Kho Bạc Nhà Nước 

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : kbnn@lamdong.gov.vn


 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị, phòng ban Địa chỉ mail công vụ
1 Trần Thị Thanh Hương Giám đốc KBNN Lâm Đồng huongttt@lamdong.gov.vn
2 Nguyễn Quốc Chiến P. Giám đốc KBNN Lâm Đồng chiennq@lamdong.gov.vn
3 Mai Giang Nam P. Giám đốc KBNN Lâm Đồng nammg@lamdong.gov.vn