Sở Khoa học Công nghệ  

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Địa chỉ hộp thư của cơ quan : skhcn@lamdong.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị, phòng ban công tác

Địa chỉ thư điện tử

1

Võ thị Hảo

Giám đốc

Sở KH&CN

haovt@lamdong.gov.vn

2

Nguyễn Minh Tâm

Phó Giám đốc

Sở KH&CN

tamnm@lamdong.gov.vn

3

Đoàn Minh Ngọc

Phó Giám đốc

Sở KH&CN

ngocdm@lamdong.gov.vn

4

Trần Minh Châu

Chánh Văn phòng

Văn phòng Sở

chautm@lamdong.gov.vn

5

Đoàn Doãn Ái

Trưởng phòng

Phòng Kế hoạch tài chính

6

Lê Xuân Phúc

Trưởng phòng

Phòng Quản lý khoa học

phuclx@lamdong.gov.vn

7

Võ Khiếm

Trưởng phòng

Phòng Quản lý công nghệ

khiemvo@lamdong.gov.vn

8

Lê Đức Thọ

Chánh Thanh tra

Thanh tra Sở

thold@lamdong.gov.vn

9

Quản Hành Quân

Giám đốc

Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng

10

Nguyễn Thị Hải

Trưởng phòng kiểm nghiệm

Phòng kiểm nghiệm

11

Nguyễn Liên Sơn

Phụ trách phòng chứng nhận

Phòng chứng nhận chất lượng

12

Phạm Thị Nhâm

Phó Chi cục trưởng - Phụ trách Chi cục

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

nhampt@lamdong.gov.vn

13

Nguyễn Văn Lâm

Phó Chi cục trưởng

Chi cục TĐC

lamnv@lamdong.gov.vn

14

Nguyễn Thị Tâm

Phụ trách phòng

Phòng HCTH – Chi cục TĐC

tamnt@lamdong.gov.vn

15

Nguyễn Đức Quang

Trưởng phòng

Phòng Quản lý Đo lường– Chi cục TĐC

quangnd@lamdong.gov.vn

16

Nguyễn Tú Uyên

Trưởng phòng

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn chất lượng– Chi cục TĐC

uyennt@lamdong.gov.vn

17

Hồ Quốc Thanh

Trưởng phòng

Phòng Kiểm tra– Chi cục TĐC

thanhquoc@lamdong.gov.vn

18

Nguyễn Như Chương

Giám đốc

Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng

19

Lê Tiến Thắng

Phó giám đốc

Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng

20

Lê Thành Trung

Phó giám đốc

Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng

21

Nguyễn Văn Quang

Trưởng phòng

Phòng Chuyển giao khoa học công nghệ

22

Phan Quốc Chính

Trưởng phòng

Phòng Công nghệ sinh học

23

Ngô Đình Văn Châu

Giám đốc

Trung tâm Tin học và thông tin

24

Ngô Huy Đông

Phó giám đốc

Trung tâm Tin học và thông tin

25

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Phó giám đốc

Trung tâm Tin học và thông tin

26

Nguyễn Hồng Ngọc

Trưởng phòng

Phòng Nghiệp vụ - Trung tâm Tin học và thông tin

27

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng

Phòng phổ biến - Trung tâm Tin học và thông tin

28

Huỳnh Thanh Mai

Phó Trưởng phòng

Phòng hành chính - Trung tâm Tin học và thông tin

29

Phan Công Du

Giám đốc

BQL Khu CNSH và NN ứng dụng CNC Đà Lạt

30

Nguyễn Lê Quốc Hùng

P. Giám đốc

BQL Khu CNSH và NN ứng dụng CNC Đà Lạt