DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP 

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : dukdn@lamdong.gov.vn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan  Điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Trần Tưởng

Bí thư

 02633.230.025 02633.707.079

tuongt@lamdong.gov.vn

2

Lê Anh Tuấn

Phó bí thư

 02633.542.678 0918.825.082

tuanlatc@lamdong.gov.vn

3

Bùi Đình Toan

Phó Bí thư

02633.836.984 0919.799.089

toanbd@lamdong.gov.vn