Văn phòng UBND tỉnh 

Văn phòng UBND tỉnh

DANH SÁCH EMAIL CÔNG VỤ VĂN PHÒNG UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

EMAIL CƠ QUAN: ubnd@lamdong.gov.vn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan, phòng, ban, đơn vị 

Điện thoại

Địa chỉ email công vụ

1

Đoàn Văn Việt

Chủ tịch, Trưởng đoàn ĐBQH

UBND tỉnh 

dvviet@lamdong.gov.vn

2

Nguyễn Văn Yên

Phó Chủ tịch

UBND tỉnh

nvyen@lamdong.gov.vn

3

Phạm S

Phó Chủ tịch

UBND tỉnh

phams@lamdong.gov.vn

4

Phan Văn Đa

Phó Chủ tịch

UBND tỉnh

dapv@lamdong.gov.vn

5

Ngô Văn Ninh

Chánh Văn phòng

Văn phòng UBND tỉnh

ninhnv@lamdong.gov.vn

6

Đoàn Vinh Quang

Phó Chánh Văn phòng

Văn phòng UBND tỉnh

quangdv@lamdong.gov.vn

7

Khổng Minh Nghiệp

Phó Chánh Văn phòng

Văn phòng UBND tỉnh

nghiepkm@lamdong.gov.vn

8

Phó Chánh Văn phòng

Văn phòng UBND tỉnh

9

Ngô Kiểm

Phó Chánh Văn phòng

Văn phòng UBND tỉnh

kiemn@lamdong.gov.vn

10

Nguyễn Tiến Dũng

Phó Chánh Văn phòng

Văn phòng UBND tỉnh

dungntvpdbqh@lamdong.gov.vn

11

Vũ Văn Tính

Chuyên viên

Khối Kinh tế - Tổng hợp

tinhvv@lamdong.gov.vn

12

Trương Minh Hải

Chuyên viên

Khối Kinh tế - Tổng hợp

haitm@lamdong.gov.vn

13

Thạch Cảnh Minh Vũ

Chuyên viên

Khối Kinh tế - Tổng hợp

vutcm@lamdong.gov.vn 

14

Huỳnh Đức Khánh

Chuyên viên

Khối Kinh tế - Tổng hợp

khanhhd@lamdong.gov.vn

15

Nguyễn Tiến Dũng

Thư ký Chủ tịch

Khối Nội chính

dungntvpub@lamdong.gov.vn

16

Nguyễn Doãn Mỹ

Chuyên viên

Khối Nội chính

mynd@lamdong.gov.vn

17

Vũ Đình Cường

Chuyên viên

Khối Nông - Lâm nghiệp

cuongvd@lamdong.gov.vn

18

Trần Quang Khải

Chuyên viên

Khối Nông - Lâm nghiệp

khaitq@lamdong.gov.vn

19

Nguyễn Văn Châu

Chuyên viên

Khối Nông - Lâm nghiệp

nvchau@lamdong.gov.vn

20

Chế Vũ Vũ

Chuyên viên

Khối Công nghiệp - Xây dựng

vucv@lamdong.gov.vn

22

Nguyễn Anh Tuấn

Chuyên viên

Khối Công nghiệp - Xây dựng

tuannaub@lamdong.gov.vn

23

Võ Ngọc Minh Phát

Chuyên viên

Khối Công nghiệp - Xây dựng

phatvnm@lamdong.gov.vn

24

Đỗ Vũ Hiệp

Chuyên viên

Khối Văn xã - Ngoại vụ

hiepdvvp@lamdong.gov.vn

25

Đinh Thanh Thành

Chuyên viên

Khối Văn xã - Ngoại vụ

dtthanh@lamdong.gov.vn

26

Lý Duy Hưng

Chuyên viên

Khối Văn xã - Ngoại vụ

ldhung@lamdong.gov.vn

27

Nguyễn Thị Duy Thanh

Chuyên viên

Khối Văn xã - Ngoại vụ

duythanh@lamdong.gov.vn

28

Lê Tuấn Anh

Chuyên viên

Khối Văn xã - Ngoại vụ

anhlt@lamdong.gov.vn

29

Hồ Thị Thanh Thu

Trưởng phòng 

Phòng Hành chính - Tổ chức

thuhtt@lamdong.gov.vn

30

Võ Thanh Hải

Phòng Hành chính - Tổ chức

haivt@lamdong.gov.vn

31

Lê Văn Quân

Cán bộ

Phòng Hành chính - Tổ chức

quanlv@lamdong.gov.vn

32

Lê Thị Hồng Thanh

Văn thư

Phòng Hành chính - Tổ chức

thanhlth@lamdong.gov.vn

33

Nguyễn Thị Ơn

Văn thư

Phòng Hành chính - Tổ chức

onnt@lamdong.gov.vn

34

Dương Thị Thanh Xuân

Cán bộ

Phòng Hành chính - Tổ chức

xuandtt@lamdong.gov.vn

35

Biện Trần Vĩnh Thắng

Phó phòng Phụ trách

Phòng Quản trị - Tài vụ

thangbtv@lamdong.gov.vn

36

Lê Thị Tường Vi

Kế toán

Phòng Quản trị - Tài vụ

viltt@lamdong.gov.vn

37

Lê Thị Tuyết

Thủ quỹ

Phòng Quản trị - Tài vụ

tuyetlt@lamdong.gov.vn

38

Phạm Ngọc Đức

Nhân viên

Phòng Quản trị - Tài vụ

ducpn@lamdong.gov.vn

39

Vũ Thị Toán

Nhân viên

Phòng Quản trị - Tài vụ

toanvt@lamdong.gov.vn

40

Trần Trọng Nghĩa

Giám đốc

Trung tâm Tin học

nghiatt@lamdong.gov.vn

41

Lê Duy Long

Chuyên viên

Trung tâm Tin học

longduy@lamdong.gov.vn

42

Nguyễn Gia Phước

Chuyên viên

Trung tâm Tin học

phuocng@lamdong.gov.vn

43

Võ Thanh Phúc Đức

Chuyên viên

Trung tâm Tin học

ducvtp@lamdong.gov.vn

44

Tạ Xuân Dũng

Phó Giám đốc

Trung tâm Công báo

dungtx@lamdong.gov.vn

45

Phạm Xuân Anh Đào

Chuyên viên

Trung tâm Công báo

daopxa@lamdong.gov.vn

46

Nguyễn Thị Hồng Loan

Kế toán

Trung tâm Công báo

loannthcb@lamdong.gov.vn

47

Nguyễn Thị Thảo

Phó Ban

Ban Tiếp công dân

thaont@lamdong.gov.vn

48

Nguyễn Thị Huệ

Chuyên viên

Ban Tiếp công dân

huent@lamdong.gov.vn

49

Hoàng Thị Huyền

Chuyên viên

Ban Tiếp công dân

huyenht@lamdong.gov.vn

50

Nguyễn Quang Hiệp

Chuyên viên

Ban Tiếp công dân

hiepnq@lamdong.gov.vn

51

Quách Thị Thu Hằng

Chuyên viên

Ban Tiếp công dân

hangqtt@lamdong.gov.vn

52

Nguyễn Tấn Đa

Trưởng Ban

Ban quản lý TTHC tỉnh

dant@lamdong.gov.vn

53

Lê Đức Hân

Phó Ban

Ban quản lý TTHC tỉnh

hanld@lamdong.gov.vn

54

Mai Văn Cả

Nhân viên

Ban quản lý TTHC tỉnh

camv@lamdong.gov.vn

55

Nguyễn Thị Thu Hiền

Lễ tân

Ban quản lý TTHC tỉnh

hienntt@lamdong.gov.vn

56

Võ Thị Minh Thùy

Kế toán

Ban quản lý TTHC tỉnh

thuyvtm@lamdong.gov.vn

57

Võ Ngọc Quang

Nhân viên

Ban quản lý TTHC tỉnh

quangvn@lamdong.gov.vn

58

Phạm Thị Minh Hiền

Giám đốc

Trung tâm phục vụ HCC

hienptm@lamdong.gov.vn

59

Nguyễn Hữu Tuấn

Phó Giám đốc

Trung tâm phục vụ HCC

tuannh@lamdong.gov.vn

60

Dương Chí Việt

Chuyên viên

Trung tâm phục vụ HCC

vietdc@lamdong.gov.vn

61

Hoàng Nguyên Lâm

Chuyên viên

Trung tâm phục vụ HCC

hoanglam@lamdong.gov.vn

62

Đỗ Thị Lan Hương

Chuyên viên

Trung tâm phục vụ HCC

huongdtl@lamdong.gov.vn

63

Trần Thị Thu Hằng

Phó Giám đốc

Nhà khách UBND tỉnh

hangnkub@lamdong.gov.vn