Hướng dẫn sử dụng đổi mật khẩu 

HƯỚNG DẪN ĐỔI MẬT KHẨU

Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lâm Đồng

http://mail.lamdong.gov.vn

 

1. Đăng nhập vào hệ thổng thư điện tử công vụ Lâm Đồng :

- Địa chỉ đăng nhập : http://mail.lamdong.gov.vn/

- Màn hình đăng nhập như hình dưới đây :

 

 

 

* Nhập :                 - Tên người dùng

                                 - Mật khẩu.

Địa chỉ thư điện tử, tên người dùng, Mật khẩu của các cơ quan, đơn vị: đã được gửi kèm theo Văn bản số 1643/UBND-VX ngày 04/4/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng hệ thống thư điện tử công vụ gửi nhận văn bản hành chính

Ví dụ : Địa chỉ thư điện tử của UBND tỉnh Lâm Đồng là : ubnd@lamdong.gov.vn => Tên đăng nhập là : ubnd

 

 

2. Trình tự thực hiện để đổi mật khẩu :

 

                                    
                                  

 

3. Kiểm tra kết quả :

- Thoát khỏi hệ thống thư điện tử : xem hình dưới

 

                            

                                 

- Truy nhập lại vào hệ thống thư điện tử

- Địa chỉ đăng nhập : http://mail.lamdong.gov.vn/

- Nhập lại Tên người dùng và Mật khẩu mới vừa đặt.

 

4. Hướng dẫn kỹ thuật Hệ thống thư điện tử công vụ Lâm Đồng.

Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử.

19, Lê Hồng Phong, Đà Lạt

Điện thoại : 063.3545455 – 3545579

Cán bộ hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp :

                Phan Minh Hoàng : 0984.497.451