Trung tâm Hành chính công 

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : tthcc@lamdong.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị, phòng ban công tác

Địa chỉ thư điện tử

1

Nguyễn Thị Minh Hiền Giám đốc  

hienntm@lamdong.gov.vn

2

     

@lamdong.gov.vn

3

     

@lamdong.gov.vn

4

     

@lamdong.gov.vn

5

     

@lamdong.gov.vn