Kế hoạch triển khai cuộc vận động “Quỹ ủng hộ Trường Sa” năm 2013 
New Page 1

Thực hiện Công văn số 2787-CV/TU, ngày 17/4/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng về tuyên truyền, vận động quyên góp ủng hộ Trường Sa; Kế hoạch số 31/KH-BVĐ ngày 24/5/2013 của Ban Vận động ủng hộ Trường Sa tỉnh Lâm Đồng về tổ chức vận động "Quỹ ủng hộ Trường Sa năm 2013".

Thực hiện Kết luận số 223-KH/HU, ngày 31/5/2013 của Thường trực Huyện ủy Đạ Tẻh về việc triển khai cuộc vận động “Quỹ ủng hộ Trường Sa” năm 2013. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đạ Tẻh xây dựng kế hoạch triển khai cuộc vận động “Quỹ ủng hộ Trường Sa” năm 2013 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu.

- Tổ chức vận động “Quỹ ủng hộ Trường Sa” nhằm truyên truyền, vận động nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo. Thể hiện tình cảm của nhân dân các dân tộc huyện Đạ Tẻh đối với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa; khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, kề vai sát cánh bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

- Tổ chức vận động “Quỹ ủng hộ Trường Sa” bảo đảm thực hiện đúng mục đích, đối tượng, công khai và theo quy định của pháp luật. Huy động các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong huyện tự nguyện tích cực hưởng ứng tham gia đóng góp “Quỹ ủng hộ Trường Sa”.

II. Nội dung, đối tượng, hình thức vận động.

1. Nội dung:

Tổ chức tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp; cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của biển, đảo.

Quỹ ủng hộ Trường Sa”  vận động được trên địa bàn huyện nộp về “Quỹ ủng hộ Trường Sa”  của tỉnh Lâm Đồng do Ban vận động “Quỹ ủng hộ Trường Sa”  tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận, quản lý theo kế hoạch số 31/KH-BVĐ ngày 24/5/2013 của Ban Vận động ủng hộ Trường Sa tỉnh Lâm Đồng.

 2. Đối tượng của cuộc vận động:

- Cấp huyện: Vận động các đối tượng trên địa bàn do cấp huyện trực tiếp quản lý:

+ Các cơ quan cấp tỉnh đóng trên địa bàn huyện (trừ các doanh nghiệp do cấp tỉnh vận động);

+ Các cơ quan hành chính, sự nghiệp cấp huyện và đơn vị trực thuộc;

+ Các cơ quan của Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và tổ chức xã hội - nghề nghiệp do cấp huyện trực tiếp quản lý;

+ Các doanh nghiệp do cấp huyện trực tiếp quản lý.

- Cấp xã:

 Vận động những đối tượng trên địa bàn do cấp xã trực tiếp quản lý: Cán bộ, công chức cấp xã và các hộ gia đình.

Không huy động đóng góp đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội.

III. Hình thức vận động, tiếp nhận:

- Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện ban hành kế hoạch gửi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong huyện đóng góp “Quỹ ủng hộ Trường Sa”.

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong huyện chủ động vận động đóng góp của cán bộ, công chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị. Đơn vị Phòng Giáo dục huyện triển khai vận động quỹ đến tất cả các trường học do Phòng quản lý. Trung tâm Y tế huyện triển khai vận động quỹ đến các Trạm y tế trong huyện.

- Các xã, thị trấn tổ chức vận động các đối tượng theo phân cấp.

- Hình thức huy động, đóng góp bằng tiền.

- Mức huy động:

+ Cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, sỹ quan, công nhân viên lực lượng vũ trang… đóng góp tối thiểu 01 ngày lương.

+ Hộ gia đình vận động đóng góp tối thiểu 20.000 đồng

+ Hộ kinh doanh vận động đóng góp tối thiểu 50.000 đồng

+ Các doanh nghiệp và đối tượng khác vận động tự nguyện đóng góp.

- Các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đóng góp “Quỹ ủng hộ Trường Sa” nộp trực tiếp số tiền vận động được tại Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện. Tổng kết cuộc vận động Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện chuyển khoản toàn bộ số tiền vận động được vào tài khoản Ban Vận động tỉnh.

IV. Thời gian triển khai thực hiện.

- Thời gian vận động và tiếp nhận từ ngày 15/6/2013 đến 15/8/2013, Riêng ngành Giáo dục kéo dài đến ngày 15/9/2013.

- Sau ngày 15/9/2013 ngừng không tiếp tục vận động nhưng nếu còn cá nhân, tổ chức đến ủng hộ thì vẫn tiến hành làm thủ tục nhận và nhập quỹ.

V. Tổ chức thực hiện.

 1. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện thành lập Tổ giúp việc để tham mưu tổ chức tuyên truyền, vận động, tiếp nhận số tiền do các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong huyện đóng góp “Quỹ ủng hộ Trường Sa”, kịp thời chuyển nộp kinh phí vận động được vào tài khoản Ban vận động tỉnh.

2. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn báo cáo với cấp uỷ, thống nhất với chính quyền cùng cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch này.

3. Đề nghị các cấp uỷ Đảng, lãnh đạo chính quyền, đoàn thể các cấp trong huyện phối hợp thực hiện để tổ chức vận động “Quỹ ủng hộ Trường Sa” đạt kết quả cao nhất theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ.

4. Đề nghị Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện có kế hoạch phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong huyện đóng góp “ Quỹ ủng hộ Trường Sa”; kịp thời thông tin kết quả vận động được trên hệ thống Truyền thanh – Truyền hình của huyện.

 Trên đây là kế hoạch triển khai vận động “Quỹ ủng hộ Trường sa” năm 2013 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đạ Tẻh. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tổ chức thực hiện./.