Sở Tài nguyên Môi trường Lâm Đồng 

Địa chỉ hộp thư của cơ quanstnmt@lamdong.gov.vn


DANH SÁCH CHỨC DANH, ĐIỆN THOẠI VÀ EMAIL

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị, phòng, ban công tác

Địa chỉ thư điện tử

Điện thoại

1

Huỳnh Ngọc Hải

Giám đốc

Ban Giám đốc

haihn@lamdong.gov.vn

 

2

Lương Văn Ngự

Phó Giám đốc

Sở Tài nguyên và Môi trường

ngulv@lamdong.gov.vn

 

3

Phạm Quang Tường

Phó Giám đốc

Sở Tài nguyên và Môi trường

tuongpq@lamdong.gov.vn

 

4

Nguyễn Sô

Phó Giám đốc

Sở Tài nguyên và Môi trường

son@lamdong.gov.vn

 

5

Trần Quốc Tường

Phó Giám đốc

Sở Tài nguyên và Môi trường

tuongtq@lamdong.gov.vn

0978019978

6

Trần Viết Dũng

Chánh Văn Phòng

Văn phòng Sở

dungtv@lamdong.gov.vn

 

7

Nguyễn Văn Phương

Phó Chánh Văn Phòng

Văn phòng Sở

phuongnvtnmt@lamdong.gov.vn

 

8

Nguyễn Văn Trãi

Trưởng phòng

Phòng Kế hoạch – Tài chính

trainv@lamdong.gov.vn

 

9

Vũ Đức Thắng

Phó phòng

Phòng Kế hoạch – Tài chính

thuanvm@lamdong.gov.vn

 

10

Hoàng Thị Biên

Phó phòng

Phòng Kế hoạch – Tài chính

bienht@lamdong.gov.vn

 

11

Võ Ngọc Bảo

Chánh Thanh tra

Thanh tra Sở

baovn@lamdong.gov.vn

 

12

Lê Văn Ba

Phó Chánh Thanh Tra

Thanh tra Sở

balv@lamdong.gov.vn

 

13

Huỳnh Thiên Tính

Trưởng phòng

Phòng Khoáng sản

tinhht@lamdong.gov.vn

 

14

Nguyễn Văn Đức

Phó phòng

Phòng Khoáng sản

ducnv@lamdong.gov.vn

 

15

Ngô Trí Mão

Trưởng phòng

Phòng Tài nguyên nước

maont@lamdong.gov.vn

 

16

Bùi Đình Dũng

Phó phòng

Phòng Tài nguyên nước

dungbd@lamdong.gov.vn

 

17

Bùi Thanh Toàn

Trưởng phòng

Phòng Quản lý đất đai

toanbt@lamdong.gov.vn

 

18

Hồ Minh Châu

Phó phòng

Phòng Quản lý đất đai

chauhm@lamdong.gov.vn

 

19

Trần Công Lộc

Trưởng phòng

Phòng Pháp chế

loctc@lamdong.gov.vn

 

20

Nguyễn Văn Nhường

Phó phòng

Phòng Pháp chế

nhuongnv@lamdong.gov.vn

 

21

Nguyễn Thị Anh Hoa

Chi cục phó

Chi cục Bảo vệ Môi trường

hoatna@lamdong.gov.vn

 

22

La Thiện Luân

Chi cục phó

Chi cục Bảo vệ Môi trường

luanlt@lamdong.gov.vn

 

23

Trần Thị Thùy Dương

Giám đốc

Trung tâm Quan trắc TNMT

duongttt@lamdong.gov.vn

 

24

Phạm Hùng

Phó giám đốc

Trung tâm Quan trắc TNMT

hungp@lamdong.gov.vn

 

25

Nguyễn Phú Tuấn

Giám đốc

Văn phòng Đăng ký đất đai

tuannp@lamdong.gov.vn

 

26

Nguyễn Hữu Hồng

Phó giám đốc

Văn phòng Đăng ký đất đai

hongnh@lamdong.gov.vn

 

27

Nguyễn Duy Khánh

Phó giám đốc

Văn phòng Đăng ký đất đai

khanhnd@lamdong.gov.vn

 

28

Võ Đô Úy

Giám đốc

Trung tâm Kỹ thuật TNMT

uyvd@lamdong.gov.vn

 

29

Trần Nam Long

Phó phòng

Trung tâm Kỹ thuật TNMT

longtn@lamdong.gov.vn

 

30

Vũ Văn Cung

Phó Giám đốc

Trung tâm Phát triển quỹ đất

cungvv@lamdong.gov.vn

 

31

Lê Văn Mỹ

Phó Giám đốc

Trung tâm Phát triển quỹ đất

mylv@lamdong.gov.vn

 

 32

Cao Huỳnh Trang Bảo Toàn 

 Phó văn phòng

 Sở Tài nguyên và Môi trường

 toancht@lamdong.gov.vn

 0907 662249 

 33 Nguyễn Xuân Dương  Phó chi cục  Chi cục Bảo vệ Môi trường   duongnx@lamdong.gov.vn 098 9049455