DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - TRƯỜNG CHÍNH TRỊ 

 

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : tct@lamdong.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ thư điện tử

1

Đỗ Thanh Bình

TUV, Phó hiệu trưởng

binhdt@lamdong.gov.vn

2

Phan Xuân Khanh

Phó hiệu trưởng

khanhpx@lamdong.gov.vn

3

Lê Quang Sơn

Q.TP TC-HC-QT

sonlq@lamdong.gov.vn