Sở Tài nguyên Môi trường Lâm Đồng 

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : stnmt@lamdong.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị, phòng, ban công tác

Địa chỉ thư điện tử

1

Huỳnh Ngọc Hải

Giám đốc

Ban Giám đốc

haihn@lamdong.gov.vn

2

Lương Văn Ngự

Phó Giám đốc

Sở Tài nguyên và Môi trường

ngulv@lamdong.gov.vn

3

Phạm Quang Tường

Phó Giám đốc

Sở Tài nguyên và Môi trường

tuongpq@lamdong.gov.vn

4

Nguyễn Sô

Phó Giám đốc

Sở Tài nguyên và Môi trường

son@lamdong.gov.vn

5

Trần Viết Dũng

Chánh Văn Phòng

Văn phòng Sở

dungtv@lamdong.gov.vn

6

Nguyễn Văn Phương

Phó Chánh Văn Phòng

Văn phòng Sở

phuongnvtnmt@lamdong.gov.vn

7

Nguyễn Văn Trãi

Trưởng phòng

Phòng Kế hoạch – Tài chính

trainv@lamdong.gov.vn

8

Vũ Đức Thắng

Phó phòng

Phòng Kế hoạch – Tài chính

thuanvm@lamdong.gov.vn

9

Hoàng Thị Biên

Phó phòng

Phòng Kế hoạch – Tài chính

bienht@lamdong.gov.vn

10

Võ Ngọc Bảo

Chánh Thanh tra

Thanh tra Sở

baovn@lamdong.gov.vn

11

Lê Văn Ba

Phó Chánh Thanh Tra

Thanh tra Sở

balv@lamdong.gov.vn

12

Huỳnh Thiên Tính

Trưởng phòng

Phòng Khoáng sản

tinhht@lamdong.gov.vn

13

Nguyễn Văn Đức

Phó phòng

Phòng Khoáng sản

ducnv@lamdong.gov.vn

14

Ngô Trí Mão

Trưởng phòng

Phòng Tài nguyên nước

maont@lamdong.gov.vn

15

Bùi Đình Dũng

Phó phòng

Phòng Tài nguyên nước

dungbd@lamdong.gov.vn

16

Bùi Thanh Toàn

Trưởng phòng

Phòng Quản lý đất đai

toanbt@lamdong.gov.vn

17

Hồ Minh Châu

Phó phòng

Phòng Quản lý đất đai

chauhm@lamdong.gov.vn

18

Trần Quốc Tường

Phó phòng

Phòng Quản lý đất đai

tuongtq@lamdong.gov.vn

19

Trần Công Lộc

Trưởng phòng

Phòng Pháp chế

loctc@lamdong.gov.vn

20

Nguyễn Văn Nhường

Phó phòng

Phòng Pháp chế

nhuongnv@lamdong.gov.vn

21

Nguyễn Thị Anh Hoa

Chi cục phó

Chi cục Bảo vệ Môi trường

hoatna@lamdong.gov.vn

22

La Thiện Luân

Chi cục phó

Chi cục Bảo vệ Môi trường

luanlt@lamdong.gov.vn

23

Trần Thị Thùy Dương

Giám đốc

Trung tâm Quan trắc TNMT

duongttt@lamdong.gov.vn

24

Phạm Hùng

Phó giám đốc

Trung tâm Quan trắc TNMT

hungp@lamdong.gov.vn

25

Nguyễn Phú Tuấn

Giám đốc

Văn phòng Đăng ký đất đai

tuannp@lamdong.gov.vn

26

Nguyễn Hữu Hồng

Phó giám đốc

Văn phòng Đăng ký đất đai

hongnh@lamdong.gov.vn

27

Nguyễn Duy Khánh

Phó giám đốc

Văn phòng Đăng ký đất đai

khanhnd@lamdong.gov.vn

28

Võ Đô Úy

Giám đốc

Trung tâm Kỹ thuật TNMT

uyvd@lamdong.gov.vn

29

Trần Nam Long

Phó phòng

Trung tâm Kỹ thuật TNMT

longtn@lamdong.gov.vn

30

Vũ Văn Cung

Phó Giám đốc

Trung tâm Phát triển quỹ đất

cungvv@lamdong.gov.vn

31

Lê Văn Mỹ

Phó Giám đốc

Trung tâm Phát triển quỹ đất

mylv@lamdong.gov.vn