Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH
Địa chỉ hộp thư của cơ quan : bchqs@lamdong.gov.vn

TT

Họ và tên

Cấp bậc

Chức vụ

Địa chỉ thư điện tử

1

Nguyễn Bình Sơn

Đại tá Chỉ huy trưởng
sonnb@lamdong.gov.vn

2

Nguyễn Nhật Nga

Đại tá

Chính ủy

ngann@lamdong.gov.vn

3

Đỗ Quang Bình

Đại tá Phó CHT - TMT binhdq.bchqs@lamdong.gov.vn

4

Trần Chiến

Đại tá Phó Chính ủy chient@lamdong.gov.vn

5

Phan Văn Hùng

Đại tá Phó Tham mưu trưởng hungpv.bchqs@lamdong.gov.vn

6

Huỳnh Đông Đức

Đại tá Phó Tham mưu trưởng duchd@lamdong.gov.vn

7

Trần Ngọc Phụng

Đại tá Phó Tham mưu trưởng phungtn@lamdong.gov.vn

8

Vy Thanh Minh

Thượng tá Phó Tham mưu trưởng minhvt@lamdong.gov.vn

9

Trần Thế Vũ

Đại tá Chủ nhiệm chính trị vutt.bchqs@lamdong.gov.vn

10

Trần Phương Hướng

Thượng tá Phó CNCT huongtp@lamdong.gov.vn

11

Nguyễn Thanh Quảng

Thượng tá Phó CNCT quangnt.bchqs@lamdong.gov.vn

12

Lê Văn Hùng

Đại tá Chủ nhiệm Hậu cần hunglv.bchqs@lamdong.gov.vn

13

Hoàng Văn Hải

Thượng tá Phó CNHC haihv.bchqs@lamdong.gov.vn

14

Trương Đình Đáng

Thượng tá Chủ nhiệm Kỹ thuật
dangtd@lamdong.gov.vn

15

Cao Văn Nhường

Thượng tá Phó CNKT nhuongcv@lamdong.gov.vn

16

Nguyễn Thành Đô

Thượng tá Chánh Văn Phòng dont.bchqs@lamdong.gov.vn