DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - HUYỆN ĐƠN DƯƠNG 

DANH BẠ VÀ EMAIL CÔNG VỤ HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

EMAIL CƠ QUAN: ubnd@lamdong.gov.vn

 

Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương

Địa chỉ: 124 đường 2 tháng 4, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương

Điện thoại: 0263.3621612; Fax: 0263.3848743

Địa chỉ mail công vụ: ubnddonduong@lamdong.gov.vn

 

Địa chỉ hộp thư tổ chức 

TT

Tên tổ chức

Địa chỉ thư điện tử

01

Huyện ủy huyện Đơn Dương

hudonduong@lamdong.gov.vn

02

HĐND huyện Đơn Dương

hdnddonduong@lamdong.gov.vn

03

UBND huyện Đơn Dương

ubnddonduong@lamdong.gov.vn

04

Văn phòng HĐND và UBND huyện Đơn Dương

vpubnddonduong@lamdong.gov.vn

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ email công vụ

Cơ quan

Di động

I. Lãnh đạo UBND huyện

01

Dương Đức Đại

Chủ tịch

02633847320

0919389249

daidd@lamdong.gov.vn

 02  Trương Văn Tùng Phó Bí thư      tungtv@lamdong.gov.vn 

03

Lê Hữu Túc

Phó Chủ tịch

02633847424

0918034111

tuclh@lamdong.gov.vn

04

Đinh Thị mai

Phó Chủ tịch

02633847422

0918783722

maidtdd@lamdong.gov.vn

II. Văn phòng HĐND&UBND

01

Đinh Việt Dũng

Chánh Văn phòng

02633847321

0913668628

dungdv@lamdong.gov.vn

02

Phạm Quang Hoàng

Chánh Văn phòng

02633622022

0852967780

hoangpqdd@lamdong.gov.vn

03

Thái Thị Minh Hằng

Phó Chánh Văn phòng

02633620533

02633703331

hangttm.donduong@lamdong.gov.vn

III. Phòng Dân tộc

01

Ka Sung

Trưởng phòng

02633620716

0983493576

kasung@lamdong.gov.vn

02

Nguyễn Thành Phát

Phó Trưởng phòng

0974276248

phatnt@lamdong.gov.vn

IV. Phòng Giáo dục & Đào tạo

01

Nguyễn Văn Kháng

Trưởng phòng

02633848699

0975077707

khangnv@lamdong.gov.vn

02

Châu Văn Kỳ

Phó Trưởng phòng

02633848852

0918231797

chaukypgddonduong@gmail.com

03

Đoàn Thị Kim Thùy

Phó Trưởng phòng

0916247170

cmpgddonduong.edu@gmail.com

V. Phòng Kinh tế & Hạ tầng

01

Nguyễn Đình Tịnh

Trưởng phòng

02633848595

0972721721

tinhnd.donduong@lamdong.gov.vn

02

Hồ Văn Thành

Phó Trưởng phòng

0947246879

thanhhv.donduong@lamdong.gov.vn

VI. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

01

Nguyễn Văn Thanh

Trưởng phòng

02633847322

02633505980

thanhnv.donduong@lamdong.gov.vn

VII. Phòng Nội vụ

01

Nguyễn Danh Sinh

Trưởng phòng

02633621778

0916009533

sinhnd@lamdong.gov.vn

02

Hà Văn Tuấn Anh

Phó Trưởng phòng

02633505456

0917681179

anhhvt@lamdong.gov.vn

03

Lê Phước Tài

Phó Trưởng phòng

02633588699

0886898877

tailp@lamdong.gov.vn

VIII. Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

01

Lê Thị Bé

Trưởng phòng

02633847359

0918438901

belt@lamdong.gov.vn

02

Huỳnh Ngọc Thạch

Phó Trưởng phòng

02633622432

0913842720

thachhn@lamdong.gov.vn

03

Tou Prong Nai Khoan

Phó Trưởng phòng

02633705070

02633978624

naikhoan@lamdong.gov.vn

IX. Phòng Tài chính – Kế hoạch

01

Lê Văn Thọ

Trưởng phòng

02633505205

0972659272

tholv@lamdong.gov.vn

02

Lê Thị Thanh Vân

Phó Trưởng phòng

02633847343

0918800045

vanltt@lamdong.gov.vn

X. Phòng Tài nguyên & Môi trường

01

Hoàng Công Hiếu

Trưởng phòng

02633620527

0919420494

hieuhc@lamdong.gov.vn

02

Lưu Đình Châu

Phó Trưởng phòng

0974340040

chauluudinh@gmail.com

XI. Phòng Tư pháp

01

Lê Quốc Dũng

Trưởng phòng

02633847038

0384713168

dunglq@lamdong.gov.vn

02

Ya Hiêng

Phó Trưởng phòng

0918815829

hiengy@lamdong.gov.vn

XII. Phòng Văn hóa và Thông tin

01

Phùng Quốc Minh

Phó Trưởng phòng

02633621721

0913181019

minhpq@lamdong.gov.vn

XIII. Phòng Y tế

01

Lộc Văn Trung

Trưởng phòng

02633620713

02633705101

lvtrung@lamdong.gov.vn

02

Nguyễn Thị Minh Thủy

Phó Trưởng phòng

0326231123

thuyntm@lamdong.gov.vn

XIV. Thanh tra huyện

01

Lưu Đáng

Chánh Thanh tra

02633847434

0913388644

luudang@lamdong.gov.vn

02

Phan Văn Định

Phó Chánh Thanh tra

0913192596

dinhthanhtradonduong@gmail.com

03

Vũ Văn Thu

Phó Trưởng phòng

0919815577

vuvanthu64@gmail.com

XV. Huyện uỷ

01

Đinh Ngọc Hùng

Bí thư

0913.188.685

3.847.338

hungdn@lamdong.gov.vn

02

Trương Văn Bình

Phó Bí thư

0919.259.079

3.847.331

binhtv@lamdong.gov.vn

XVI. Văn phòng

01

Phan Hữu Hoàn

Chánh VP

0974.587.589

3.847.107

hoanph@lamdong. gov.vn

02

Hà Công

P.Chánh VP

0944.489.640

3.622.354

hacong@lamdong.gov.vn

03

Lê Quang Trung

P.Chánh VP

0983.847.539

3.847.070

trunglq@lamdong.gov.vn

XVII. Ban Tổ chức

01

Lê Đình Thọ

Trưởng ban

0918.816.757

3.620.710

thold.donduong@lamdong.gov.vn

02

Nguyễn Viết Xuân

P.Trưởng ban

0944.489.015

3.622.009

xuannx@lamdong. gov.vn

03

Nguyễn Hữu Chi

P.Trưởng ban

0961.171.356

3.847.979

chinh@lamdong.gov.vn

XVIII. Ban Dân vận

01

Lê Đình Thủy

Trưởng ban

0919.195.638

3.521.213

thuyld@lamdong.gov.vn

02

Trương Thị Kim Phượng

P.Trưởng ban

0915.123.387

3.848.514

phuongttk.donduong@lamdong.gov.vn

XIX. Ban Tuyên giáo

01

Trần Xuân Hồng

Trưởng ban

0919.240.665

3.620.709

hongtx@lamdong.gov.vn

02

Dương Thị Thanh Tú

P.Trưởng ban

0946.104.910

3.847.471

tudtt@lamdong.gov.vn

XX. Uỷ ban Kiểm tra

01

K’ Mê Lực

P.Chủ nhiệm

0367.317.199

3.621.212

luckm@lamdong. gov.vn

02

Đào Ngọc Duy

P.Chủ nhiệm

0913.184.176

3.621.212

duydn@lamdong. gov.vn

XXI. Văn thư

01

Nguyễn Thị Nga

Văn thư

0962.160.483

3.847.354

hudonduong@lamdong. gov. vn

XXII. TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

01

Nguyễn Thị Thọ

Bí thư chi bộ; Giám đốc

0369.340.819

0918.592.027

nguyenthithopn@gmail.com

02

Ya Luyện

Phó bí thư chi bộ; Phó giám đốc

0392.375.425

kndonduong@gmail.com

XXIII. LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TU TRA NHIỆM KỲ 2016-2021

01

Phạm Trường Thanh

BT-CT HĐND xã

Đảng ủy xã Tu Tra

0393526586

 

02

Või Văn Thới

Phó Bí thư

Xã Tu Tra

0383704385

 

03

Touneh Nai Thảo

Phó bí thư

Xã Tu Tra

0943207430

 

04

Trương Văn Hùng

CT UBND xã

Xã Tu Tra

0913153899

 

05

Đinh Văn Hoàng

PCT UBND xã

Xã Tu Tra

0917361239

Hoangdv.tutra@lamdong.gov.vn

06

Nguyễn Đức Quang

PCT UBND xã

Xã Tu Tra

0914920979

Quangnd.tutra@lamdong.gov.vn

XXIV. TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

01

Phạn Minh Dũng

Bí thư chi bộ - Chánh án

Toà án nhân dân huyện

0393526586

dungpm@lamdong.gov.vn

02

Phùng Đình Thuận

Phó Bí thư

Toà án nhân dân huyện

0383704385

thuanpd@lamdong.gov.vn

XXV. XÃ KA ĐÔ HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

01

Nguyễn Văn Hợp

Chủ tịch UBND xã

UBND XÃ KA ĐÔ

0834013766

hopnv@lamdong.gov.vn

02

Lê Thị Bích Thuỷ

PCT. UBND xã

UBND XÃ KA ĐÔ

0912978802

thuyltb@lamdong.gov.vn

03

Khúc Thừa Vinh

PCT. UBND xã

UBND xã KA ĐÔ

0979231945

vinhkt@lamdong.gov.vn

XXVI. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

01

Đỗ Phú Nhựt

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc

Ban Giám đốc

0942068088

dophunhut088@gmail.com

02

Nguyễn Thị Thanh Nga

Đảng ủy viên, Phó Giám đốc

Ban Giám đốc

0919275927

bs.thanhngadd@gmail.com

03

Nguyễn Hữu Bôn

Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc

Ban Giám đốc

02633705517

bsbondonduong@gmail.com

XXVII. UBND THỊ TRẤN D’RAN

01

Trần Thanh Vũ

ChỦ tịch UBND

0986618969

vutt@lamdong.gov.vn

02

Nguyễn Thị Bích Hà

Phó Chủ tịch UBND

0986330844

hantb.donduong@lamdong.gov.vn

03

Nguyễn Ngọc Long

Phó Chủ tịch UBND

0918384479

longnn.donduong@lamdong.gov.vn

XXVIII. VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

01

Trần Thị Lê

Giám đốc

0977749479

tranthile027@gmail.com

XXIX. MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN

01

Lê Đình Thủy

Chủ tịch

0919.195.638

thuyld@lamdong.gov.vn

02

Ya Tuân

Phó chủ tịch Thường trực

0919.533.326

yatuan@lamdong.gov.vn

03

Nguyễn Văn Anh

Phó chủ tịch

0946.105.245

Anhnv.donduong@lamdong.gov.vn

04

Nguyễn Thị Thùy Linh

Ủy viên thường trực

0937.693.193

linhntt@lamdong.gov.vn