Quy trình bổ sung hộ tịch 
New Page 1

1. Thời gian giải quyết : Trong ngày làm việc

2. Thành phần, số lượng hồ sơ 01 bộ, gồm :

- Tờ khai (theo mẫu dùng chung cho thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch,  xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính);

- Bản chính giấy khai sinh, các giấy tờ liên quan làm căn cứ cho việc bổ sung hộ tịch.

3. Quy trình giải quyết TTHC:

STT

Cơ quan thực hiện

Công việc phải làm

Thời gian

01

Bộ phận Một cửa huyện

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ;

- Nếu đầy đủ, hợp lệ, vào sổ theo dõi;

- Giải quyết TTHC theo quy định, trình lãnh đạo phòng Tư pháp phê duyệt

Giải quyết trong ngày

02

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

- Kiểm tra kết quả giải quyết TTHC;

- Nếu đúng quy định thì phê duyệt

05

Bộ phận Một cửa huyện

- Giao trả kết quả giải quyết TTHC.

      4. Mức phí: 25.000 đồng/trường hợp.

    (Quyết định 34/2014/QĐ-UBND ngày 03/9/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng)


     Tải Mẫu Đơn:

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG HỘ TỊCH XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH TRONG GIẤY KHAI SINH