Trung Tâm Xúc Tiến Đầu Tư Thương Mại Du Lịch 

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : ttxtdttmdl@lamdong.gov.vn

 

DANH BẠ CỦA TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DU LỊCH

CẬP NHẬT NGÀY 04/12/2019

 

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị, phòng, ban

ĐT cơ quan (0263…)

ĐT

di động

Địa chỉ email công vụ

Dương Quốc Anh

Giám đốc

02633510557

0913953865

nxhung@lamdong.gov.vn

Nguyễn Văn Hùng

Phó Giám đốc

3701879

0919179777

hungnvttxt@lamdong.gov.vn

Nguyễn Văn Lộc

Trưởng phòng

Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh Nghiệp

locnvttxt@lamdong.gov.vn

Cao Đình Cử

Trưởng phòng

Xúc tiến Thương mại

cucdttxt@lamdong.gov.vn

Nguyễn Long Châu

Trưởng phòng

Thông tin

chaunl@lamdong.gov.vn

Võ Thị Hoàng Yến

Trưởng phòng

Tổ chức – Hành chính

yenvth@lamdong.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Hiền

Trưởng phòng

Xúc tiến và Hướng dẫn Du lịch

hiennttttxt@lamdong.gov.vn

Huỳnh Tất Minh

Phó trưởng phòng

Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ Khách du lịch

minhht@lamdong.gov.vn

Tô Văn Sanh

Phó trưởng phòng

Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp

sanhtv@lamdong.gov.vn

Trương Công Thành

Phó trưởng phòng

Xúc tiến Thương mại

thanhtcttxt@lamdong.gov.vn

Trương Huy Đạt

Phó trưởng phòng

Xúc tiến Thương mại

datth@lamdong.gov.vn

Dương Thị Thu Nhi

Phó trưởng phòng

Thông tin

nhidtt@lamdong.gov.vn

Lê Thị Thu Thủy

Phó trưởng phòng

Tổ chức – Hành chính

thuyltt@lamdong.gov.vn

Nguyễn Thị Song Hồng

Phó trưởng phòng

Xúc tiến và Hướng dẫn Du lịch

hongnts@lamdong.gov.vn

Mai Thị Kim Thanh

Phó trưởng phòng

Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ Khách du lịch

thanhmtk@lamdong.gov.vn