Danh mục TTHC Cấp huyện 

PHỤ LỤC II:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND HUYỆN THỰC HIỆN NỘP HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng)

STT

TÊN THỦ TC

I

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

 

Lĩnh vực đăng ký Hộ tịch

1

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

2

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

3

Đăng ký giám hộ có yếu tnước ngoài

4

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

5

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

6

Ghi vào shộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

7

Ghi vào shộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

8

Ghi vào shộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tch)

9

Đăng ký lại khai sinh có yếu tnước ngoài

10

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

11

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

 

Lĩnh vực cấp bản sao, chứng thực

12

Cấp bản sao từ sổ gốc

13

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

 

Lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật

14

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật

15

Thủ tục min nhiệm báo cáo viên pháp luật

II

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

A

LĨNH VỰC CÔNG NGHIP

1

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

3

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

4

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biu cấp huyện

B

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

5

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuc lá

6

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

7

Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

8

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

9

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

10

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

III

LĨNH VỰC Y TẾ

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao.

2

Thủ tục cấp phép hoạt động (lần đầu) cho các Trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

3

Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động cho các trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm

4

Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

5

Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

IV

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

A

LĨNH VỰC BẢO TRỢ XH BẢO VỆ CHĂM SÓC TRẺ EM

1

Thủ tục hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội

2

Thủ tục Điu chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội

3

Thủ tục chi trả trợ cấp hàng tháng khi đối tượng bảo trợ xã hội thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thành phố thuộc tỉnh

4

Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng bảo trợ xã hội thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thành phố thuộc tỉnh

5

Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng khi đối tượng bảo trợ xã hội chết

6

Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội

7

Thủ tục trợ cấp xã hội hàng tháng cho người khuyết tật, hỗ trợ kinh phí chăm sóc cho phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi

8

Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

9

Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng

10

Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng người khuyết tật

11

Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc người khuyết tật khi thay đổi nơi cư trú

12

Thủ tục cấp mới Giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật.

13

Thủ tục cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật.

B

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

14

Thủ tục trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo cho học sinh, sinh viên là con người có công với cách mạng

15

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

16

Thủ tục giải quyết mai táng phí đối với thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước

17

Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

18

Thủ tục hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học:

19

Thủ tục lập Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cho người có công với cách mạng và thân nhân

20

Thủ tục cấp thẻ Bảo him y tế cho các đối tượng quy định tại Thông tư 25 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội đang sinh sống tại cộng đồng

V

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Lĩnh vực Nông thôn mới

1

Xác nhận đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới

 

Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2

Bố trí, ổn định dân cư trong huyện

3

Btrí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh

4

Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 3

5

Thẩm định, phê duyệt dự án chuyn đi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế theo quy hoạch thuộc Chương trình 30a

 

Lĩnh vực quản lý chất lượng

6

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

7

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

8

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)

9

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lc, hoc có sthay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)

 

Lĩnh vực Lâm Nghiệp

10

Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

11

Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên diện tích đất rừng tự nhiên chuyển sang trồng cao su của hộ gia đình, cá nhân, cng đồng dân cư thôn.

12

Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu tại chỗ đối với hộ gia đình, cá nhân, cng đồng dân cư thôn.

13

Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.

14

Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.

15

Xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thường.

16

Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại.

17

Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại.

18

Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại.

19

Thẩm định và phê duyệt các dự án lâm sinh (Đối với cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn).

20

Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân đang cư trú, sinh sống trên địa bàn xã nơi có rừng để trực tiếp sản xuất lâm nghiệp.

21

Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn.

22

Giao rừng, cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân không cư trú, sinh sống trên địa bàn xã nơi có rừng để trực tiếp sản xuất lâm nghiệp.

23

Thu hi rừng của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuc thẩm quyền UBND cấp huyện.

24

Đóng du búa kim lâm.

25

Cấp giấy phép vận chuyển gu.

26

Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với: Lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; Lâm sản sau chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; Lâm sản vận chuyển nội bộ giữa các điểm không cùng trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Động vật rừng được gây nuôi trong nước, bộ phn dẫn xuất của chúng.

27

Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung của tổ chức xuất ra; cây có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp; cây xử lý tch thu của tổ chức, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn.

VI

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Giáo dục mm non

1

Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập (tư thục, dân lập)

2

Cho phép hot đng giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập (tư thục, dân lập)

3

Sáp nhp, chia tách nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập (tư thục, dân lập)

4

Giải thể nhà trường, nhà trẻ ngoài công lập (tư thục, dân lập)

 

Giáo dục trung học

5

Chỉnh sửa ni dung trên bng tt nghiệp THCS

6

Cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS từ sổ gốc

 

Giáo dục thường xuyên

7

Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

VII

LĨNH VỰC THANH TRA

1

Thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính

2

Thủ tục giải quyết tố cáo

VIII

LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO

1

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn

2

Xác định về vị trí dựng bảng quảng cáo ngoài phạm vi (khuôn viên) của dự án (đối với trường hợp dng bảng quảng cáo trên đất công

3

Công nhận lại “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

4

Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke.

5

Công nhận lần đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

6

Công nhận “Thôn văn hóa”và tương đương

7

Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

8

Công nhận “Tổ dân phố văn hóa”và tương đương

9

Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

10

Công nhận lần đầu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

11

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 đến dưới 2.000 bản

12

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

13

Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

14

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

15

Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

16

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

IX

LĨNH VỰC NỘI VỤ

 

Lĩnh vực tổ chức bộ máy

1

Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

2

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

3

Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

 

Lĩnh vực tổ chức phi chính phủ

4

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội (các hội thuộc lĩnh vực ngành nội vụ quản lý)

5

Thủ tục thành lập hội

6

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

7

Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội

8

Thủ tục đổi tên hi

9

Thủ tục hội tự giải thể

10

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, địa hội bất thường của hội

 

Lĩnh vực quỹ xã hội, quỹ từ thiện

11

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

12

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ

13

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hi đồng quản trquỹ

14

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung)

15

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

16

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

17

Thủ tục hợp nhất, sát nhập, chia, tách quỹ

18

Thủ tục đi tên quỹ

19

Thủ tục quỹ tự giải thể

20

Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hi về sức khỏe

21

Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

 

Lĩnh vực thi đua khen thưởng

22

Thủ tục tặng “Giy khen của Chủ tịch UBND huyện” khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vchính trị

23

Thủ tục công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

24

Thủ tục công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”.

25

Thủ tục công nhận danh hiệu “lao động tiên tiến”

26

Thủ tục tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa

27

Thủ tục tặng “Giy khen của Chủ tịch UBND huyện” khen thưởng thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

28

Thủ tục tặng “Giy khen của Chủ tịch UBND huyện” khen thưởng thành tích đột xuất

29

Thủ tục tặng “Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện” khen thưởng đối ngoại

X

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1

Thủ tục phê duyệt danh sách hộ gia đình có công được hỗ trợ về nhà ở.

XI

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG - TÔN GIÁO

1

Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng.

2

Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thkhác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng

3

Tiếp nhận thông báo thuyên chuyn nơi hoạt động tôn giáo của chức sc, nhà tu hành.

4

Chp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đtrong huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng.

5

Chp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

6

Chp thuận việc tổ chức cuộc l din ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đtrong phạm vi một huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng.

7

Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo.

8

Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã, phường, thị trấn nhưng trong phạm vi một huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng.

XII

LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

1

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

2

Khai báo thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy

3

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

4

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kin hot đng điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

5

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

6

Cp lại giy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cng

XII

LĨNH VỰC ĐT ĐAI

 

Giải quyết tranh chấp đất đai

1

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyn.

 

Thu hi đất

2

Thủ tục thu hi đất do chm dứt việc sử dụng đt theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đi với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

3

Thủ tục thu hi đất ở trong khu vực bị ô nhim môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

4

Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng.

 

Giao đất, cho thuê đất, chuyn mục đích sử dụng đất

5

Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất đxem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

6

Thủ tục giao đất, cho thuê đt cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

7

Thủ tục chuyn mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân.

 

Cấp giấy chứng nhận quyn sử dụng đất, quyn sở hữu nhà ở và tài sản khác gn lin với đất

8

Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyn sử dụng đất, quyn sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

9

Thủ tục đăng ký, cp Giy chứng nhận quyn sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

 

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất.

10

Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

11

Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền hàng năm của hộ gia đình, cá nhân.

12

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

13

Thủ tục thu hi Giy chứng nhận đã cp không đúng quy định của pháp luật đt đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

XIII

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

1

Thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

2

Thủ tục thẩm định đề án bảo vệ môi trường đơn giản thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

XIV

LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ

1

Thủ tục đăng ký giá

2

Thủ tục kê khai giá