Cục Thống Kê 

Địa chỉ hộp thư của cơ quan: ctk@lamdong.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị, phòng,
ban

Điện thoại cơ quan  Điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Nguyễn Tấn Châu

Cục Trưởng

Cục Thống kê Lâm Đồng

 02633912963  0918007441

chaunt@lamdong.gov.vn

2

Nguyễn Công Thạnh

Phó Cục trưởng

Cục Thống kê Lâm Đồng

 02632203207 0913865078 

thanhnc@lamdong.gov.vn

3

Nguyễn Khắc Hoàng

Phó Cục trưởng

Cục Thống kê Lâm Đồng

 02633747116  0918220045

hoangnk@lamdong.gov.vn