DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - CÁC CƠ QUAN THUỘC ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH 

 

TT

Tên tổ chức

Địa chỉ thư điện tử

1

Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng

dbqh@lamdong.gov.vn

2

HĐND tỉnh Lâm Đồng

hdnd@lamdong.gov.vn

3

Văn phòng HĐND tỉnh Lâm Đồng

vphdnd@lamdong.gov.vn

4

Tiếp công dân - HĐND tỉnh

tiepdan-hdnd@lamdong.gov.vn

5

HĐND Thành phố Đà Lạt

hdnddalat@lamdong.gov.vn

6

HĐND Thành phố Bảo Lộc

hdndbaoloc@lamdong.gov.vn

7

HĐND huyện Bảo Lâm

hdndbaolam@lamdong.gov.vn

8

HĐND huyện Cát Tiên

hdndcattien@lamdong.gov.vn

9

HĐND huyện Đạ Huoai

hdnddahuoai@lamdong.gov.vn

10

HĐND huyện Đạ Tẻh

hdnddateh@lamdong.gov.vn

11

HĐND huyện Đam Rông

hdnddamrong@lamdong.gov.vn

12

HĐND huyện Di Linh

hdnddilinh@lamdong.gov.vn

13

HĐND huyện Đơn Dương

hdnddonduong@lamdong.gov.vn

14

HĐND huyện Đức Trọng

hdndductrong@lamdong.gov.vn

15

HĐND huyện Lạc Dương

hdndlacduong@lamdong.gov.vn

16

HĐND huyện Lâm Hà

hdndlamha@lamdong.gov.vn