Sở Tư Pháp 

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - SỞ TƯ PHÁP 

Địa chỉ hộp thư của cơ quan :  stp@lamdong.gov.vn 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ thư điện tử

1

Vũ Văn Sê

Giám đốc

sevv@lamdong.gov.vn

2

Lê Thị Hạ

Phó Giám đốc

halt@lamdong.gov.vn

3

Trần Hữu Thọ

Phó Giám đốc

thoth@lamdong.gov.vn

4

Nguyễn Văn Ký

Chánh Văn phòng

kynv@lamdong.gov.vn

5

Võ Thị Thoại Danh

Phó Chánh Văn phòng

danhvtt@lamdong.gov.vn

6

Trần Văn Thông.

Chánh thanh tra

thongvan@lamdong.gov.vn

7

Huỳnh Thị Bích Đào

Trưởng phòng

daohtb@lamdong.gov.vn

8

Nguyễn Thành Trì

Trưởng phòng

trint@lamdong.gov.vn

9

Phạm Quốc Đại

Trưởng phòng

daipq@lamdong.gov.vn

10

Trịnh Thị Hải

Trưởng phòng

haitt@lamdong.gov.vn

11

Trương Anh

Trưởng phòng

anht@lamdong.gov.vn

12

Nguyễn Thi

Trưởng Phòng

thin@lamdong.gov.vn

13

Bùi Thị Mai Liên

Phó phòng

lienbtm@lamdong.gov.vn

14

Đoàn Xuân Sơn

Phó phòng

sondx@lamdong.gov.vn

15

Lê Trung Kiên

Phó phòng

ltkien@lamdong.gov.vn

16

Lê Văn Thành

Phó phòng

thanhlv@lamdong.gov.vn

17

Nguyễn Minh Châu

Phó phòng

chaunm@lamdong.gov.vn

18

Nguyễn Văn Biềng

Phó phòng

biengnv@lamdong.gov.vn

19

Phan Huy Đạt

Phó phòng

datph@lamdong.gov.vn

20

Vũ Ngọc Thành

Phó phòng

thanhvn@lamdong.gov.vn

23

Đỗ Xuân Hùng

Giám đốc TT TGPL

hungdx@lamdong.gov.vn

24

Vũ Văn Thúc

Giám đốc TT DVBĐGTS

thucvv@lamdong.gov.vn

21

Lê Kim Thành

Phó Giám đốc TT TGPL

thanhlk@lamdong.gov.vn

22

Nguyễn Văn Huyến

Phó Giám đốc TT DVBĐGTS

huyennv@lamdong.gov.vn

25

Hán Thanh Huong

Công chứng viên

hthuong@lamdong.gov.vn

26

Hồ Đình Hải

Công chứng viên

haihd@lamdong.gov.vn

27

Nguyễn Thị Lê Dung

Công chứng viên

dungntl@lamdong.gov.vn

28

Đinh Thị Bích Lan

Chuyên viên

dtblan@lamdong.gov.vn

29

Đinh Thu Quỳnh

Chuyên viên

quynhdt@lamdong.gov.vn

30

Đỗ Đăng Hải

Chuyên viên

ddhai@lamdong.gov.vn

31

Đỗ Thị Hồng Trinh

Chuyên viên

trinhdth@lamdong.gov.vn

32

Đỗ Xuân Thắng

Chuyên viên

thangdx@lamdong.gov.vn

33

Dương Thị Ngà

Chuyên viên

ngadt@lamdong.gov.vn

34

Dương văn Tám

Chuyên viên

tamdv@lamdong.gov.vn

35

Hà Thị Điệp

Chuyên viên

diepht@lamdong.gov.vn

36

Hồ Thị Thủy

Chuyên viên

thuyht@lamdong.gov.vn

37

Hoàng Thị Hương

Chuyên viên

huonght@lamdong.gov.vn

38

Huỳnh Thị Tường Vy

Chuyên viên

vyhtt@lamdong.gov.vn

39

Lê Anh Vũ

Chuyên viên

vula@lamdong.gov.vn

40

Lê Văn Hùng

Chuyên viên

hunglv@lamdong.gov.vn

41

Lê Văn Quân

Chuyên viên

quanlv@lamdong.gov.vn

42

Lục Minh Thư

Chuyên viên

thulm@lamdong.gov.vn

43

Ngô Thị Ngọc Hồng

Chuyên viên

hongntn@lamdong.gov.vn

44

Nguyễn Bích Quyên

Chuyên viên

quyennb@lamdong.gov.vn

45

Nguyễn Duy Linh

Chuyên viên

lingnd@lamdong.gov.vn

46

Nguyễn Hữu Tân

Chuyên viên

nhtan@lamdong.gov.vn

47

Nguyễn Ngọc Trung

Chuyên viên

trungnn@lamdong.gov.vn

48

Nguyễn Thị Mai

Chuyên viên

maint@lamdong.gov.vn

49

Nguyễn Thị Ngọc Trường

Chuyên viên

truongntn@lamdong.gov.vn

50

Nguyễn Tuấn Anh

Chuyên viên

anhnt@lamdong.gov.vn

51

Nguyễn Văn Dũng

Chuyên viên

vandung@lamdong.gov.vn

52

Nguyễn Văn Khoa

Chuyên viên

khoanv@lamdong.gov.vn

53

Nguyễn văn Tùng

Chuyên viên

tungnv@lamdong.gov.vn

54

Phạm Lan Anh

Chuyên viên

anhpl@lamdong.gov.vn

55

Phạm Thị Thu Yến

Chuyên viên

yenptt@lamdong.gov.vn

56

Phạm Thị Thùy

Chuyên viên

thuypt@lamdong.gov.vn

57

Phạm Thị Trang Đài

Chuyên viên

daiptt@lamdong.gov.vn

58

Phạm văn Tiến

Chuyên viên

tienpv@lamdong.gov.vn

59

Trần Thị Mỹ Linh

Chuyên viên

linhttm@lamdong.gov.vn

60

Trịnh Thị Lâm

Chuyên viên

lamtt@lamdong.gov.vn

61

Võ Anh Huy

Chuyên viên

huyva@lamdong.gov.vn

62

Võ Giang Thi

Chuyên viên

thivg@lamdong.gov.vn

63

Vũ Cát Đằng

Chuyên viên

dangvc@lamdong.gov.vn

64

Dương Thị Quý

Cán sự

quydt@lamdong.gov.vn

65

Nguyễn Minh Lai

Cán sự

lainm@lamdong.gov.vn

66

Hà Thị Thanh An

Văn thư

anhtt@lamdong.gov.vn

67

Trịnh Thị Hoàng Phi

Văn thư

phitth@lamdong.gov.vn

68

Nguyễn Thị Đông

Thủ quỹ

dongnt@lamdong.gov.vn

69

Nguyễn Thị Thái Hòa

Thủ quỹ

hoantt@lamdong.gov.vn

70

Phạm Hồng Lê

Thủ quỹ

leph@lamdong.gov.vn

71

Trần Thị Mùi

Thủ quỹ

muitt@lamdong.gov.vn

72

Nguyễn Thị Bích Liên

Phục vụ

lienntb@lamdong.gov.vn

73

Bùi Trần Nghĩa

Nhân viên

nghiabt@lamdong.gov.vn

74

Nguyễn Thị Tuyết.

Kế toán

tuyetnttp@lamdong.gov.vn

75

Bùi Thị Thanh Giang

Kế toán

giangbtt@lamdong.gov.vn

76

Đoàn Thị Hiên

Kế toán

hiendt@lamdong.gov.vn

77

Hà Hoàng Hải Tú

Kế toán

tuhhh@lamdong.gov.vn

78

Phạm Thị Thanh Thủy

Kế toán

pttthuy@lamdong.gov.vn

79

Phạm Tôn Hà

Kế toán

hapt@lamdong.gov.vn

80

Vũ Đình Thuận

Kê toán

thuanvd@lamdong.gov.vn

81

Nguyễn Thái Bình

Đánh máy

binhnt@lamdong.gov.vn

82

Huỳnh Minh Sơn

 

sonhm@lamdong.gov.vn

83

Nguyễn Thị Hương Thùy

 

thuynth@lamdong.gov.vn

84

Phan Thị Báu

 

baupt@lamdong.gov.vn