New Page 1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HUYỆN ĐẠ TẺH

Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tham gia tối thiểu 30%


Tên thủ tục: Thủ tục Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tham gia tối thiểu 30%

Cơ quan thực hiện:   - UBND huyện.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch.

Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình hoặc dự án đầu tư (3 bản chính);
- Chủ trương đầu tư và thông báo cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản (03 bản sao có công chứng)
- Văn bản về sử dụng đất cho dự án thuộc cấp thẩm quyền phê duyệt (kèm trích lục hoạ đồ) 2 bản sao 

công chứng (nếu có);
- Văn bản thoả thuận về phòng cháy, chữa cháy hoặc chỉ thoả thuận bảo đảm an toàn môi trường sinh thái

 và các yêu cầu khác của các cấp thẩm quyền nếu có (02 bản sao công chứng);
- Tập báo cáo KTKT hoặc dự án đầu tư (kèm theo bản thiết kế, bản vẽ thi công và dự toán do tư vấn 

thiết kế lập (03 bản chính);
- Báo cáo thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán kinh phí của đơn vị tư vấn khác (thẩm tra chéo),

 (03 bản chính);
- Báo cáo thẩm định bản vẽ thi công dự toán kinh phí công trình của chủ đầu tư;
- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát (chủ đầu tư) và các biên bản nghiệm thu hồ sơ khảo sát xây dựng.

Số lượng hồ sơ : 01 bộ.

Thời hạn giải quyết : 20 ngày làm việc (nhóm C) trong đó thiết kế cơ sở nhỏ hơn hoặc bằng 10 ngày và

 báo cáo kinh tế-kỹ thuật là 15 ngày kể từ này nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Lệ phí :           thực hiện thông tư 176/2011/TT-BTC theo tỷ lệ %

Đính kèm :     không có files kèm theo.

Để được hướng dẫn chi tiết công dân liên hệ bộ phận một cửa huyện Đạ Tẻh: 0633880011 

và gửi về địa chỉ mail công vụ nguyenptk@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang

  http://motcua.lamdong.gov.vn/ để theo dõi  tiến độ xử lý hồ sơ.