Viện Kiểm Sát Nhân Dân 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: số 22 Pasteur- Phường 4- TP Đà Lạt

Điện thoại: 02633.822107; Fax: 02633.829548; 02633.829547; email: vksnd@lamdong.gov.vn; Website: http://vks.lamdong.gov.vn
 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị, phòng, ban công tác Địa chỉ thư điện tử
1 Vũ Văn Diến Viện trưởng VKS tỉnh dienvv@lamdong.gov.vn
2 Vương Khả Lợi Phó Viện trưởng VKS tỉnh loivk@lamdong.gov.vn
3 Lê Văn Trữ Phó Viện trưởng VKS tỉnh trulv@lamdong.gov.vn
4 Nguyễn Quang Tuyến Phó Viện trưởng VKS tỉnh nqtuyen@lamdong.gov.vn
5 Nguyễn Thành Minh Chánh văn phòng VKS tỉnh minhvksdalat@gmail.com