Sở Tư Pháp 

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - SỞ TƯ PHÁP

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : stp@lamdong.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ thư điện tử

1

Đoàn Xuân Sơn

Giám đốc

sondx@lamdong.gov.vn

2

Trần Thị Mỹ Linh

Phó giám đốc

linhttm@lamdong.gov.vn

3

Võ Văn Thúc

Phó giám đốc thucvv@lamdong.gov.vn

4

Nguyễn Văn Hiển

Phó giám đốc

hiennv@lamdong.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ thư điện tử

1

Vũ Ngọc Thành

Chánh Văn phòng

thanhvn@lamdong.gov.vn

2

Trần Văn Thông

Chánh Thanh tra

thongtv@lamdong.gov.vn

3

Bùi Thị Mai Liên

TP.Hành chính Tư pháp

lienbtm@lamdong.gov.vn

4

Nguyễn Văn Ký

TP. Quản lý xử lý vi phạm hành chánh và theo dõi thi hành pháp luật

kinv@lamdong.gov.vn

5

Nguyễn Thi

TP. Bổ trợ tư pháp

thin@lamdong.gov.vn

6

Mai Thị Kim Oanh

TP. Kiểm soát thủ tục hành chính

oanhmtk@lamdong.gov.vn