Sở Giáo dục Đào tạo 

 

Địa chỉ hộp thư của cơ quan :  sgddt@lamdong.gov.vn 

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị, phòng, ban công tác

Địa chỉ thư điện tử

1

Đàm Thị Kinh

Giám đốc

 

 kinhdt@lamdong.gov.vn

2

Huỳnh Quang Long

Phó Giám đốc

 

longhg@lamdong.gov.vn

3

Phạm Thị Hồng Hải

Phó Giám đốc

 

 hai_Qth@lamdong.gov.vn

4

Đặng Trọng Giang

Chánh Văn phòng

Văn phòng Sở

 sgddt@lamdong.gov.vn