Vườn Quốc gia BIDUOP - NÚI BÀ 

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : vqgbdnb@lamdong.gov.vn

 

Họ và tên Chức vụ Đơn vị, phòng ban Địa chỉ mail công vụ
Lê Văn Hương Giám đốc,
kiêm Hạt trưởng HKL VQG Bidoup-Núi Bà
  huonglv@lamdong.gov.vn
Tôn Thiện An Phó Giám đốc   antt@lamdong.gov.vn
Nguyễn Lương Minh Phó Giám đốc   minhnl@lamdong.gov.vn
Nguyễn Mạnh Cường Trưởng phòng Phòng Tổ chức – Hành chính cuongnm@lamdong.gov.vn
Võ Đức Cường Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức – Hành chính cuongvd.bidoup@lamdong.gov.vn
Nguyễn Thị Minh Hồng Trưởng phòng Phòng Tài vụ hongntm@lamdong.gov.vn
Đào Viết Lương Trưởng phòng Phòng Kế hoạch&HTQT luongdv@lamdong.gov.vn
Nguyễn Anh Tuấn Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật&NCKH tuanna.bidoup@lamdong.gov.vn
Bùi Thế Hoàng Phó Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật&NCKH hoangbt@lamdong.gov.vn
Lê Văn Sơn Phó Giám đốc TT, phụ trách TT TT Nghiên cứu quốc tế rừng nhiệt đới sonlv@lamdong.gov.vn
Phạm Xuân Nguyên Phó Giám đốc TT, phụ trách TT TT Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường nguyenpx@lamdong.gov.vn
Phạm Quang Hải Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm VQG Bidoup–Núi Bà haipq@lamdong.gov.vn