Sở Y tế 
Địa chỉ hộp thư của cơ quan : syt@lamdong.gov.vn

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Hộp thư công vụ
1 Nguyễn Đức Thuận Ban giám đốc Ban giám đốc thuannd.bv@lamdong.gov.vn
2 Trịnh Văn Quyết Phó giám đốc Ban giám đốc quyettv@lamdong.gov.vn
3 Huỳnh Thị Phương Duyên Phó giám đốc Ban giám đốc duyenhtp@lamdong.gov.vn
4 Mai Thị Hồng Khánh Chủ tịch Công đoàn Chủ tịch Công đoàn khanhmth@lamdong.gov.vn
5 Hoàng Văn Lợi Kế toán Kế toán loihv@lamdong.gov.vn
6 Đoàn Quang Huy Chánh Thanh tra Thanh tra huydq.syt@lamdong.gov.vn
7 Võ Kim Hải Chánh Văn phòng Văn phòng haivk@lamdong.gov.vn
8 Trần Thị Mai Trâm Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược Phòng Nghiệp vụ Dược tramttm@lamdong.gov.vn
9 Phạm Văn Khuyến Trưởng phòng TCCB Phòng Tổ chức cán bộ khuyenpv@lamdong.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ email

1

Nguyễn Đức Thuận

Giám đốc

0263 3755766

0918220677

thuannd.syt@lamdong.gov.vn

2

Trịnh Văn Quyết

Phó giám đốc

0263 3555879 

quyettv.syt@lamdong.gov.vn

3

Huỳnh Thị Phương Duyên

Phó giám đốc

0263 3541779

duyenhtp.syt@lamdong.gov.vn

4

Lưu Minh Nguyệt

Chánh Văn Phòng

0263 3590568

nguyetlm.syt@lamdong.gov.vn

5

Phạm Văn Khuyến

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

0263 3535511

khuyenpv.syt@lamdong.gov.vn

6

Đoàn Quang Huy

Chánh Thanh tra

0263 3816372

huydq.syt@lamdong.gov.vn

7

Phạm Mạnh Hùng

Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính

0263 3531024

hungpm.syt@lamdong.gov.vn

8

Hoàng Văn Lợi

Phó trưởng phòng Kế hoạch Tài chính

0263 3531863

loihv.syt@lamdong.gov.vn

9

Lê Thanh Nhuận

Phó trưởng phòng Kế hoạch Tài chính

0263 3833570

nhuanlt@lamdong.gov.vn

10

Võ Kim Hải

Trưởng phòng Nghiệp vụ Y

0263 3816089

haivk.syt@lamdong.gov.vn

11

Trần Ngọc Trung

Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Y

0263 3816089

trungtn@lamdong.gov.vn

12

Trần Thị Mai Trâm

Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược

0263 3816014

tramttm.syt@lamdong.gov.vn