Quy trình chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản song ngữ 
New Page 1

1. Thời gian giải quyết : Trong ngày làm việc.

2. Thành phần,  số lượng hồ sơ 01 bộ, gồm :

- Bản chính;

- Bản sao cần chứng thực.

3. Quy trình giải quyết TTHC:

STT

Cơ quan thực hiện

Công việc phải làm

Thời gian

01

Bộ phận Một cửa huyện

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ;

- Nếu đầy đủ, hợp lệ, vào sổ theo dõi;

- Giải quyết TTHC theo quy định, trình lãnh đạo phòng Tư pháp phê duyệt

Giải quyết trong ngày

02

Lãnh đạo phòng Tư pháp

Ký phê duyệt hồ sơ;

03

Bộ phận Một cửa huyện

Trả kết quả giải quyết TTHC.

 

4. Mức phí: 2.000 đồng/bản. Từ trang thứ 3 trở đi: 1000 đồng/bản.

Mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/bản.

         (Nghị quyết 123/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009 của HĐND tỉnh Lâm Đồng)