Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh 

Tên cơ quan: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng.

Địa chỉ: Số 19, Lê Hồng Phong, phường 4, Tp Đà Lạt.

Điện thoại: 02633 822 612.               

Email: dukccq@lamdong.gov.vn

STT Họ và tên  Chức vụ  Phòng, Ban Địa chỉ mail
1 Vũ Kim Sinh Bí thư ĐUK   sinhvk@lamdong.gov.vn
2 Nguyễn Thanh Bình PBT Thường Trực ĐUK   binhntubkt@lamdong.gov.vn
3 Trần Trung Hiếu Phó Bí thư ĐUK   hieutt@lamdong.gov.vn
4 Võ Đăng Thạnh Trưởng Ban Tổ chức Ban Tổ chức thanhvd@lamdong.gov.vn
5 Nguyễn Trọng Thanh Chủ nhiệm UBKT Ủy ban Kiểm tra thanhntubkt@lamdong.gov.vn
6 Lương Văn Mừng Trưởng Ban TG-DV Ban Tuyên giáo – Dân vận munglv@lamdong.gov.vn
7 Nguyễn Thế Vinh Chánh Văn phòng Văn phòng vinhnt@lamdong.gov.vn
8 Nguyễn Thị Nga Oanh Phó Trưởng Ban Tổ chức Ban Tổ chức oanhntn@lamdong.gov.vn
9 Nguyễn Văn Bằng Phó Trưởng Ban TG-DV Ban Tuyên giáo – Dân vận bangnv@lamdong.gov.vn
10 Trần Kiên Cường Bí thư Đoàn Khối  Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh cuongtk@lamdong.gov.vn
11 Nguyễn Quảng Lâm Phó Bí thư Đoàn Khối  Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh lamnq@lamdong.gov.vn
12 Đoàn Thị Nguyệt Ủy viên UBKT Ủy ban Kiểm tra nguyetdt@lamdong.gov.vn
13 Đỗ Thị Thu Thủy Chuyên viên  Ban Tổ chức thuydtt.duk@lamdong.gov.vn
14 Nguyễn Mạnh Hùng Chuyên viên Văn phòng nmhung@lamdong.gov.vn
15 Nguyễn Tràng Cảnh Chuyên viên Ban Tổ chức canhnt@lamdong.gov.vn
16 Trần Xuân Quảng Kế toán Văn phòng quangtx@lamdong.gov.vn
17 Nguyễn Mai Hạnh Cán bộ Ban Tuyên giáo – Dân vận hanhnm.duk@lamdong.gov.vn
18 Trần Thanh Bình Cán bộ  Văn phòng binhtt@lamdong.gov.vn