Cục Thống Kê 

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - CỤC THỐNG KÊ

Địa chỉ hộp thư của cơ quan: ctk@lamdong.gov.vn 

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị, phòng, ban công tác

Địa chỉ thư điện tử

1

Nguyễn Tấn Châu

Cục Trưởng

Cục Thống kê Lâm Đồng

chaunt@lamdong.gov.vn

2

Nguyễn Công Thạnh

Phó Cục trưởng

Cục Thống kê Lâm Đồng

thanhnc@lamdong.gov.vn

3

Hồ Trung Hiếu

Phó Cục trưởng

Cục Thống kê Lâm Đồng

hieuht@lamdong.gov.vn

4

Lê Xuân Hảo

Trưởng phòng TCHC

Phòng TCHC CTK Lâm Đồng

haolx@lamdong.gov.vn