Vườn Quốc gia BIDUOP - NÚI BÀ 

  Địa chỉ hộp thư của cơ quan :  vqgbdnb@lamdong.gov.vn 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị, phòng ban công tác

Địa chỉ thư điện tử

1

Lê Văn Hương

Giám đốc

VQG Bidoup-Núi Bà

huonglv@lamdong.gov.vn

2

Đỗ Mạnh Hùng

Phó giám đốc

VQG Bidoup-Núi Bà

hungdmbd@lamdong.gov.vn

3

Đỗ Văn Ngọc

Phó giám đốc

VQG Bidoup-Núi Bà

ngocdv@lamdong.gov.vn