Cục Thống Kê 

Địa chỉ hộp thư của cơ quan: ctk@lamdong.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị, phòng,
ban

Địa chỉ thư điện tử

1

Nguyễn Tấn Châu

Cục Trưởng

Cục Thống kê Lâm Đồng

chaunt@lamdong.gov.vn

2

Nguyễn Công Thạnh

Phó Cục trưởng

Cục Thống kê Lâm Đồng

thanhnc@lamdong.gov.vn

3

Hồ Trung Hiếu

Phó Cục trưởng

Cục Thống kê Lâm Đồng

hieuht@lamdong.gov.vn