Hướng dẫn kết nối POP3 bằng Microsoft Outlook 2007 

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI POP3 BẰNG MICROSOFT OUTLOOK 2007

 

*Giao thức nhận gởi Email máy chủ:
                    POP3S (port 995-SSL) : pops.lamdong.gov.vn
                    SMTPS (port 587-TLS) : smtps.lamdong.gov.vn
                    HTTPS (port 443-SSL) : mail.lamdong.gov.vn

 

Bước 1: Mở trình Microsoft Outlook 2007. Hiện ra một cửa sổ như hình dưới:

 

 

Bước 2: Click  chọn Tools => Account Settings như hình dưới.

 

Bước 3: Hiện bảng thông báo Click chọn New, sau đó check vào “Manually configure…”  và bấm chọn Next như hình dưới.

  

Bước 4: Hiện lên bảng thông báo như hình dưới, click chọn Internet E-mail sau đó bấm Next

Bước 5: Tiến hành điền các thông tin khai báo gồm :

 

5.1. Thông tin tài khoản mail của cá nhân/tổ chức :

 

- Your name: Tên hiển thị đầy đủ của Cá nhân/tổ chức

 

- E-mail Address: địa chỉ email được cấp

 

- User Name: Tên người dùng (khi đăng nhập trong webmail)

 

- Password: mật khẩu.

 

5.2. Thông tin bắt buộc khai chính xác như hình trên :

 

- Incoming mail server (POP3): pops.lamdong.gov.vn

 

- Outgoing mail server (SMTP): smtps.lamdong.gov.vn

 

- Không chọn ô <Log on using Secure Password Authentication (SPA)>

 

- Đánh dấu chọn ô <Remember password>: mỗi lần kết nối mail sẽ không phải nhập mật khẩu.

 

 

Sau đó click More Settings…

 

Bước 6: Hiện bảng  thông báo, ở Tab Outgoing Server chọn như hình dưới

 

 

Sau đó chuyển qua Tab Advanced điền các thông số như hình dưới  => OK

 

*Lưu ý :

- Đánh dấu chọn ô " Leave a copy of messages on the server" => Sao chép (copy) hệ thống email về máy trạm. Bản chính vẫn được giữ nguyên trên máy chủ Mail.

- Nếu đánh dấu chọn 2 ô sau đây : "Remove from server after" và Remove from server when deleted from "Deleted Items" : hệ thống sẽ xóa email trên máy chủ. Trường hợp này, nếu máy trạm làm việc bị lỗi, cài đặt lại mà người dùng không biết sao lưu email trên Microsoft Office Outlook 2007, bạn sẽ mất hết toàn bộ thư đã nhận và gửi.

 

Bước 7: Chọn Test Account Settings, nếu các khai báo ở trên đúng, kết quả hiển thị như hình dưới :

 

 

Sau đó click chọn Next  => Finish để kết thúc quá trình khai báo.