vn

09

Lê Hồng Phong

UVBTV-Trưởng Ban Tổ chức

Ban Tổ chức Huyện ủy

phonglhdl@lamdong.gov.vn

10

Nguyễn Văn Liêm

UVBTV-Trưởng Ban Kiểm tra

Ban Kiểm tra Huyện ủy

liemnv@lamdong.gov.vn

11

Ngô Quốc Huy

UVBTV - Trưởng Công an

Công an huyện

12

Nguyễn Hữu Toản

UVBTV- Bí thư Đảng ủy Thị trấn

Đảng ủy Thị trấn Di Linh