Ban Quản lý các dự án ODA 

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : oda@lamdong.gov.vn