DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ - HUYỆN BẢO LÂM 

Địa chỉ hộp thư tổ chức

TT

Tên tổ chức

Địa chỉ thư điện tử

1

Huyện ủy huyện Bảo Lâm

hubaolam@lamdong.gov.vn

2

HĐND huyện Bảo Lâm

hdndbaolam@lamdong.gov.vn

3

UBND huyện Bảo Lâm

ubndbaolam@lamdong.gov.vn

4

Văn phòng HĐND và UBND huyện Bảo Lâm

vpubndbaolam@lamdong.gov.vn

Địa chỉ hộp thư cá nhân

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ thư điện tử

1

Trần Văn Hiệp

Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm

hieptv@lamdong.gov.vn

2

Lương Vân Minh

Phó bí thư

lvminh@lamdong.gov.vn

3

K' Wi

Phó bí thư

kwi@lamdong.gov.vn

4

Nguyễn Văn Triệu

Chủ tịch UBND huyện

trieunv@lamdong.gov.vn

5

Vương Khả Kim

Phó chủ tịch

kimvk@lamdong.gov.vn

6

Nguyễn Trung Kiên

Phó chủ tịch

kiennt@lamdong.gov.vn

7

Nguyễn Trung Thành

Phó chủ tịch

thanhntbl@lamdong.gov.vn

STT

Họ và tên

Địa chỉ thư điện tử

Chức vụ

Cơ quan

1

Đoàn Hưng Khánh

khanhdh@lamdong.gov.vn

Cán bộ

Ban Tổ chức  Huyện ủy Bảo Lâm

2

Nguyễn Văn Mạnh

manhnvbl@lamdong.gov.vn

Cán bộ

Văn phòng Huyện ủy Bảo Lâm

3

Phan Thanh Tuyền

tuyenpt@lamdong.gov.vn

Cán bộ

Văn phòng Huyện ủy Bảo Lâm

4

Vũ Thị Ân

anvt@lamdong.gov.vn

Cán bộ Lưu trữ

Văn phòng Huyện ủy Bảo Lâm

5

Vũ Thanh Bảy

bayvt@lamdong.gov.vn

Chánh văn phòng

Văn phòng Huyện ủy Bảo Lâm

6

Nguyễn Đức Loan

loannd@lamdong.gov.vn

Chủ nhiệm

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bảo Lâm

7

Bế Thị Đỏ

dobt@lamdong.gov.vn

Chuyên viên

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bảo Lâm

8

Hoàng Văn Rum

rumhv@lamdong.gov.vn

Chuyên viên

Ban Dân vận Huyện ủy Bảo Lâm

9

Mai Xuân Lợi

loimx@lamdong.gov.vn

Chuyên viên

Văn phòng Huyện ủy Bảo Lâm

10

Nông Quang Hưng

hungnq@lamdong.gov.vn

Chuyên viên

Ban Tổ chức  Huyện ủy Bảo Lâm

11

Nguyễn Đức Thanh

thanhndbl@lamdong.gov.vn

Chuyên viên

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bảo Lâm

12

Nguyễn Thị Hường

huongntbl@lamdong.gov.vn

Chuyên viên

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bảo Lâm

13

Nguyễn Thị Thoan

thoanntbl@lamdong.gov.vn

Chuyên viên

Ban Tổ chức  Huyện ủy Bảo Lâm

14

Nguyễn Thị Vui

vuintbl@lamdong.gov.vn

Chuyên viên

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bảo Lâm

15

Trần Minh Đức

ductmbl@lamdong.gov.vn

Chuyên viên

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bảo Lâm

16

Trần Ngọc Biên

bientn@lamdong.gov.vn

Chuyên viên

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bảo Lâm

17

Trần Văn Tuấn

tuantvbl@lamdong.gov.vn

Chuyên viên

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bảo Lâm

18

Hoàng Ngọc Khuyên

khuyenhn@lamdong.gov.vn

Giám đốc

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bảo Lâm

19

Võ Thanh Chung

chungvt@lamdong.gov.vn

Kế toán

Văn phòng Huyện ủy Bảo Lâm

20

Hoàng Văn Hoà

hoahv@lamdong.gov.vn

Phó ban

Ban Dân vận Huyện ủy Bảo Lâm

21

Hoàng Xuân Thùy

thuyhx@lamdong.gov.vn

Phó ban

Ban Tổ chức  Huyện ủy Bảo Lâm

22

Nguyễn Văn Bộ

bonv@lamdong.gov.vn

Phó ban

Ban Dân vận Huyện ủy Bảo Lâm

23

Trần Thị Đức

ductt@lamdong.gov.vn

Phó ban

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bảo Lâm

24

Phạm Dũng

dungp@lamdong.gov.vn

Phó chủ nhiệm

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bảo Lâm

25

Đặng Thế Linh

linhdt@lamdong.gov.vn

Phó giám đốc

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bảo Lâm

26

Hoàng Thị Ngâm

ngamht@lamdong.gov.vn

Phó văn phòng

Văn phòng Huyện ủy Bảo Lâm

27

Trần Tô Nhân

nhantt@lamdong.gov.vn

Phó văn phòng

Văn phòng Huyện ủy Bảo Lâm

28

Lê Ngọc Vân

vanlnbl@lamdong.gov.vn

Trưởng ban

Ban Dân vận Huyện ủy Bảo Lâm

29

Nguyễn Ngọc Nhi

nhinn@lamdong.gov.vn

Trưởng ban

Ban Tổ chức  Huyện ủy Bảo Lâm

30

Trần Văn Cảng

cangtv@lamdong.gov.vn

Trưởng ban

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bảo Lâm

31

Phạm Thị Hiền Phương

phuongpth@lamdong.gov.vn

Ủy viên

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bảo Lâm

32

Nguyễn Thị Hòe

hoent@lamdong.gov.vn

Văn thư

Văn phòng Huyện ủy Bảo Lâm

33

Vũ Ngọc  Điệp

diepvn@lamdong.gov.vn

Cán bộ lưu trữ

Văn phòng HĐND và UBND huyện Bảo Lâm

34

Hoàng Thị Kim Lệ

lehtk@lamdong.gov.vn

Cán bộ phụ trách một cửa

UBND huyện Bảo Lâm

35

Trương Hoài Minh

minhth@lamdong.gov.vn

Chánh văn phòng

 

36

Huỳnh Quang  Công

conghq@lamdong.gov.vn

Chuyên viên

Văn phòng HĐND và UBND huyện Bảo Lâm

37

K'Lâm Hồng Brét

bretklh@lamdong.gov.vn

Chuyên viên

Phòng Văn hóa Thông tin

38

Nguyễn Huy Hùng

hungnh@lamdong.gov.vn

Chuyên viên

Văn phòng HĐND và UBND huyện Bảo Lâm

39

Nguyễn Thị Huyền

huyenntbl@lamdong.gov.vn

Chuyên viên

VĂn phòng HĐND và UBND huyện Bảo Lâm

40

Trịnh Mai Xuân Lâm

lamtmx@lamdong.gov.vn

Chuyên viên

Văn phòng HĐND và UBND huyện Bảo Lâm

41

Nguyễn Tấn Trầm

tramnt@lamdong.gov.vn

Kế toán

Văn phòng HĐND và UBND huyện Bảo Lâm

42

Nguyễn Văn Tùng

tungnvbl@lamdong.gov.vn

Phó Văn phòng

Văn phòng HĐND và UBND huyện Bảo Lâm

43

Phan Duy Tâm

tampd@lamdong.gov.vn

Phó văn phòng

Văn phòng HĐND và UBND huyện

44

Phạm Ngàn

nganp@lamdong.gov.vn

Phóng viên

Đài PTTH Bảo Lâm

45

Nguyễn Bá Lộc

locnbbl@lamdong.gov.vn

Trưởng phòng

Phòng Văn hóa Thông tin


Địa chỉ hộp thư các cơ quan thuộc huyện

STT Tên tổ chức  Địa chỉ thư điện tử
1 Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Lâm bchqsbaolam@lamdong.gov.vn
2 Ban Đền bù - Giải phóng mặt bằng huyện Bảo Lâm dbgpmtbaolam@lamdong.gov.vn
3 Ban Quản lý rừng phòng hộ ĐamBri huyện Bảo Lâm bqlrphdambri@lamdong.gov.vn
4 Bảo hiểm Xã hội huyện Bảo Lâm bhxhbaolam@lamdong.gov.vn
5 BQL Dự án Bau xít Nhôm Lâm Đồng bqldabxnld@lamdong.gov.vn
6 Công an huyện Bảo Lâm cabaolam@lamdong.gov.vn
7 Công ty Cao su Bảo Lâm ctcsbl@lamdong.gov.vn
8 Công ty Nhôm Lâm Đồng ctnld@lamdong.gov.vn
9 Công ty TNHH MTV LN Bảo Lâm cttnhhmtvlnbl@lamdong.gov.vn
10 Công ty TNHH MTV LN Lộc Bắc cttnhhmtvlnlb@lamdong.gov.vn
11 Cục thi hành án huyện Bảo Lâm ccthabaolam@lamdong.gov.vn
12 Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Bảo Lâm ccthadsbl@lamdong.gov.vn
13 Chi cục Thống kê huyện Bảo Lâm cctkbaolam@lamdong.gov.vn
14 Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Bảo Lâm dttthbaolam@lamdong.gov.vn
15 Đảng ủy Thị trấn Lộc Thắng dulocthang@lamdong.gov.vn
16 Đảng ủy xã B’Lá dubla@lamdong.gov.vn
17 Đảng ủy xã Lộc An dulocan@lamdong.gov.vn
18 Đảng ủy xã Lộc Bảo dulocbao@lamdong.gov.vn
19 Đảng ủy xã Lộc Bắc dulocbac@lamdong.gov.vn
20 Đảng ủy xã Lộc Đức dulocduc@lamdong.gov.vn
21 Đảng ủy xã Lộc Lâm duloclam@lamdong.gov.vn
22 Đảng ủy xã Lộc Nam dulocnam@lamdong.gov.vn
23 Đảng ủy xã Lộc Ngãi dulocngai@lamdong.gov.vn
24 Đảng ủy xã Lộc Phú dulocphu@lamdong.gov.vn
25 Đảng ủy xã Lộc Quảng dulocquang@lamdong.gov.vn
26 Đảng ủy xã Lộc Tân duloctan@lamdong.gov.vn
27 Đảng ủy xã Lộc Thành dulocthanh@lamdong.gov.vn
28 Đảng ủy xã Tân Lạc dutanlac@lamdong.gov.vn
29 Đội Thanh tra Xây dựng huyện Bảo Lâm dttxdbaolam@lamdong.gov.vn
30 Hội Cựu Chiến binh huyện Bảo Lâm hccbbaolam@lamdong.gov.vn
31 Hội Chữ Thập đỏ huyện Bảo Lâm hctdbaolam@lamdong.gov.vn
32 Hội Khuyến học Bảo Lâm hkhbaolam@lamdong.gov.vn
33 Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Bảo Lâm hlhpnbaolam@lamdong.gov.vn
34 Hội Nông dân huyện Bảo Lâm hndbaolam@lamdong.gov.vn
35 Hội Người cao tuổi Bảo Lâm hnctbaolam@lamdong.gov.vn
36 Huyện đoàn huyện Bảo Lâm hdbaolam@lamdong.gov.vn
37 Kho bạc Nhà nước huyện Bảo Lâm kbnnbaolam@lamdong.gov.vn
38 Liên đoàn Lao động huyện Bảo Lâm ldldbaolam@lamdong.gov.vn
39 Ngân hàng CSXH huyện Bảo Lâm nhcsxhbaolam@lamdong.gov.vn
40 Phòng Công thương huyện Bảo Lâm ctbaolam@lamdong.gov.vn
41 Phòng Dân tộc huyện huyện Bảo Lâm dtbaolam@lamdong.gov.vn
42 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Lâm gddtbaolam@lamdong.gov.vn
43 Phòng LĐTBXH huyện Bảo Lâm ldtbxhbaolam@lamdong.gov.vn
44 Phòng NN&PTNT huyện Bảo Lâm nnptntbaolam@lamdong.gov.vn
45 Phòng Nội vụ huyện Bảo Lâm nvbaolam@lamdong.gov.vn
46 Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Bảo Lâm tckhbaolam@lamdong.gov.vn
47 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Lâm tnmtbaolam@lamdong.gov.vn
48 Phòng Tư Pháp huyện Bảo Lâm tpbaolam@lamdong.gov.vn
49 Phòng VHTT huyện Bảo Lâm vhttbaolam@lamdong.gov.vn
50 Phòng Y tế huyện Bảo Lâm ytbaolam@lamdong.gov.vn
51 Toàn án huyện Bảo Lâm tabaolam@lamdong.gov.vn
52 Thanh tra huyện Bảo Lâm ttbaolam@lamdong.gov.vn
53 Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bảo Lâm ttbdctbaolam@lamdong.gov.vn
54 Trung tâm DS-GĐ&TE huyện Bảo Lâm ttdsgdtebaolam@lamdong.gov.vn
55 Trung tâm Nông nghiệp huyện Bảo Lâm ttnnbaolam@lamdong.gov.vn
56 Trung tâm QL và Khai thác CTCC huyện Bảo Lâm ttqlktctccbaolam@lamdong.gov.vn
57 Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Bảo Lâm ttvhttbaolam@lamdong.gov.vn
58 Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm ttytbaolam@lamdong.gov.vn
59 UBND Thị trấn Lộc Thắng - huyện Bảo Lâm ubndlocthang@lamdong.gov.vn
60 UBND xã B’Lá - huyện Bảo Lâm ubndbla@lamdong.gov.vn
61 UBND xã Lộc An - huyện Bảo Lâm ubndlocan@lamdong.gov.vn
62 UBND xã Lộc Bảo - huyện Bảo Lâm ubndlocbao@lamdong.gov.vn
63 UBND xã Lộc Bắc - huyện Bảo Lâm ubndlocbac@lamdong.gov.vn
64 UBND xã Lộc Đức - huyện Bảo Lâm ubndlocduc@lamdong.gov.vn
65 UBND xã Lộc Lâm - huyện Bảo Lâm ubndloclam@lamdong.gov.vn
66 UBND xã Lộc Nam - huyện Bảo Lâm ubndlocnam@lamdong.gov.vn
67 UBND xã Lộc Ngãi - huyện Bảo Lâm ubndlocngai@lamdong.gov.vn
68 UBND xã Lộc Phú - huyện Bảo Lâm ubndlocphu@lamdong.gov.vn
69 UBND xã Lộc Quảng - huyện Bảo Lâm ubndlocquang@lamdong.gov.vn
70 UBND xã Lộc Tân - huyện Bảo Lâm ubndloctan@lamdong.gov.vn
71 UBND xã Lộc Thành - huyện Bảo Lâm ubndlocthanh@lamdong.gov.vn
72 UBND xã Tân Lạc - huyện Bảo Lâm ubndtanlac@lamdong.gov.vn
73 Ủy ban Mặt trận TQVN huyện Bảo Lâm ubmttqvnbaolam@lamdong.gov.vn
74 Văn phòng UBND huyện Bảo Lâm vpubndbaolam@lamdong.gov.vn
75 Viện Kiểm sát huyện Bảo Lâm vksbaolam@lamdong.gov.vn