Sở Thông tin và Truyền thông 

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ hộp thư của cơ quan: stttt@lamdong.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ thư điện tử

1. Sở Thông tin và Truyền thông

Nguyễn Viết Vân

Giám đốc

vannv@lamdong.gov.vn

Trần Thị Mai Phương

Phó giám đốc

phuongttm@lamdong.gov.vn

Lê Thanh Liêm

Phó giám đốc

liemlt@lamdong.gov.vn

Huỳnh Minh Hải

Phó giám đốc

haihm@lamdong.gov.vn

Nguyễn Đạo Hoàng

Chánh văn phòng

hoangnd@lamdong.gov.vn

Nguyễn Thúy Hằng

Chánh thanh tra

hangnt@lamdong.gov.vn

Nguyễn Đình Thảo

Trưởng phòng KH - TĐ

thaond@lamdong.gov.vn

Phạm Thị Minh Hiền

Trưởng phòng CNTT

hienptm@lamdong.gov.vn

Bế Hải Triều

Phó phòng CNTT

trieubh@lamdong.gov.vn

Nguyễn Thị Huyền Diệu

Trưởng phòng BC - XB

dieunth@lamdong.gov.vn

Võ Thị Thu Huê

Chuyên viên

huevtt@lamdong.gov.vn

Nguyễn Thị Lệ Thu

Chuyên viên

thuntl@lamdong.gov.vn

Đặng Kim Tuấn

Phó phòng BCVT

tuandk@lamdong.gov.vn

Đinh Văn Hóa

Chuyên viên

hoadv@lamdong.gov.vn

Nguyễn Xuân Tùng

Chuyên viên

tungnx@lamdong.gov.vn

Trần Thị Minh Đào

Chuyên viên

daottm@lamdong.gov.vn

Phan Thế Sáng

Chuyên viên

sangpt@lamdong.gov.vn

Hoàng Nguyên Lâm

Chuyên viên

lamhn@lamdong.gov.vn

Đỗ Thị Thu Vân

Chuyên viên

vandtt@lamdong.gov.vn

Trần Đỗ Quyên

Kế toán

quyentd@lamdong.gov.vn

Lê Thị Thanh Tuyền

Chuyên viên

tuyenltt@lamdong.gov.vn

Nguyễn Hữu Phương Anh

Kế toán trưởng

anhnhp@lamdong.gov.vn

Võ Thị Hồng Anh

Văn thư

anhvth@lamdong.gov.vn

2. Trung tâm Quản lý Cổng Thông tin điện tử

Nguyễn Vũ Linh Sang

Giám đốc

sangnvl@lamdong.gov.vn

Phan Minh Hoàng

Chuyên viên

hoangpm@lamdong.gov.vn

Nguyễn Duy Hữu

Chuyên viên

huund@lamdong.gov.vn

3. Trung tâm CNTT & TT

Trương Thị Thùy Nga

Phó giám đốc - Phụ trách

ngattt@lamdong.gov.vn

Thân Thị Quỳnh Trang

Trưởng phòng Tư vấn Dịch vụ

trangttq@lamdong.gov.vn

Trần Dũng

Trưởng phòng Nghiên cứu Đào tạo

dungt@lamdong.gov.vn

Nguyễn Thị Xuân Thu

Chuyên viên

thuntx@lamdong.gov.vn

4. Ban quản lý Dự án Khu Công nghệ tập trung

Tạ Thị Hồng Hải

Kế Toán

haitth@lamdong.gov.vn