Trung Tâm Xúc Tiến Đầu Tư Thương Mại Du Lịch 

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : ttxtdttmdl@lamdong.gov.vn

 

Họ và tên Chức vụ Đơn vị, phòng, ban Địa chỉ email công vụ
Nguyễn Xuân Hùng Phó Giám đốc (Phụ trách)   nxhung@lamdong.gov.vn
Nguyễn Văn Hùng Phó Giám đốc   hungnvttxt@lamdong.gov.vn
Nguyễn Văn Lộc Trưởng phòng Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh Nghiệp locnvttxt@lamdong.gov.vn
Cao Đình Cử Trưởng phòng Xúc tiến Thương mại cucdttxt@lamdong.gov.vn
Nguyễn Long Châu Trưởng phòng Thông tin chaunl@lamdong.gov.vn
Võ Thị Hoàng Yến Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính yenvth@lamdong.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Hiền Trưởng phòng Xúc tiến và Hướng dẫn Du lịch hiennttttxt@lamdong.gov.vn
Huỳnh Tất Minh Phó trưởng phòng Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ Khách du lịch minhht@lamdong.gov.vn
Tô Văn Sanh Phó trưởng phòng Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp sanhtv@lamdong.gov.vn
Trương Công Thành Phó trưởng phòng Xúc tiến Thương mại thanhtcttxt@lamdong.gov.vn
Trương Huy Đạt Phó trưởng phòng Xúc tiến Thương mại datth@lamdong.gov.vn
Dương Thị Thu Nhi Phó trưởng phòng Thông tin nhidtt@lamdong.gov.vn
Lê Thị Thu Thủy Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính thuyltt@lamdong.gov.vn
Nguyễn Thị Song Hồng Phó trưởng phòng Xúc tiến và Hướng dẫn Du lịch hongnts@lamdong.gov.vn
Mai Thị Kim Thanh Phó trưởng phòng Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ Khách du lịch thanhmtk@lamdong.gov.vn