DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - HUYỆN ĐAM RÔNG 

Địa chỉ hộp thư tổ chức

TT

Tên tổ chức

Địa chỉ thư điện tử

1

Huyện ủy huyện Đam Rông

hudamrong@lamdong.gov.vn

2

HĐND huyện Đam Rông

hdnddamrong@lamdong.gov.vn

3

UBND huyện Đam Rông

ubnddamrong@lamdong.gov.vn

4

Văn phòng HĐND và UBND huyện Đam Rông

vpubnddamrong@lamdong.gov.vn

 

 

STT Tên tổ chức Địa chỉ thư điện tử
1 Ban Dân vận Huyện uỷ Đam Rông bdvdamrong@lamdong.gov.vn
2 Ban tổ chức Huyện uỷ Đam Rông btcdamrong@lamdong.gov.vn
3 Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Đam Rông btgdamrong@lamdong.gov.vn
4 Đảng uỷ xã Đạ Long - huyện Đam Rông duxdalong@lamdong.gov.vn
5 Đảng uỷ xã Đạ M Rông - huyện Đam Rông duxdamrong@lamdong.gov.vn
6 Đảng uỷ xã Đạ R Sal - huyện Đam Rông duxdarsal@lamdong.gov.vn
7 Đảng uỷ xã Đạ Tông - huyện Đam Rông duxdatong@lamdong.gov.vn
8 Đảng uỷ xã K Nàng - huyện Đam Rông duxknang@lamdong.gov.vn
9 Đảng uỷ xã Liêng Srônh - huyện Đam Rông duxliengsronh@lamdong.gov.vn
10 Đảng uỷ xã Phi liêng - huyện Đam Rông duxphilieng@lamdong.gov.vn
11 Đảng uỷ xã Rô Men - huyện Đam Rông duxromen@lamdong.gov.vn
12 Phòng Công thương huyện Đam Rông ctdamrong@lamdong.gov.vn
13 Phòng Dân tộc huyện huyện Đam Rông dtdamrong@lamdong.gov.vn
14 Phòng Giáo dục huyện Đam Rông gddamrong@lamdong.gov.vn
15 Phòng LĐTBXH huyện Đam Rông ldtbxhdamrong@lamdong.gov.vn
16 Phòng NN&PTNT huyện Đam Rông nnptntdamrong@lamdong.gov.vn
17 Phòng Nội vụ huyện Đam Rông nvdamrong@lamdong.gov.vn
18 Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Đam Rông tckhdamrong@lamdong.gov.vn
19 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đam Rông tnmtdamrong@lamdong.gov.vn
20 Phòng Tư Pháp huyện Đam Rông tpdamrong@lamdong.gov.vn
21 UBND xã Đạ Tông ubnddatong@lamdong.gov.vn
22 Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Đam Rông ubktdamrong@lamdong.gov.vn
23 Văn phòng Huyện uỷ Đam Rông vphudamrong@lamdong.gov.vn

 

 

Địa chỉ hộp thư cá nhân

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Email công vụ

1

Đa Cát K’hương

Phó Bí thư

Huyện ủy

huongdkc@lamdong.gov.vn

2

Nguyễn Văn Thành

Chánh văn phòng

Huyện ủy

thanhnvdr2@lamdong.gov.vn

3

Khổng Hữu Kiên

Trưởng BTC

Huyện ủy

kienkh@lamdong.gov.vn

4

Nguyễn Thị Mùi

Trưởng BDV

Huyện ủy

muintdr@lamdong.gov.vn

5

Đào Đức Oai

Chủ nhiệm UBKT

Huyện ủy

oaidd@lamdong.gov.vn

6

Lê ích Nghĩa

Trưởng BTG

Huyện ủy

nghiali@lamdong.gov.vn

7

Nguyễn Quốc Hương

Chủ tịch

UBMTTQVN

huongnq@lamdong.gov.vn

8

Phan Thị Cẩm

Chủ tịch

HLHPN

campt@lamdong.gov.vn

9

Vũ Xuân Quế

Chủ tịch

Hội Nông dân

quevx@lamdong.gov.vn

10

N Du Ha Biên

Bí Thư

Huyện Đoàn

bienndh@lamdong.gov.vn

11

Nguyễn Thị Thu Hương

Chủ tịch

Hội CTĐ

huongntt@lamdong.gov.vn

12

Lê Quang Trung

Chủ tịch

Hội CCB

trunglq@lamdong.gov.vn

13

Bùi Văn Hởi

Chủ tịch

UBND huyện

hoibv@lamdong.gov.vn

14

Trần Đức Tâm

Phó Chủ tịch

UBND huyện

tamtd@lamdong.gov.vn

15

Liêng Hót Ha Hai

Phó Chủ tịch

UBND huyện

hailhh@lamdong.gov.vn

16

Trần Minh Thức

Chủ tịch

HĐND huyện

thuctm@lamdong.gov.vn

17

Trương Hữu Đồng

Phó chủ tịch

HĐND huyện

dongth@lamdong.gov.vn

18

Kon Sơ K’Lim

Phó chủ tịch

HĐND huyện

limksk@lamdong.gov.vn

19

Đặng Đình Túc

Chánh văn phòng

UBND huyện

tucdd@lamdong.gov.vn

20

Bùi Tiến Viết

TP. VH&TT

UBND huyện

vietbt@lamdong.gov.vn

21

Nguyễn Doãn Thắng

TP. Tư pháp

UBND huyện

thangnd@lamdong.gov.vn

22

Trần Đức Bắc

TP. Tài Chính

UBND huyện

bactd@lamdong.gov.vn

23

Đặng Quốc Phương

CCT. Chi cục thống kê

UBND huyện

phuongdq@lamdong.gov.vn

24

Thân Hùng Mạnh

TP. TN&MT

UBND huyện

hungtm@lamdong.gov.vn

25

Đỗ Linh Nhật Thành

TP. KT- HT

UBND huyện

thanhdln@lamdong.gov.vn

26

Nguyễn Thị Hồng Thuyên

TP. LĐTBXH

UBND huyện

thuyennth@lamdong.gov.vn

27

Nguyễn Văn Chính

TP. NN&PTNT

UBND huyện

chinhnv@lamdong.gov.vn

28

Trần Phú Vinh

TP. GD&ĐT

UBND huyện

vinhtp@lamdong.gov.vn

29

Đặng Văn Quang

Chánh Thanh tra

UBND huyện

quangdv@lamdong.gov.vn

30

Kon Sơ Ha Thương

TP. Y tế

UBND huyện

thuongksh@lamdong.gov.vn

31

Nguyễn Văn Sáng

GĐ. TTPTQĐ

UBND huyện

sangnv@lamdong.gov.vn

32

Hồ Xuân Hướng

GĐ. TT Văn hoá

UBND huyện

huonghx@lamdong.gov.vn

33

Hà Ngọc Chiến

GĐ. TT Nông nghiệp

UBND huyện

chienhn@lamdong.gov.vn

34

Nguyễn Văn Thái

GĐ. TT GD Nghề nghiệp

UBND huyện

thainv@lamdong.gov.vn

35

K’ Ngọc Hùng

GĐ. TT Y tế

UBND huyện

hungkn@lamdong.gov.vn

36

Đoàn Văn Vượng

GĐ. TT Chính trị

UBND huyện

vuongdv@lamdong.gov.vn

37

Nguyễn Vi Xuân

Trưởng Đài TT-TH

UBND huyện

xuannv@lamdong.gov.vn

38

Lương Quỳnh Anh

GĐ. TT Dân số

UBND huyện

anhlq@lamdong.gov.vn

39

Mai Mạnh Duy

GĐ. TTKTQLCTCC

UBND huyện

duymm@lamdong.gov.vn

40

Nguyễn Hoàng Mai

Bí thư

Xã Đạ M’rông

mainhdr@lamdong.gov.vn

41

Cil Ha Noel

Chủ tịch

Xã Đạ M’rông

elchn@lamdong.gov.vn

42

Dơng Gug Ha Jắck

Bí thư

Xã Đạ Long

jackdgh@lamdong.gov.vn

43

Lơ Mu Ha Póh

Chủ tịch

Xã Đạ Long

pohlmh@lamdong.gov.vn

44

Kơ Dơng Ha En

Bí thư

Xã Đạ Tông

enkdh@lamdong.gov.vn

45

Hoàng Mạnh Huỳnh

Chủ tịch

Xã Đạ Tông

huynhhm@lamdong.gov.vn

46

Đinh Huy Thắng

Bí thư, Chủ tịch

Xã Rô Men

thangdh@lamdong.gov.vn

47

Trần Phước Mênh

Bí thư

Xã Liêng Srônh

menhtp@lamdong.gov.vn

48

Trương Quốc Khánh

Chủ tịch

Xã Liêng Srônh

khanhtq@lamdong.gov.vn

49

Lương Xuân Hường

Bí Thư

Xã Đạ Rsal

huonglx@lamdong.gov.vn

50

Thái Viết Phúc

Chủ tịch

Xã Đạ Rsal

phuctv@lamdong.gov.vn

51

Trần Thanh Lễ

Chủ tịch

Xã Phi Liêng

lett@lamdong.gov.vn

52

Đàm Đức Năng

Bí thư

Xã Đạ K’nàng

nangdd@lamdong.gov.vn

53

Nguyễn Văn Quân

Chủ tịch

Xã Đạ K’nàng

quannv@lamdong.gov.vn