Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng Nhân dân
Thông tin cần biết
Sitemap
Skip navigation links
Giới thiệu
Đoàn đại biểu Quốc hộiExpand Đoàn đại biểu Quốc hội
Hội đồng Nhân dân tỉnhExpand Hội đồng Nhân dân tỉnh
Văn phòng ĐĐBQH & HĐNDExpand Văn phòng ĐĐBQH & HĐND
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Chương trình hoạt động
Hoạt động xây dựng pháp luật
Hoạt động giám sát
Tin hoạt đông
Trả lời cử tri
Hội đồng Nhân dân
Nghị quyết HĐND tỉnh
Chương trình hoạt độngExpand Chương trình hoạt động
Thông báo
Tài liệu kỳ họpExpand Tài liệu kỳ họp
Thông tin hoạt động
Trả lời cử tri
Các Ban của HĐND tỉnh
Ban Kinh tế - Ngân sách
Ban Văn hóa Xã hộiExpand Ban Văn hóa Xã hội
Ban Pháp chếExpand Ban Pháp chế
Ban Dân tộcExpand Ban Dân tộc
Tiếp nhận kiến nghị cử tri
Gửi Đại biểu Quốc hội
Gửi Đại biểu HĐND
Thông tin cần biết
Danh bạ điện thoại nội bộ
Danh bạ email đại biểu HĐND
Danh bạ điện thoại cơ quan
Danh bạ email các cơ quan
Niên giám thống kê
noimg Số lượt truy cập

 Tin hoạt động của HĐND khóa VIII tỉnh Lâm Đồng

Chương trình số 41/CTr-VP hành động tiết kiệm chống, lãng phí năm 2018
Thực hiện Văn bản số 1041/UBND-TC  ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 217/TTg ngày 13/02/2018 của Thủ tướng chính phủ, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của cơ quan
    L uật Tổ chức chính quyền địa phương quy định: “Thường trực Hội đồng nhân dân là cơ quan thường trực của Hội đồng nhân dân” và “Các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân dân; chịu trách nhiệm cá nhân trước Thường trực Hội đồng nhân dân về nhiệm vụ, quyền hạn được Thường trực Hội đồng nhân dân phân công; tham gia các phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân, thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân dân”.
    Ngày 03/8/2016 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về việc thành lập 12 Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, cụ thể như sau:

* Ông Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa IX

 * Ông K’Mák - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII, Ông Nguyễn Văn Triệu, Bí thư huyện ủy Bảo Lâm được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ 
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHOÁ IX NHIỆM KỲ 2016-2021

    ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 01:
    Gồm: phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5 và xã Tà Nung thuộc thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Đơn vị bầu cử số 01 

Tổng số người ứng cử Đại biểu HĐND cấp tỉnh trong danh sách là: 05 người
Số Đại biểu HĐND cấp tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 01 là: 03 người.
TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ 
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XIV ĐƠN VỊ TỈNH LÂM ĐỒNG

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1: Gồm thành phố Đà Lạt và các huyện: Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng
Số Đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

Kỳ họp họp thường lệ cuối năm 2015 (Kỳ họp thứ 15) HĐND tỉnh khoá VIII diễn ra từ ngày 09/12/2015 đến ngày 11/12/2015, tại kỳ họp HĐND tỉnh đã xem xét quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng.

Thứ nhất, xem xét, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 và 5 năm 2011 - 2016; xem xét, quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và 5 năm giai đoạn 2016 - 2020.

    Vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 nhằm đánh giá những mặt đã làm được, những mặt còn tồn tại, hạn chế để từ đó rút ra những kinh nghiệm thực tiễn về tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền những nội dung, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiểu quả hoạt động của HĐND các cấp trong thời gian tới.
    Với việc quy định các cấp chính quyền địa phương gồm có HĐND và UBND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sau đây gọi tắt là Luật 2015) được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/6/2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 đã thể chế hóa Hiến pháp năm 2013 về tổ chức hợp lý, hiệu quả và tăng cường năng lực hoạt động của các cấp chính quyền địa phương, đáp ứng sự mong đợi của nhân dân.
    Cát Tiên là huyện phía Nam của tỉnh Lâm Đồng, được thành lập từ năm 1987, có 11 đơn vị hành chính, gồm 01 thị trấn và 10 xã. Kinh tế nông nghiệp là chủ yếu. Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 30 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2014 trên địa bàn huyện chiếm còn 3,33%, trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số tại chỗ là 9,75%.
Các tin khác
Trang sau >>
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
 
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
    Thư điện tử     Góp ý    Gửi bài cho BBT  
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
Trang thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3822821 - Fax: 0263.3531703 - Email: hdnd@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn http://dbnd.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này