Kho Bạc Nhà Nước 

 

Địa chỉ hộp thư của cơ quan :  kbnn@lamdong.gov.vn 

 

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị, phòng ban công tác

Địa chỉ email

công vụ

1

Trần Thị Thanh Hương

Giám đốc

KBNN Lâm Đồng

huongttt@vst.gov.vn

ttthuong@lamdong.gov.vn

2

Nguyễn Quốc Chiến

Phó giám đốc

KBNN Lâm Đồng

chiennq@vst.gov.vn

chiennq@lamdong.gov.vn

3

Mai Giang Nam

Phó giám đốc

KBNN Lâm Đồng

nammg@vst.gov.vn

4

Đặng Hồng Lê

Chánh

Văn phòng

KBNN Lâm Đồng

ledh@vst.gov.vn

5

Nguyễn Xuân Hải

Trưởng phòng

Phòng Kiểm soát chi

hainx@vst.gov.vn

6

Phạm Thị Kim Huế

Trưởng phòng

Phòng Tài vụ

huepk@vst.gov.vn

7

Lê Thị Thanh Yến

Trưởng phòng

Phòng Kế toán

Nhà nước

yenltt@vst.gov.vn

8

Lê Thanh Hùng

Trưởng phòng

Phòng Tin học

hunglt02@vst.gov.vn

9

Hà Thị Thanh Hương

Trưởng phòng

Phòng Giao dịch

huonghtt@vst.gov.vn

10

Nguyễn Hoài Nam

Trưởng phòng

Phòng TCCB

namnh03@vst.gov.vn

11

Trần Chí Hiếu

Trưởng phòng

Phòng Thanh tra kiểm tra

hieutc@vst.gov.vn