Sở Nội Vụ 
DANH SÁCH EMAIL CÔNG VỤ SỞ NỘI VỤ TỈNH LÂM ĐỒNG
EMAIL CƠ QUAN: snv@lamdong.gov.vn

STT Họ và Tên Chức vụ Đơn vị, phòng ban Địa chỉ mail công vụ
1 Trương Văn Hòa Giám đốc Ban Giám đốc tvhoa@lamdong.gov.vn
2 Trần Hồng Quyết Phó Giám đốc quyetth@lamdong.gov.vn
3 Đàm Minh Tuấn Phó Giám đốc, Trưởng ban TĐ-KT tuandm@lamdong.gov.vn
4 Ngô Văn Đức Phó Giám đốc, Trưởng ban Tôn giáo vanduc@lamdong.gov.vn
5 Trần Ngọc Xuân Chánh Văn phòng Văn phòng Sở xuantn@lamdong.gov.vn
6 Nguyễn Thị Thu Hà Phó Chánh Văn phòng nttha@lamdong.gov.vn
7 Võ Thu Hồng Trưởng phòng Phòng Công chức viên chức hongvt@lamdong.gov.vn
8 Hoàng Kim Cương Phó Trưởng phòng cuonghk@lamdong.gov.vn
9 Lê Minh Tuấn Phó Trưởng phòng tuanlm@lamdong.gov.vn
10 Nguyễn Văn Thu Trưởng phòng Phòng Cải cách hành chính thunvsnv@lamdong.gov.vn
11 Nguyễn Công Tâm Phó Trưởng phòng tamnc@lamdong.gov.vn
12 Phạm Phi Thăng Chánh Thanh tra Thanh tra Sở thangpp@lamdong.gov.vn
13 Đặng Ngọc Sơn Phó Trưởng phòng Phụ trách phòng Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên sondn@lamdong.gov.vn
14 Nguyễn Văn Đồng Phó Trưởng phòng dongnv@lamdong.gov.vn
15 Nguyễn Đức Vũ Trưởng phòng Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ ndvu@lamdong.gov.vn
16 Lê Hoàng Thùy Dương Phó Trưởng phòng duonglht@lamdong.gov.vn
17 Nguyễn Đình Quyến Phó Trưởng Ban Ban Thi đua – Khen thưởng quyennd@lamdong.gov.vn
18 Lê Minh An Phó Trưởng Ban Ban Tôn giáo lman@lamdong.gov.vn
19 Phan Thị Thu Hằng Phó Chi cục Trưởng - Phụ trách Chi cục Chi cục Văn thư – Lưu trữ hangptt@lamdong.gov.vn