Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CẬP NHẬT NGÀY 04/12/2019

TÊN ĐƠN VỊ: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: Tầng 4, Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng

Máy trực trong giờ hành chính: 02633 837 497 Ngoài giờ hành chính: 0914 234 779

Hộp thư điện tử: snnptnt@lamdong.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

Cơ quan

Di động

LÃNH ĐẠO SỞ

1

Nguyễn Văn

Sơn

Giám đốc

837 497

0945254466

sonnv@lamdong.gov.vn

2

Võ Danh

Tuyên

Phó Giám đốc

0909644168

3

Nguyễn Văn

Châu

Phó Giám đốc

0918593216

chaunv@lamdong.gov.vn

VĂN PHÒNG SỞ

4

Trần Anh

Tuấn

Chánh Văn phòng

3 540 744

0914234779

tuanta.snptnt@lamdong.gov.vn

5

Nguyễn Thị

Mùi

Phó chánh Văn phòng

0909856922

6

Phạm Văn

Huy

Phó chánh Văn phòng

0913934607

7

Lê Đình Nhật

Hạ

Văn thư

3 837 497

0963468068

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

8

Nguyễn Thị

Hải

Trưởng phòng

3 829 756

0946007018

haingt@lamdong.gov.vn

9

Nguyễn Chí

Linh

Phó trưởng phòng

0918816707

linhnc@lamdong.gov.vn

10

Phạm Tiến

Hưng

Phó trưởng phòng

0949888000

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

11

Lê Quang

Nghiệp

Phó trưởng phòng

3 836 825

0913696078

12

Phạm Như

Ngọc

Phó trưởng phòng

0978578975

13

Nguyễn Mạnh

Hùng

Phó trưởng phòng

0979079277

THANH TRA SỞ

14

Võ Đình

Thọ

Chánh Thanh tra

3 837 064

0986878686

15

Lê Văn

Hùng

Phó chánh Thanh tra

0979729565

16

Trần Thanh

Bình

Phó chánh Thanh tra

0973736822

CÔNG ĐOÀN NGÀNH

17

Nguyễn Bá

Trung

Chủ tịch

3 828 948

0913430667

18

Phạm

Truyền

Phó chủ tịch

0942855618

 

TÊN ĐƠN VỊ: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: Tầng 4, Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng

Máy trực trong giờ hành chính: 02633 837 497 Ngoài giờ hành chính: 0914 234 779

Hộp thư điện tử: snnptnt@lamdong.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ 

Chi cục Thủy Lợi 

1

Nguyễn Hà

Lộc

Chi cục trưởng

02633 822 451

0983822184

2

Nguyễn Văn

Huề

Phó chi cục trưởng

0919440623

Chi cục Quản lý chất lượng nông Lâm sản và Thủy sản 

1

Nguyễn Thùy Quý

Chi cục trưởng

02633 811 953

0982394693

2

Nguyễn Phúc

Tín

Phó chi cục trưởng

0918824678

Chi cục Kiểm Lâm 

1

Nguyễn Khang

Thiên

Chi cục trưởng

02633 822 441

0912785509

2

Lê Đình

Việt

Phó chi cục trưởng

0914574979

Chi cục Phát triển nông thôn

1

Phạm

Hưng

Chi cục trưởng

02633 822 175

0983127304

2

Trương Thị Minh

Nguyệt

Phó chánh Văn phòng

0983829353

3

Hồ Thanh

Phát

Phó chi cục trưởng

0919259139

Chi cục Chăn nuôi Thúy y và Thủy sản

1

Phạm Phi

Long

Chi cục trưởng

02633 549 553

0913636906

2

Hà Thị Mai

Hương

Phó chi cục trưởng

0918525270

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

1

Nguyễn Thị

Tuyết

Phó chi cục trưởng

02633 829 857

0983371755

2

Nguyễn Thị Phương

Loan

Phó chi cục trưởng

0986453989

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

1

Hoàng Tất

Dương

Giám đốc

02633577667

0978620979

2

Võ Minh

Thâm

Phó Giám đốc

0918249005

3

Nguyễn Văn

Bằng

Phó Giám đốc

0918815103

4

Phạm Văn

An

Phó Giám đốc

0918753023

Trung tâm Khuyến Nông

1

Trần Văn

Tuận

Giám đốc

02633 824 180

0918779217

2

Nguyễn Minh

Trường

Phó Giám đốc

0909363147

3

Võ Văn

Lập

Phó Giám đốc

0908179295

4

Nguyễn Nhất

Ninh

Phó Giám đốc

02633 821 643

0913736777

5

Phan Văn

Hợi

Phó Giám đốc

0909206219

Trung tâm Quản lý đầu tư và Khai thác Thủy lợi

1

Trịnh Quang

Ứng

Giám đốc

02633 833 786

0918564915

2

Nguyễn Bá

Bình

Phó Giám đốc

0913865129

3

Phùng Đức

Lộc

Phó Giám đốc

0915152230

Trung tâm Giống và Vật tư nông nghiệp

1

Nguyễn Thành

Đạt

Giám đốc

02633 822 345

0918312758

2

Lê Thị Bạch

Thanh

Phó Giám đốc

0982602861

3

Lê Đỗ Hoàng

Việt

Phó Giám đốc

0919066873

4

Hồ Tấn

Mỹ

Phó Giám đốc

0985445633

5

Trần Minh

Điện

Phó Giám đốc

0908296545

Văn phòng Điều phối Chương trình Nông thôn mới

1

Nguyễn Đình

Khoát

Phó chánh Văn phòng

0986238689

Ban quản lý Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT)

1

Phạm Trung

Dũng

Giám đốc

02633 541 668

0918814135

2

Nguyễn Phùng

Hạnh

Phó Giám đốc

0918810331

Ban quản lý Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và An toàn thực phẩm (LIFSAP)

1

Nguyễn Minh

Sơn

Giám đốc

02633 818 868

0918564298

2

Phan Quốc

Hùng

Phó Giám đốc

0913709524

3

Tống Duy

Hùng

Phó Giám đốc

01666080399

BQL Dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1

Hà Thanh

Bình

Giám đốc

02633 510 208

0982047504

2

Đinh Dũng

Tuấn

Phó Giám đốc

01627221970

3

Lê Xuân

Mạnh

Phó Giám đốc

0986772079

 

Danh bạ cũ

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: Tầng 4, Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng 
Máy trực trong giờ hành chính: 02633 837 497 Ngoài giờ hành chính: 0914 234 779
Hộp thư điện tử: snnptnt@lamdong.gov.vn
STT Họ và Tên Chức vụ Địa chỉ thư điện tử công vụ
LÃNH ĐẠO SỞ
1 Nguyễn Văn Sơn Giám đốc sonnv@lamdong.gov.vn
2 Hoàng Sĩ Bích Phó Giám đốc bichhs@lamdong.gov.vn
3 Võ Danh Tuyên Phó Giám đốc
VĂN PHÒNG SỞ
(vp-snnptnt@lamdong.gov.vn)
4 Trần Anh Tuấn Chánh Văn phòng tuanta.snptnt@lamdong.gov.vn
5 Nguyễn Thị Mùi Phó chánh Văn phòng
6 Nguyễn Thị Thanh Sơn Văn thư
PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
(ptckh-nnptnt@lamdong.gov.vn)
7 Nguyễn Thị Hải Trưởng phòng haingt@lamdong.gov.vn
8 Nguyễn Chí Linh Phó trưởng phòng linhnc@lamdong.gov.vn
9 Phạm Tiến Hưng Phó trưởng phòng
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
10 Trần Văn Thông Trưởng phòng
11 Phạm Như Ngọc Phó trưởng phòng
12 Nguyễn Mạnh Hùng Phó trưởng phòng
THANH TRA SỞ
(tt-nnptnt@lamdong.gov.vn)
13 Võ Đình Thọ Chánh Thanh tra
14 Lê Văn Hùng Phó chánh Thanh tra
15 Trần Thanh Bình Phó chánh Thanh tra
CÔNG ĐOÀN NGÀNH
16 Nguyễn Bá Trung Chủ tịch
17 Phạm Truyền Phó chủ tịch
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ
Chi cục Thủy Lợi
(cctl@lamdong.gov.vn)
18 Nguyễn Hà Lộc Chi cục trưởng locnh@lamdong.gov.vn
19 Nguyễn Văn Huề Phó chi cục trưởng
Chi cục Quản lý chất lượng nông Lâm sản và Thủy sản
(ccqlclnlsts@lamdong.gov.vn)
20 Nguyễn Văn Lục Chi cục trưởng
21 Nguyễn Phúc Tín Phó chi cục trưởng
22 Nguyễn Thùy Quý Phó chi cục trưởng
Chi cục Kiểm Lâm
(cckl@lamdong.gov.vn)
23 Nguyễn Khang Thiên Chi cục trưởng
24 Lê Quang Nghiệp Phó chi cục trưởng
25 Bùi Thanh Phong Phó chi cục trưởng
26 Phạm Văn Huy Phó chi cục trưởng
27 Đội KLCD & PCCCR số 1 dklcdpcccr1@lamdong.gov.vn
28 Đội KLCD & PCCCR số 2 dklcdpcccr2@lamdong.gov.vn
29 Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng hklductrong@lamdong.gov.vn
30 Hạt Kiểm lâm huyện Di Linh hkldilinh@lamdong.gov.vn
31 Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương hkllacduong@lamdong.gov.vn
32 Hạt Kiểm lâm huyện Đam Rông hkldamrong@lamdong.gov.vn
33 Hạt Kiểm lâm Tp Bảo Lộc hklbaoloc@lamdong.gov.vn
34 Hạt Kiểm lâm huyện Đạ Tẻh hkldateh@lamdong.gov.vn
35 Hạt Kiểm lâm Tp Đà Lạt hkldalat@lamdong.gov.vn
36 Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm hklbaolam@lamdong.gov.vn
37 Hạt Kiểm lâm huyện Đơn Dương hkldonduong@lamdong.gov.vn
38 Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Hà hkllamha@lamdong.gov.vn
39 Hạt Kiểm lâm huyện Đạ Huoai hkldahuoai@lamdong.gov.vn
40 Hạt Kiểm lâm huyện Cát Tiên hklcattien@lamdong.gov.vn
Chi cục Phát triển nông thôn
(ccptnt@lamdong.gov.vn)
41 Phạm Hưng Chi cục trưởng
42 Hồ Thanh Phát Phó chi cục trưởng
Chi cục Chăn nuôi Thúy y và Thủy sản
(ccty@lamdong.gov.vn)
43 Nguyễn Đức Hưng Chi cục trưởng
44 Hoàng Huy Liệu Phó chi cục trưởng
45 Phạm Phi Long Phó chi cục trưởng
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
(ccbvtv@lamdong.gov.vn)
46 Lại Thế Hưng Chi cục trưởng
47 Nguyễn Thị Tuyết Phó chi cục trưởng
48 Đào Văn Toàn Phó chi cục trưởng
49 Nguyễn Thị Phương Loan Phó chi cục trưởng
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
qbvptr@lamdong.gov.vn
50 Hoàng Tất Dương Giám đốc
51 Võ Minh Thâm Phó Giám đốc
52 Nguyễn Văn Bằng Phó Giám đốc
53 Phạm Văn An Phó Giám đốc
Trung tâm Khuyến Nông
(ttkn@lamdong.gov.vn)
54 Nguyễn Minh Trường Phó Giám đốc
55 Võ Văn Lập Phó Giám đốc
Trung tâm Dự trữ Vật tư Thú Y và Bảo vệ thực vật
56 Trần Văn Tuận Giám đốc
57 Trần Duy Thương Phó Giám đốc
Trung tâm Quản lý đầu tư và Khai thác Thủy lợi
58 Trịnh Quang Ứng Giám đốc
59 Nguyễn Bá Bình Phó Giám đốc
60 Phùng Đức Lộc Phó Giám đốc
Trung tâm Giống và Vật tư nông nghiệp
61 Nguyễn Thành Đạt Giám đốc
62 Lê Thị Bạch Thanh Phó Giám đốc
63 Lê Đỗ Hoàng Việt Phó Giám đốc
64 Hồ Tấn Mỹ Phó Giám đốc
65 Trần Minh Điện Phó Giám đốc
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
66 Nguyễn Nhất Ninh Giám đốc
67 Phan Văn Hợi Phó Giám đốc
Văn phòng Điều phối Chương trình Nông thôn mới
68 Nguyễn Đình Khoát Phó chánh Văn phòng
Ban quản lý Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT)
69 Phạm Trung Dũng Giám đốc
70 Nguyễn Phùng Hạnh Phó Giám đốc
BQL Dự án Phát triển CSHT nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên (PRICHP)
71 Đinh Dũng Tuấn Phó Giám đốc
Ban quản lý Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và An toàn thực phẩm (LIFSAP)
72 Nguyễn Minh Sơn Giám đốc
73 Phan Quốc Hùng Phó Giám đốc
74 Tống Duy Hùng Phó Giám đốc
BQL Dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn
75 Hà Thanh Bình Giám đốc
76 Lê Xuân Mạnh Phó Giám đốc
77 Đinh Dũng Tuấn Phó Giám đốc