DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY 

Địa chỉ hộp thư của cơ quan : btctu@lamdong.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị, phòng công tác

Địa chỉ thư điện tử

1

Trần Duy Hùng

Trưởng ban

Trưởng ban

hungtd@lamdong.gov.vn

2

Nguyễn Quốc Kỳ

Phó ban

Phó ban

 

3

Nguyễn Thị Nhạn Phó ban Phó ban

nhannttc@lamdong.gov.vn

4

Đinh Văn Tuấn Phó ban Phó ban tuandvtkct@lamdong.gov.vn

5

Lê Đức Hạnh

Chánh văn phòng

Văn phòng ban

hanhld@lamdong.gov.vn

6

Nguyễn Khắc Bình

Trưởng phòng

Phòng Tổ chức Đảng, Đảng viên

binhnk@lamdong.gov.vn

7

Nguyễn Khắc Bốn

Trưởng phòng

Phòng Tổ chức cán bộ

bonnk@lamdong.gov.vn

8

Trần Thị Mỹ Phương

Trưởng phòng

Phòng chính sách cán bộ

 

9

Trần Văn Đức

Trưởng phòng

Phòng Bảo vệ chính trị Nội bộ

ductv@lamdong.gov.vn