Huyện Đạ Huoai 

Địa chỉ hộp thư tổ chức

TT

Tên tổ chức

Địa chỉ thư điện tử

1

Huyện ủy huyện Đạ Huoai

hudahuoai@lamdong.gov.vn

2

HĐND huyện Đạ Huoai

hdnddahuoai@lamdong.gov.vn

3

UBND huyện Đạ Huoai

ubnddahuoai@lamdong.gov.vn

4

Văn phòng HĐND và UBND huyện Đạ Huoai

vpubnddahuoai@lamdong.gov.vn

 

Địa chỉ hộp thư cá nhân

TT Họ và tên Chức vụ Email công vụ
1 Nguyễn Quý Mỵ Bí thư HU - Chủ tịch HĐND  nqmy@lamdong.gov.vn
2 Vũ Thị Phương Phó Chủ tịch HĐND huyện phuongvtdh@lamdong.gov.vn
3 Nguyễn Thị Thanh Thảo Phó Chủ tịch HĐND huyện thaontdh@lamdong.gov.vn
4 Lưu Tiến Chinh Phó Bí thư - Chủ tịch UBND chinhlt@lamdong.gov.vn
5 Trịnh Xuân Thuỷ Phó Chủ tịch Thường trực UBND txthuy@lamdong.gov.vn
6 Nguyễn Linh Hoạt Phó Chủ tịch UBND hoatnl@lamdong.gov.vn
7 Hà Mạnh Hoan Chánh Văn phòng hoanhm@lamdong.gov.vn
8 Đinh Đức Hiếu Phó Chánh Văn phòng  
9 Dương Công Đàn Phó Chánh Văn phòng