Sở Giáo dục Đào tạo 

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : sgddt@lamdong.gov.vn   

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị, phòng ban

Địa chỉ email công vụ

1

Phạm Thị Hồng Hải

Giám đốc

Sở GDĐT

pthhai.phogiamdoc.solamdong@moet.edu.vn

haipth@lamdong.gov.vn 

2

Huỳnh Quang Long

Phó Giám đốc

Sở GDĐT

hqlong.phogiamdoc.solamdong@moet.edu.vn

longhg@lamdong.gov.vn 

3

Trần Đức Lợi

Phó Giám đốc

Sở GDĐT

tdloi.phogiamdoc.solamdong@moet.edu.vn 

loitd@lamdong.gov.vn

4

Đặng Trọng Giang

Chánh VP

Văn phòng

vanphong.solamdong@moet.edu.vn 

5

Nguyễn Thị Thanh Mai

Phó Chánh VP

Văn phòng

vanphong.solamdong@moet.edu.vn 

6

Lê Thái Loan

Chánh TTra

Thanh tra

thanhtra.solamdong@moet.edu.vn 

7

Lê Tấn Hùng

Phó Chánh TTra

Thanh tra

thanhtra.solamdong@moet.edu.vn 

8

Hà Đỗ Thái

Phó TP

Phòng TCCB

phongTCCB.solamdong@moet.edu.vn 

9

Nguyễn Vĩnh Hiến

Trưởng phòng

Phòng KHTC

phongKHTC.solamdong@moet.edu.vn 

10

Lê Quý Dực

Phó TP

Phòng KHTC

phongKHTC.solamdong@moet.edu.vn 

11

Lê Văn Lai

Trưởng phòng

Phòng KT&KĐ CLGD

PhongKTKD.solamdong@moet.edu.vn 

12

Nguyễn Tấn Hiệp

Phó TP

Phòng KT&KĐ CLGD

PhongKTKD.solamdong@moet.edu.vn 

13

Hà Văn Thanh

Trưởng Phòng

Phòng GDTX

phongGDTX.solamdong@moet.edu.vn 

14

Nguyễn Quốc Tuý

Trưởng Phòng

Phòng GDTrH

phongGDTrH.solamdong@moet.edu.vn 

15

Phan Linh Khánh

Phó TP

Phòng GDTrH

phongGDTrH.solamdong@moet.edu.vn 

16

Nguyễn Duy Hải

Trưởng phòng

Phòng GDTH

phongGDTH.solamdong@moet.edu.vn 

17

Hồ Hoàng Thanh Vân

Phó TP

Phòng GDTH

phongGDTH.solamdong@moet.edu.vn 

18

Nguyễn Thị Hồng Diễm

Trưởng phòng

Phòng GDMN

phongGDMN.solamdong@moet.edu.vn 

19

Trần Thị Kim Ngân

Phó TP

Phòng CTTT

phongCTTT.solamdong@moet.edu.vn