Sở Nội Vụ 

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - SỞ NỘI VỤ
 
Địa chỉ hộp thư của cơ quan : snv@lamdong.gov.vn 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ thư điện tử

1. Sở Nội vụ

 

Nguyễn Văn Hùng

Giám đốc

nvhung@lamdong.gov.vn

 

Phạm Văn Sơn

Phó giám đốc

sonpv@lamdong.gov.vn

 

Đàm Minh Tuấn

Phó giám đốc

tuandm@lamdong.gov.vn

 

Trần Hồng Quyết

Phó giám đốc

quyetth@lamdong.gov.vn

 

Võ Thị Khiết

Phó giám đốc - Trưởng ban TĐ-KT

khietvt@lamdong.gov.vn

 

Ngô Văn Đức

Phó giám đốc - Trưởng ban Tôn giáo

vanduc@lamdong.gov.vn

 

Nguyễn Đức Vũ

Chánh Văn phòng

ndvu@lamdong.gov.vn

 

Đặng Đình Đan

Chánh Thanh tra

dandd@lamdong.gov.vn

 

Lê Xuân Hương

Trưởng phòng

huonglx@lamdong.gov.vn

 

Trương Văn Phi

Trưởng phòng

phitv@lamdong.gov.vn

 

Chế Công Thuận

Phó phòng

thuancc@lamdong.gov.vn

 

Phan Thị Thu Hằng

Phó phòng

hangptt@lamdong.gov.vn

 

Trần Ngọc Xuân

Phó phòng

xuantn@lamdong.gov.vn

 

Võ Thu Hồng

Phó phòng

hongvt@lamdong.gov.vn

 

Đặng Ngọc Sơn

Chuyên viên

sondn@lamdong.gov.vn

 

Hoàng Kim Cương

Chuyên viên

cuonghk@lamdong.gov.vn

 

K' Rơ Jang Luyến

Chuyên viên

luyenkrj@lamdong.gov.vn

 

Lê Hoàng Thùy Dương

chuyên viên

duonglht@lamdong.gov.vn

 

Lê Minh Tuấn

Chuyên viên

tuanlm@lamdong.gov.vn

 

Mai Thị Thúy Hoa

Chuyên viên

hoamtt@lamdong.gov.vn

 

Nguyễn Lê Anh Đào

Chuyên viên

daonla@lamdong.gov.vn

 

Nguyễn Thị Thủy

Chuyên viên

thuynguyen@lamdong.gov.vn

 

Nguyễn Văn Tâm

Chuyên viên

nvtam@lamdong.gov.vn

 

Nguyễn Xuân Hương

Chuyên viên

huongnx@lamdong.gov.vn

 

Triệu Quốc Viện

Chuyên viên

vientq@lamdong.gov.vn

 

Vũ Quang Tuyên

Chuyên viên

tuyenvq@lamdong.gov.vn

 

Phạm Phi Thăng

Thanh Tra viên

thangpp@lamdong.gov.vn

 

Đỗ Thị Lan Hương

Cán bộ một cửa

huongdtl@lamdong.gov.vn

 

Dương Thị Thúy

Văn thư

dtthuy@lamdong.gov.vn

 

Nguyễn Thị Thu Hà

Kế toán

nttha@lamdong.gov.vn

2. Ban Thi đua - Khen thưởng

btdkt@lamdong.gov.vn

 

Nguyễn Đình Quyến

Trưởng phòng

quyennd@lamdong.gov.vn

 

Nguyễn Văn Dương

Trưởng phòng

nvduong@lamdong.gov.vn

 

Nguyễn Đình Khánh

Chuyên viên

ndkhanh@lamdong.gov.vn

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trâm

Chuyên viên

tramntq@lamdong.gov.vn

 

Phạm Thị Thơ

Chuyên viên

thopt@lamdong.gov.vn

 

Lê Thị Đoan Chinh

Cán bộ

chinhltd@lamdong.gov.vn

 

Võ Thị Mỹ Linh

Cán bộ

linhvtm@lamdong.gov.vn

3. Ban Tôn giáo

btg@lamdong.gov.vn

 

Lê Minh An

Phó Trưởng ban

lman@lamdong.gov.vn

 

Lê minh Quang

Phó Trưởng ban

lmquang@lamdong.gov.vn

 

Nguyễn Xuân Công

Phó phòng

congnx@lamdong.gov.vn

 

Đặng Xuân Hồng

Chuyên viên

dxhong@lamdong.gov.vn

 

Nguyễn Thị Khánh Hà

Chuyên viên

hantk@lamdong.gov.vn

 

Phạm Thị Kim Liên

Chuyên viên

ptklien@lamdong.gov.vn

 

Hồ Quang Hiền

Cán bộ

hqhien@lamdong.gov.vn

 

Nguyễn Hàm Mạnh

Cán bộ

manhnh@lamdong.gov.vn

 

Hoàng Thị Mỹ Trang

Cán bộ

mytrang@lamdong.gov.vn

4. Trung tâm Lưu trữ tỉnh

 

Lê Văn Công

Giám đốc

lvcong@lamdong.gov.vn

 

Trần Nguyễn Bảo Quyên

Kế toán

quyentnb@lamdong.gov.vn

 

Vũ Kim Sử

Cán bộ

vksu@lamdong.gov.vn

 

Vũ Thị Lê Ly

Cán bộ

lyvtl@lamdong.gov.vn

5. Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tại chức

 

Nguyễn Xuân Kỳ

Giám đốc

kynx@lamdong.gov.vn

 

Nguyễn Thị Liễu

Phó giám đốc

ntlieu@lamdong.gov.vn

 

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó giám đốc

ntthuyen@lamdong.gov.vn

 

Bùi Gia Đức

Trưởng phòng

ducbg@lamdong.gov.vn

 

Đỗ Quốc Anh

Trưởng phòng

dqanh@lamdong.gov.vn

 

Nguyễn Thị Thơm

Trưởng phòng

thomnt@lamdong.gov.vn

 

Đinh Viết Tuấn

Q. Trưởng phòng

tuandv@lamdong.gov.vn

 

Đoàn Quang Duy Tuấn

Phó phòng

tuandqd@lamdong.gov.vn

 

Ngô Thị Thúy Vi

Phó phòng

vintt@lamdong.gov.vn

 

Trần Thị Kim Hoa

Phó phòng

hoattk@lamdong.gov.vn

 

Trần Văn Công

Phó phòng

congtv@lamdong.gov.vn

 

Chế Thị Như Quỳnh

Chuyên viên

quynhctn@lamdong.gov.vn

 

Hoàng Văn Trung

Chuyên viên

trunghv@lamdong.gov.vn

 

Ngô Thị Hồng Loan

Chuyên viên

loannth@lamdong.gov.vn

 

Phan Công Thành

Chuyên viên

thanhpc@lamdong.gov.vn

 

Trần Quốc Tại

Chuyên viên

taitq@lamdong.gov.vn

 

Nguyễn Văn Phước

Chuyên viên

phuocnv@lamdong.gov.vn

 

Trần Thị Lạc

Kế toán

lactt@lamdong.gov.vn

 

Phan Cảnh Lộc

Quản lý KTX

locpc@lamdong.gov.vn

 

Huỳnh Thị Bích Vân

Thủ quỹ

htbvan@lamdong.gov.vn

 

Trương Thị Oanh

Văn thư

oanhtt@lamdong.gov.vn