Văn phòng UBND tỉnh 
DANH SÁCH EMAIL CÔNG VỤ VĂN PHÒNG UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
EMAIL CƠ QUAN: ubnd@lamdong.gov.vn
STT Họ và tên Chức vụ Cơ quan, phòng, ban, đơn vị  Địa chỉ email công vụ
1 Đoàn Văn Việt Chủ tịch, Trưởng đoàn ĐBQH UBND tỉnh  dvviet@lamdong.gov.vn
2 Nguyễn Văn Yên Phó Chủ tịch UBND tỉnh nvyen@lamdong.gov.vn
3 Phạm S Phó Chủ tịch UBND tỉnh phams@lamdong.gov.vn
4 Phan Văn Đa Phó Chủ tịch UBND tỉnh dapv@lamdong.gov.vn
5 Phùng Khắc Đồng Chánh Văn phòng Văn phòng UBND tỉnh dongpk@lamdong.gov.vn
6 Đoàn Vinh Quang Phó Chánh Văn phòng Văn phòng UBND tỉnh quangdv@lamdong.gov.vn
7 Khổng Minh Nghiệp Phó Chánh Văn phòng Văn phòng UBND tỉnh nghiepkm@lamdong.gov.vn
8 Ngô Văn Ninh Phó Chánh Văn phòng Văn phòng UBND tỉnh ninhnv@lamdong.gov.vn
9 Ngô Kiểm Phó Chánh Văn phòng Văn phòng UBND tỉnh kiemn@lamdong.gov.vn
10 Nguyễn Tiến Dũng Phó Chánh Văn phòng Văn phòng UBND tỉnh dungntvpdbqh@lamdong.gov.vn
11 Vũ Văn Tính Chuyên viên Khối Kinh tế - Tổng hợp tinhvv@lamdong.gov.vn
12 Trương Minh Hải Chuyên viên Khối Kinh tế - Tổng hợp haitm@lamdong.gov.vn
13 Thạch Cảnh Minh Vũ Chuyên viên Khối Kinh tế - Tổng hợp vutcm@lamdong.gov.vn 
14 Huỳnh Đức Khánh Chuyên viên Khối Kinh tế - Tổng hợp khanhhd@lamdong.gov.vn
15 Nguyễn Tiến Dũng Thư ký Chủ tịch Khối Nội chính dungntvpub@lamdong.gov.vn
16 Nguyễn Doãn Mỹ Chuyên viên Khối Nội chính mynd@lamdong.gov.vn
17 Vũ Đình Cường Chuyên viên Khối Nông - Lâm nghiệp cuongvd@lamdong.gov.vn
18 Trần Quang Khải Chuyên viên Khối Nông - Lâm nghiệp khaitq@lamdong.gov.vn
19 Nguyễn Văn Châu Chuyên viên Khối Nông - Lâm nghiệp nvchau@lamdong.gov.vn
20 Chế Vũ Vũ Chuyên viên Khối Công nghiệp - Xây dựng vucv@lamdong.gov.vn
22 Nguyễn Anh Tuấn Chuyên viên Khối Công nghiệp - Xây dựng tuannaub@lamdong.gov.vn
23 Võ Ngọc Minh Phát Chuyên viên Khối Công nghiệp - Xây dựng phatvnm@lamdong.gov.vn
24 Đỗ Vũ Hiệp Chuyên viên Khối Văn xã - Ngoại vụ hiepdvvp@lamdong.gov.vn
25 Đinh Thanh Thành Chuyên viên Khối Văn xã - Ngoại vụ dtthanh@lamdong.gov.vn
26 Lý Duy Hưng Chuyên viên Khối Văn xã - Ngoại vụ ldhung@lamdong.gov.vn
27 Nguyễn Thị Duy Thanh Chuyên viên Khối Văn xã - Ngoại vụ duythanh@lamdong.gov.vn
28 Lê Tuấn Anh Chuyên viên Khối Văn xã - Ngoại vụ anhlt@lamdong.gov.vn
29 Hồ Thị Thanh Thu Trưởng phòng  Phòng Hành chính - Tổ chức thuhtt@lamdong.gov.vn
30 Võ Thanh Hải   Phòng Hành chính - Tổ chức haivt@lamdong.gov.vn
31 Lê Văn Quân Cán bộ Phòng Hành chính - Tổ chức quanlv@lamdong.gov.vn
32 Lê Thị Hồng Thanh Văn thư Phòng Hành chính - Tổ chức thanhlth@lamdong.gov.vn
33 Nguyễn Thị Ơn Văn thư Phòng Hành chính - Tổ chức onnt@lamdong.gov.vn
34 Dương Thị Thanh Xuân Cán bộ Phòng Hành chính - Tổ chức xuandtt@lamdong.gov.vn
35 Biện Trần Vĩnh Thắng Phó phòng Phụ trách Phòng Quản trị - Tài vụ thangbtv@lamdong.gov.vn
36 Lê Thị Tường Vi Kế toán Phòng Quản trị - Tài vụ viltt@lamdong.gov.vn
37 Lê Thị Tuyết Thủ quỹ Phòng Quản trị - Tài vụ tuyetlt@lamdong.gov.vn
38 Phạm Ngọc Đức Nhân viên Phòng Quản trị - Tài vụ ducpn@lamdong.gov.vn
39 Vũ Thị Toán Nhân viên Phòng Quản trị - Tài vụ toanvt@lamdong.gov.vn
40 Trần Trọng Nghĩa Giám đốc Trung tâm Tin học nghiatt@lamdong.gov.vn
41 Lê Duy Long Chuyên viên Trung tâm Tin học longduy@lamdong.gov.vn
42 Nguyễn Gia Phước Chuyên viên Trung tâm Tin học phuocng@lamdong.gov.vn
43 Võ Thanh Phúc Đức Chuyên viên Trung tâm Tin học ducvtp@lamdong.gov.vn
44 Tạ Xuân Dũng Phó Giám đốc Trung tâm Công báo dungtx@lamdong.gov.vn
45 Phạm Xuân Anh Đào Chuyên viên Trung tâm Công báo daopxa@lamdong.gov.vn
46 Nguyễn Thị Hồng Loan Kế toán Trung tâm Công báo loannthcb@lamdong.gov.vn
47 Nguyễn Thị Thảo Phó Ban Ban Tiếp công dân thaont@lamdong.gov.vn
48 Nguyễn Thị Huệ Chuyên viên Ban Tiếp công dân huent@lamdong.gov.vn
49 Hoàng Thị Huyền Chuyên viên Ban Tiếp công dân huyenht@lamdong.gov.vn
50 Nguyễn Quang Hiệp Chuyên viên Ban Tiếp công dân hiepnq@lamdong.gov.vn
51 Quách Thị Thu Hằng Chuyên viên Ban Tiếp công dân hangqtt@lamdong.gov.vn
52 Nguyễn Tấn Đa Trưởng Ban Ban quản lý TTHC tỉnh dant@lamdong.gov.vn
53 Lê Đức Hân Phó Ban Ban quản lý TTHC tỉnh hanld@lamdong.gov.vn
54 Mai Văn Cả Nhân viên Ban quản lý TTHC tỉnh camv@lamdong.gov.vn
55 Nguyễn Thị Thu Hiền Lễ tân Ban quản lý TTHC tỉnh hienntt@lamdong.gov.vn
56 Võ Thị Minh Thùy Kế toán Ban quản lý TTHC tỉnh thuyvtm@lamdong.gov.vn
57 Võ Ngọc Quang Nhân viên Ban quản lý TTHC tỉnh quangvn@lamdong.gov.vn
58 Phạm Thị Minh Hiền Giám đốc Trung tâm phục vụ HCC hienptm@lamdong.gov.vn
59 Nguyễn Hữu Tuấn Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ HCC tuannh@lamdong.gov.vn
60 Dương Chí Việt Chuyên viên Trung tâm phục vụ HCC vietdc@lamdong.gov.vn
61 Hoàng Nguyên Lâm Chuyên viên Trung tâm phục vụ HCC hoanglam@lamdong.gov.vn
62 Đỗ Thị Lan Hương Chuyên viên Trung tâm phục vụ HCC huongdtl@lamdong.gov.vn
63 Trần Thị Thu Hằng Phó Giám đốc Nhà khách UBND tỉnh hangnkub@lamdong.gov.vn