Sở Giáo dục Đào tạo 

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : sgddt@lamdong.gov.vn   

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị, phòng ban

Địa chỉ email công vụ

1

Đàm Thị Kinh

Giám đốc

Sở GDĐT

dtkinh.giamdoc.solamdong@moet.edu.vn

kinhdt@lamdong.gov.vn 

2

Huỳnh Quang Long

Phó Giám đốc

Sở GDĐT

hqlong.phogiamdoc.solamdong@moet.edu.vn

longhg@lamdong.gov.vn 

3

Phạm Thị Hồng Hải

Phó Giám đốc

Sở GDĐT

pthhai.phogiamdoc.solamdong@moet.edu.vn

haipth@lamdong.gov.vn 

4

Trần Đức Lợi

Phó Giám đốc

Sở GDĐT

tdloi.phogiamdoc.solamdong@moet.edu.vn 

loitd@lamdong.gov.vn

5

Đặng Trọng Giang

Chánh VP

Văn phòng

vanphong.solamdong@moet.edu.vn 

6

Nguyễn Thị Thanh Mai

Phó Chánh VP

Văn phòng

vanphong.solamdong@moet.edu.vn 

7

Lê Thái Loan

Chánh TTra

Thanh tra

thanhtra.solamdong@moet.edu.vn 

8

Lê Tấn Hùng

Phó Chánh TTra

Thanh tra

thanhtra.solamdong@moet.edu.vn 

9

Hà Đỗ Thái

Phó TP

Phòng TCCB

phongTCCB.solamdong@moet.edu.vn 

10

Nguyễn Vĩnh Hiến

Trưởng phòng

Phòng KHTC

phongKHTC.solamdong@moet.edu.vn 

11

Lê Quý Dực

Phó TP

Phòng KHTC

phongKHTC.solamdong@moet.edu.vn 

12

Lê Văn Lai

Trưởng phòng

Phòng KT&KĐ CLGD

PhongKTKD.solamdong@moet.edu.vn 

13

Nguyễn Tấn Hiệp

Phó TP

Phòng KT&KĐ CLGD

PhongKTKD.solamdong@moet.edu.vn 

14

Hà Văn Thanh

Trưởng Phòng

Phòng GDTX

phongGDTX.solamdong@moet.edu.vn 

15

Nguyễn Quốc Tuý

Trưởng Phòng

Phòng GDTrH

phongGDTrH.solamdong@moet.edu.vn 

16

Phan Linh Khánh

Phó TP

Phòng GDTrH

phongGDTrH.solamdong@moet.edu.vn 

17

Nguyễn Duy Hải

Trưởng phòng

Phòng GDTH

phongGDTH.solamdong@moet.edu.vn 

18

Hồ Hoàng Thanh Vân

Phó TP

Phòng GDTH

phongGDTH.solamdong@moet.edu.vn 

19

Nguyễn Thị Hồng Diễm

Trưởng phòng

Phòng GDMN

phongGDMN.solamdong@moet.edu.vn 

20

Trần Thị Kim Ngân

Phó TP

Phòng CTTT

phongCTTT.solamdong@moet.edu.vn