Ban QL các KCN 

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : bqlkcn@lamdong.gov.vn    

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị, phòng ban

Điện thoại 

Địa chỉ mail công vụ

1

Trần Xuân Vượng

Trưởng ban

 

0908.077.286 

vuongtx@lamdong.gov.vn

Võ Văn Phương  Phó ban       

2

Phạm Thế Hùng

P. Trưởng ban

 

 0913.865.391

pthung@lamdong.gov.vn

3

Đỗ Xuân Kiên

P. Trưởng ban

 

0918.675.379 

kiendx@lamdong.gov.vn

4

Đặng Kim Lâm

Chánh Văn phòng

Văn phòng Ban 

0962.971.675 

lamdk@lamdong.gov.vn

5

Nguyễn Quang Đạt

Trưởng phòng

Phòng Nghiệp vụ 0913.684.679 

datnq@lamdong.gov.vn

6

Võ T.Tuyết Nhung

Phó trưởng phòng

Phòng Nghiệp vụ

 0983.412.101

nhungvtt@lamdong.gov.vn

7

Nguyễn Hoàng Vũ

Phó chánh Văn phòng

Văn phòng Ban 

0896.468.689 

vunh@lamdong.gov.vn